Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-08-27
"21 pyta? reportera na szkoleniu medialnym"

21 pyta? reportera na szkoleniu medialnym

Sukces w wywiadzie dla mediów w 20% zale?y od tego, co wiesz i w 80% od tego jak potrafisz o tym mówi?.

Przesada? Ale niedu?a, bo komunikacja z mediami, w tym udzielanie wywiadów, nale?y do podstawowych umiej?tno?ci rzeczników prasowych i ich zast?pców.

Ponad 90% pyta? reportera – tak?e tych najtrudniejszych – mo?esz przewidzie?. A to znaczy, ?e mo?esz przygotowa? i prze?wiczy? odpowiedzi.

Oto 21 pyta? jakie mo?e zada? reporter i sytuacji w jakich mo?esz si? znale?? i propozycje odpowiedzi jakie ?wiczymy na naszych szkoleniach medialnych:

1. Pytanie z tez?. Odnie? si? do tezy swoimi s?owami w pozytywny sposób. Powiedz o efektach tego, co zrobi?e?.

PYTANIE: "Jakie szkody wywo?a?o zwlekanie z decyzj? w sprawie pomocy dla poszkodowanych w nawa?nicach?"

ODPOWIED?: "Nie zgadzam si? z t? tez?. Pomoc przysz?a najszybciej jak to by?o mo?liwe. Dzi?ki naszej pomocy uda?o si? uratowa?..."

2. Pytanie negatywne. Kiedy reporter chce, ?eby? powtórzy? negatywne stwierdzenie. Nie powtarzaj jego s?ów – nawet w zaprzeczeniu.

PYTANIE: "Dlaczego rz?d dzia?a tak nieudolnie?"

ODPOWIED?: "Jest wr?cz przeciwnie. Dzia?amy z determinacj?, ?eby... Naszym sukcesem jest to, ?e..."

3. Prywatne zdanie. Prywatne opinie i oceny zostaw na prywatne rozmowy.

PYTANIE: "Jakie jest pana/pani prywatne zdanie o tej sprawie?"

ODPOWIED?: "Moje prywatne zdanie jest nieistotne. Wa?ne jest, ?e..."

4. Mówienie w cudzym imieniu. Mów tylko o tym na czym si? znasz i za co odpowiadasz.

PYTANIE: "Dlaczego opozycja tak atakuje rz?d?"

ODPOWIED?: "Nie wiem. Prosz? o to zapyta? opozycj?." (Je?li nie jeste? przedstawicielem opozycji.)

5. Nie wiesz jak odpowiedzie? na pytanie. Nie k?am, nie zgaduj, nie spekuluj. Powiedz, ?e nie znasz odpowiedzi i obiecaj reporterowi, ?e przeka?esz mu brakuj?ce informacje (na przyk?ad fakty lub liczby) po wywiadzie.

PYTANIE: "Ile kosztowa?o przygotowanie tego planu? Ile to trwa?o?"

ODPOWIED?: "Nie wiem. Dowiem si? i przeka?? te informacje po wywiadzie."

6. Pytanie zamkni?te z dwiema opcjami, z których ?adna nie jest prawdziwa. Zignoruj obydwie opcje. Podaj w?a?ciwy powód i przyk?ad pokazuj?cy, ?e mówisz prawd?.

PYTANIE: "Zamierzacie zwi?kszy? czy zmniejszy? wydatki na szkolenia pracowników?"

ODPOWIED?: "Utrzymamy w tym roku wydatki na tym samym poziomie."

7. Pytanie emocjonalne lub nieprzyjemne. Nie kieruj si? emocjami i nie odpowiadaj agresj?.

PYTANIE: "Czy nie bawicie si? z klientami w kotka i myszk??"

ODPOWIED?: "W ?adnym wypadku. Je?li chce pan wiedzie? czy nasze us?ugi podro?ej?, powiem, ?e, niestety, tak."

8. Nieprzyjemne, ale cz??ciowo zasadne pytanie. Odpowiedz w?asnymi s?owami.

PYTANIE: "Dlaczego nie zrobili?cie tego w terminie i zepsuli?cie swoj? reputacj??"

ODPOWIED?: "To prawda, ?e wykonali?my to po terminie. Ale uzgodnili?my z klientami rekompensat? za to opó?nienie."

9. Powracanie w pytaniach do tego samego w?tku. Je?eli reporter wraca kilka razy do tego samego w?tku, powtarzaj pierwsz? odpowied?. Trzymaj si? swojego kluczowego przekazu.

PYTANIE: "Dlaczego nie chce pan powiedzie? jak? planujecie strategi? w negocjacjach?"

ODPOWIED?: "O tym jaka b?dzie nasza strategia powiemy we w?a?ciwym czasie."

PYTANIE: "Opinia publiczna nie ma prawa wiedzie? jaka to b?dzie strategia?"

ODPOWIED?: "Strategia jest gotowa. O szczegó?ach powiemy we w?a?ciwym czasie."

10. Znasz odpowied?, ale nie wolno Ci tego powiedzie?. Wyja?nij dlaczego nie mo?esz odpowiedzie? na pytanie.

PYTANIE: "Jaka by?a oferta zakupu firmy?"

ODPOWIED?: "Nie mog? odpowiedzie? na to pytanie, gdy?:

  • jest to informacja poufna.
  • trwaj? negocjacje w tej sprawie.
  • sprawa jest w s?dzie.
  • nie jestem upowa?niony do wypowiedzi na ten temat, ale mog? poda? nazwisko osoby, która odpowie.

11. Pytanie otwarte lub niejasne. Popro? reportera o wyja?nienie je?eli nie rozumiesz pytania albo skorzystaj z okazji, ?eby odpowiedzie? tak jak Ci wygodnie.

PYTANIE: "Prosz? powiedzie? co? ciekawego o swojej firmie."

ODPOWIED?: "Co pana interesuje najbardziej?"

12. Plotka lub pog?oska. Nie komentuj niesprawdzonych informacji.

PYTANIE: "S?ysza?em opini?, ?e w przysz?ym roku firma zamierza zwolni? kilku wa?nych pracowników."

ODPOWIED?: "Nie komentuj? plotek. Gdyby to by?a prawda, na pewno bym o tym wiedzia?."

lub

ODPOWIED?: "W firmie du?o si? zmienia. Ale nie wiem o niczym co by potwierdza?o zasadno?? tej plotki."

13. Pytanie hipotetyczne. Nie wdawaj si? w spekulacje. Mów tylko o faktach.

PYTANIE: "Co by si? sta?o gdyby kto? próbowa? zatru? zbiorniki z pitn? wod? dla miasta?"

ODPOWIED?: "Nie chc? spekulowa? co by by?o gdyby. Mam nadziej?, ?e nikomu to nie przyjdzie do g?owy."

14. Pytanie wielow?tkowe. Nie musisz odnosi? si? do wszystkich kwestii. Wybierz najbardziej wygodny w?tek i odpowiedz na pytanie. Je?eli reporter nie b?dzie zadowolony z odpowiedzi, niech powtórzy pytanie.

PYTANIE: "Jakie to wywo?a zmiany w relacjach... czy b?dzie mo?liwa dalsza wspó?praca... a mo?e trzeba zweryfikowa?...?"

ODPOWIED?: "Pyta pan/pani o kilka rzeczy. Zacznijmy od pierwszego pytania. Zmiany b?d? prowadzi?y do..."

15. Udzielenie porady. Nie udzielaj publicznie porad je?eli nie mo?e z nich skorzysta? wiele osób.

PYTANIE: "Co powinien zrobi? prezydent w tej sprawie?"

ODPOWIED?: "Gdyby prezydent poprosi? mnie o rad?, na pewno bym jej udzieli?. Ale nie robi?bym tego poprzez media."

16. Pytanie przymilne. Nie ulegaj magii mi?ych s?ówek.

PYTANIE: "Takie straty. Takie problemy. To musz? by? trudne chwile dla waszej firmy, prawda?"

ODPOWIED?: "Jest trudno, ale robimy wszystko, ?eby wywi?za? si? z naszych zobowi?za? i nadal dobrze s?u?y? klientom."

17. Pytanie zamkni?te (tak lub nie). Odpowiedz na pytanie i wyja?nij dlaczego tak post?pi?e?.

PYTANIE: "Zgodzili?cie si? na to, tak czy nie?"

ODPOWIED?: "Tak, gdy?..."

lub

ODPOWIED?: "Nie, bo..."

18. Pytanie zaskakuj?ce. Kiedy reporter zadaje pytanie zupe?nie niezwi?zane z tematem wywiadu lub pyta o co? osobistego.

PYTANIE: "S?ysza?em, ?e raz pan zbankrutowa?."

ODPOWIED?: "To by?o bolesne do?wiadczenie i mo?emy o tym porozmawia? przy innej okazji. Wró?my do g?ównego w?tku rozmowy."

lub

ODPOWIED?: "Tak. Co chcia?by pan wiedzie??" (U?miech) Zach?? reportera do zadania kolejnego pytania. Nie zdziw si? je?eli tego nie zrobi.

19. Pytanie nie na temat. Kiedy reporter zadaje pytanie niezwi?zane z tematem wywiadu.

PYTANIE: "Co pan s?dzi o szansach prezydenta na reelekcj??"

ODPOWIED?: "Wydawa?o mi si?, ?e umawiali?my si? na rozmow? o..."

lub

ODPOWIED?: "Nie jestem upowa?niony do rozmowy o..."

20. Cisza wymuszaj?ca odpowied?. Kiedy sko?czy?e? odpowied? reporter nie zdaje nast?pnego pytania i czeka w milczeniu.

PYTANIE: ".........."

ODPOWIED?: ".........."

To, ?e masz przed sob? kamer? i/lub mikrofon nie znaczy, ?e musisz przez ca?y czas mówi?. Odpowiedz na pytanie i patrz?c na reportera czekaj na kolejne.

21. Próba wymuszenia deklaracji. Kiedy reporter chce, ?eby? zobowi?za? si? przed opini? publiczn? do czego?. Nie podejmuj zobowi?za?, których realizacja nie zale?y od Ciebie.

PYTANIE: "Czy mo?e pan/pani zapewni?, ?e nie pope?nicie znowu tego b??du?"

ODPOWIED?: "Nie mog? da? takiej gwarancji. Mog? zapewni?, ?e zrobimy wszystko, ?eby to si? ju? nie powtórzy?o."

Konkluzja

Ka?dy kontakt z mediami jest okazj? do opowiedzenia o tym, co robi Twoja firma lub instytucja, dlaczego jest to wa?ne i – je?li jest taka potrzeba – skorygowania nieprawdziwych informacji. Je?li ludzie (na przyk?ad klienci, konsumenci i liderzy opinii) wiedz? czym si? zajmujesz i to akceptuj?, mo?esz liczy? na ich poparcie kiedy b?dziesz tego potrzebowa?, na przyk?ad w sytuacji kryzysowej.

Je?li potrzebujesz pomocy w przygotowaniu si? do wywiadu dla mediów lub masz pytanie o komunikacji z mediami, prosimy o kontakt. Nasz telefon 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Gazeta Google Polska Gapa Firma Informacja Komunikacja Twitter PRACOWNICY Klienci Dziennikarze Relacje Pressence Rzecznik Kaczy?ski Klient Praktycy Media Public Tusk Problem Reporter Agencje Dziennikarz Internet Wywiad Relations Reporterzy SzefStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl