Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-09-28
"Komunikacja w stresie"

Komunikacja w stresie

Zauwa?y?e? na pewno, ?e ludzie w ró?nych sytuacjach ?yciowych zachowuj? si? konsekwentnie. Jedni s? pow?ci?gliwi, inni obnosz? si? z emocjami. Ci drudzy czasem demonstracyjnie okazuj? szcz??cie, czasem w?ciek?o??, czasem zdziwienie. Bez wzgl?du na nastrój wszyscy wokó? wiedz? co czuj?.

To wcale nie znaczy, ?e osoby z pierwszej grupy maj? ubo?sze ?ycie uczuciowe. Ró?nica polega na tym, ?e trudniej te emocje odczyta?.

To samo dotyczy asertywno?ci. Niektórzy szybko wyra?aj? opinie, podejmuj? decyzje, przyst?puj? do dzia?ania i wp?ywaj? na innych, by post?powali podobnie.

Inni stosuj? bardziej metodyczne podej?cie. Potrzebuj? wi?cej czasu na decyzj?. Ograniczaj? ryzyko. S? mniej sk?onni do konfrontacji.

Wi?kszo?? z nas plasuje si? gdzie? pomi?dzy tymi dwoma skrajnymi typami psychologicznymi. Nasz typowy styl komunikacji to "podstawa". Inteligencja emocjonalna cz??ciowo jest umiej?tno?ci? okre?lenia i dostosowania si? do tej "podstawy" ludzi z naszego otoczenia i rozpoznania zmian. Do zmiany "podstawy" dochodzi w sytuacji stresowej.

Stres gór?

Styl komunikacji zmienia si? pod wp?ywem stresu. Przestajemy reagowa? na informacje z zewn?trz i skupiamy si? na sygna?ach wewn?trznych, które alarmuj? nas o kryzysie i nakazuj? walk? o prze?ycie. Przestajemy reagowa? na sugestie zmierzaj?ce do rozwi?zania problemu i koncentrujemy si? na redukcji napi?cia, bez troski o emocje i potrzeby innych ludzi. Mówi?c krótko, uciekamy si? do metod, które wcze?niej nauczy?y nas jak przetrwa? w krytycznych okoliczno?ciach.

Nasz zwyczajowy styl komunikacyjny mo?e si? usztywni? i uwydatni?. Na przyk?ad:

1. asertywna i emocjonalna osoba przyst?puje do ataku,

2. osoba o charakterze przywódcy przejmuje kontrol?,

3. pe?na rezerwy i wspó?pracuj?ca osoba staje si? przymilna,

4. cicha i analityczna osoba wycofuje si?.

Stres uwypukla cechy naszego podstawowego stylu komunikacyjnego. Rozwój umiej?tno?ci komunikacyjnych mo?na porówna? do wspinania si? na kolejne szczeble drabiny. Uczymy si? nowych strategii i taktyk. Lepiej odczytujemy sygna?y wysy?ane przez otoczenie. Kiedy jednak znajdziemy si? w sytuacji stresowej, spadamy na najni?szy szczebel, czyli wracamy do naszego pierwotnego stylu. Si?gamy do przestarza?ej strategii komunikacyjnej, która mimo, ?e nieefektywna daje nam poczucie bezpiecze?stwa.

Ten pierwotny styl komunikacji mo?e zepsu? relacje z otoczeniem, ale z drugiej strony mo?e pomóc zredukowa? stres i zwi?kszy? poczucie bezpiecze?stwa. Z tego w?a?nie powodu nieskuteczne s? wszelkie próby rezygnacji z takiego zachowania. Najwa?niejsze jest bezpiecze?stwo. Mo?na jednak nauczy? si? rozpoznawa? symptomy powrotu do pierwotnego stylu i przygotowa? strategie minimalizowania jego zgubnego wp?ywu na relacje z otoczeniem.

Jak to dzia?a

Nikt nie funkcjonuje optymalnie w sytuacji stresu. Kiedy jestem zestresowany, znajomi mówi? mi, ?e jestem uparty jak osio?. Denerwuje mnie to, ale w skryto?ci ducha przyznaj? im racj?. Poddany stresowi mój normalny asertywny styl komunikacji pokazuje wyj?tkow? odporno?? na wszelkie sugestie. Z kolei jeden z moich znajomych w sytuacji stresowej staje si? prawdziwym dyktatorem. Obydwaj nauczyli?my si? rozpoznawa? oznaki stresu i odpowiednio moderowa? swoje zachowanie.

Jednym z najtrudniejszych wyzwa? interpersonalnych jest komunikacja z roz?alonym pracownikiem. Powodów mo?e by? mnóstwo. Redukcja zatrudnienia, odwo?anie awansu, k?opoty rodzinne, itp. Wszystko mo?e doprowadzi? do cofni?cia si? na najni?szy szczebel drabiny komunikacyjnej. Co zrobi?, aby unikn?? pu?apki utrudniaj?cej wyj?cie z impasu?

Oto pi?? propozycji:

1. Dowiedz si? jak zachowujesz si? w stresowych sytuacjach. Jak zmienia si? Twoje zachowanie kiedy zaczynasz zamyka? si? na zewn?trzne bod?ce? Zapytaj znajomych jak wtedy wygl?dasz i jak si? czuj? w Twoim towarzystwie. Lepiej pyta? innych, gdy? negatywne emocje wywo?ane stresem nie pomagaj? samodzielnie obiektywnie oceni? swego zachowania.

2. Nie traktuj tego osobi?cie. ?atwiej mówi? ni? zrobi?. Wiem. Je?eli jednak zrozumiesz, ?e si?gni?cie do korzeni indywidualnego stylu komunikacji jest prób? obrony, a nie atakiem, ?atwiej Ci b?dzie zachowa? trze?we spojrzenie i rzeczow? ocen? sytuacji. Pomo?e to te? powróci? drugiej stronie do bardziej skutecznego stylu komunikacji.

3. My?l w kategoriach kryzysu, nie - strategii. Wyobra? sobie, ?e toniesz w basenie, a ratownik zastanawia si? jak dosz?o do tego, ?e wpad?e? do wody. Oczywi?cie b?dzie czas i miejsce na tak? analiz?, ale na pewno nie teraz. Zamiast wdawa? si? w gor?c? debat? z pracownikiem, zabierz si? do rozwi?zywania problemu. Na przyk?ad, sprawd? czy nie ma za du?o obowi?zków na g?owie i czy ma wystarczaj?cy czas na wykonanie zleconych zada?.

4. Zorganizuj szkolenie zarz?dzania stresem. Podstawow? przyczyn? nieradzenia sobie z komunikacj? w kryzysie jest napi?cie kumulowane przez d?ugi czas. Pracuj nad nowymi i oryginalnymi metodami polepszania samopoczucia. Na przyk?ad, poprawne od?ywianie si?, ?wiczenia fizyczne, itp. Mo?esz wykorzysta? w celach szkoleniowych strony intranetu lub firmowego biuletynu.

5. Oszcz?dzaj ?rodki. Nie marnuj energii na uczenie radzenia sobie ze stresem kogo?, kto tego nie chce. Zaproponuj takim osobom wypracowanie indywidualnych metod wy?adowania z?ych emocji w inny sposób ni? przelanie ich na wspó?pracowników. Je?li komu? nie wystarczy policzy? do dziesi?ciu, niech liczy d?u?ej albo niech robi to w jakim? trudnym j?zyku... od ko?ca ;-)

Trzy typki

W pracy spotkamy ludzi o ró?nych charakterach, temperamentach, w tym równie? takich, którzy "dzia?aj? nam na nerwy". Aby pracowa? wydajnie, skutecznie i z przyjemno?ci?, warto nauczy? si? jak budowa? pozytywne lub neutralne interakcje z lud?mi, którzy w innych sytuacjach doprowadziliby nas do zawa?u serca. Nie musz? oczywi?cie mówi?, ?e jest to trudniejsze ni? si? wydaje.

Trudno da? wskazówki jak post?powa? w ka?dej sytuacji. Dlatego wybra?em trzy typy osobowo?ci, które najcz??ciej sprawiaj? k?opoty w komunikacji.

1. Czo?gista

2. Hamulcowy

3. Sprinter

1. Czo?gista

Na ka?dym spotkaniu próbuje przej?? kontrol? nad lud?mi, których postrzega jako zagro?enie dla swojej pozycji. Chce rozdawa? karty i sprawia? wra?enie najlepiej poinformowanego. Przerywa innym, torpeduje inicjatywy, próbuje zastraszy? - nawet, gdy nie do niego nale?y zlecanie zada? i obowi?zków.

Narz?dzie - Grzecznie poka? uznanie dla talentu i fachowo?ci.

Czo?gista zazwyczaj oczekuje uznania dla jego wyj?tkowych zdolno?ci. Wykazuj?c uznanie dla jego fachowo?ci i prosz?c o opini?, tonujemy te obawy. Nie wycofuj si? ze swoich opinii, ale nie przywi?zuj si? do nich w stopniu, który doprowadzi do konfrontacji, w której nikt nie wygra.

2. Hamulcowy

Kierowany brakiem poczucia bezpiecze?stwa hamulcowy nie dzieli si? informacjami, które pozwol? Tobie lepiej wykonywa? swoj? prac?, nawet, je?li sam mo?e na tym skorzysta?. Mo?e ukrywa? istotne informacje, na przyk?ad, ?e nie podj?to jeszcze najwa?niejszych decyzji w sprawie kampanii PR lub, ?e prawdziwy bud?et na kampani? komunikacyjn? jest du?o wi?kszy.

Kontrola nad informacjami daje mu poczucie si?y i poprawia samopoczucie. Czasem testuje w ten sposób Twoje umiej?tno?ci i zaufanie. Bez wzgl?du na motywacj?, wspó?praca z tak? osob? utrudnia sukces lub nawet go uniemo?liwia.

Narz?dzie - Wyja?niaj, wyja?niaj, wyja?niaj.

Najlepsza metoda to zadawanie pyta? wyja?niaj?cych, kiedy czujesz, ?e sprawy maj? si? inaczej ni? to wynika z rozmowy. Do ka?dego pytania dobrze jest doda? wyja?nienie dlaczego o to pytamy i w jaki sposób obydwie strony zyskaj? na wyklarowaniu sytuacji. Na przyk?ad, u?atwienie pracy, lepsze zrozumienie potrzeb klienta, bardziej skuteczne bronienie jego interesów, itp. Zwracaj uwag? na "znaki ostrzegawcze" wyja?niaj?c co mo?esz zrobi?, a co jest po prostu niewykonalne w oparciu o posiadane dane.

Przygotuj list? informacji, które s? potrzebne do wykonania projektu lub realistycznie oce? co mo?esz zrobi? na podstawie przekazanych danych. Je?li obydwie metody zawiod?, zastanów si? czy mo?esz podj?? si? zleconego zadania.

3. Sprinter

Pe?en energii i entuzjazmu sprinter dzia?a czasem bez rozmys?u. Jego bezkrytyczny optymizm mo?e by? zara?liwy. Zanim si? spostrze?esz wszystkie decyzje ju? zapadn? - b?d? podj?te w oparciu o pomys?y, a nie przemy?lan? analiz?. Nie musz? dodawa?, ?e przyj?te rozwi?zanie nie pasuje do problemu (dlatego, ?e powsta?o przed jego zdefiniowaniem). W efekcie mamy niezadowolonego klienta i ... jeszcze wi?cej pracy.

Narz?dzie - Zwolnij.

Na pocz?tku spotkania uzgodnij jego cel i podaj jakie punkty musz? by? omówione. Kiedy dyskusja zboczy z tematu, przypomnij po co si? spotykacie. Mo?esz powiedzie?: "To jest sprawa, o której mo?emy porozmawia? w trakcie realizacji projektu. Teraz skupmy si? na tym, co najwa?niejsze."

Inn? metod? studzenia zapa?u nadgorliwego pracownika jest zadawanie pyta? sonduj?cych. Zapytaj na przyk?ad: "Zanim zaczniemy mówi? o szczegó?ach elektronicznego biuletynu, sprawd?my czy wiemy jak cz?sto nasi klienci korzystaj? z Internetu? Jakie decyzje mo?emy podj?? wykorzystuj?c informacje, które mamy w tej chwili?"

Zanim si? zdenerwujesz

Jest pewne prawdopodobie?stwo, ?e tak?e Tobie przydarzy si? "wyj?cie z nerw".

Oto trzy rzeczy, które pomog? wtedy zmniejszy? napi?cie:

1. Od?ó? w czasie wszystkie wa?ne decyzje.

Znajomy psycholog zaleca osobom po rozwodzie prze?o?enie wszystkich decyzji o rok. W zdenerwowaniu jeste?my bardziej sk?onni powiedzie? co?, czego szybko po?a?ujemy lub zrobi? co?, z czego nie b?dziemy dumni. Dotyczy to tak?e zmiany terminów spotka? i unikania wa?nych decyzji ?yciowych.

2. Popro? innych o ocen?.

Wi?kszo?? z nas nie potrafi obiektywnie siebie oceni?. Dlatego warto zapyta? innych jak oceniaj? nasz? komunikacj? w stresie i poza nim.

3. Ucz si? kontrolowa? poziom stresu.

Spacer i s?uchanie muzyki zwykle zmniejsza napi?cie. Porozmawiaj o swoich k?opotach z przyjacielem. Nie tylko obiektywna rzeczywisto??, ale same my?li mog? by? przyczyn? napi?cia. Dlatego opinia innej osoby mo?e pomóc skorygowa? b??dy.

Konkluzja

Osoby odpowiedzialne za dobre poczucie pracowników s? na pierwszej linii ognia w komunikacji z roz?alonymi osobami. Agresywne zachowanie cz?sto ??cz? z roszczeniami wobec firmy. Rzadko kiedy kojarz? stres z erozj? relacji mi?dzyludzkich.

Nadmierny stres mo?e zamieni? nawet najbardziej produktywn? komunikacj? w rozmow?, w której nic nie mo?na uzgodni?. Wi?c mo?e zanim si? zdenerwujesz, przeczytaj ten artyku? jeszcze raz :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Klient Wywiad Google Klienci Twitter Praktycy Prawda Problem Polska Dziennikarze Firma Relations Kaczy?ski Rzecznik Szef Informacja Reporter Tusk Relacje Internet Gapa Dziennikarz Agencje Reporterzy PRACOWNICY Komunikacja Public Gazeta PressenceStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl