Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Bez przeprosin, czyli obrona Chlebowskiego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy z nas - prezydent Kaczy?ski, premier Tusk i pan Jasio, parkingowy z centrum handlowego - od czasu do czasu pope?nia jaki? b??d. S? tacy dla których dzie? bez pomy?ki to dzie? stracony; s? te? tacy, którzy przejmuj? si? najdrobniejsz? "wpadk?". B??dy s? ró?nego formatu. Mo?e to by? rozpocz?cie wojny, zablokowanie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-05 | więcej »
"Królestwo za rzecznika"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

KRÓLESTWO ZA RZECZNIKA! Takiego og?oszenia jeszcze w prasie nie widzia?em, ale kiedy czytam codziennie sensacyjne tytu?y na pierwszych stronach ogólnopolskich dzienników, ro?nie we mnie przekonanie, ?e inwestycja w firm? Rzecznik Prasowy S.A. oprze si? ka?dej recesji. Poniewa? wszystkie firmy stoj? przed skomplikowanymi wyzwaniami komunikacyjnymi, pojawia si? potrzeba zatrudnienia fachowców, którzy naucz? szefów firm [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-02 | więcej »
"Koniec zabawy w g?uchy telefon"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pami?tasz z dzieci?stwa gr? w g?uchy telefon? Szepta?e? do ucha kolegi: "Ala ma grube nogi". Komunikat by? przekazywany od ucha do ucha przez wszystkich uczestników zabawy. Ostatnia osoba g?o?no mówi?a co us?ysza?a... "Tomek ma odstaj?ce uszy" :-) Podobne niespodzianki obserwujemy w komunikacji biznesowej. Dzieje si? tak, gdy? nawet du?e i znane firmy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-29 | więcej »
"Poszukiwacze z?otych rozwi?za?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy przygotowuj?c audyt komunikacyjny rozmawiam z klientami o tym, co mo?na poprawi? w ich organizacji, jestem zaskoczony otwarto?ci? i bezpo?rednio?ci? w dzieleniu si? informacjami o tym, co kuleje, co mo?e si? nie uda?, sk?d mo?e przyj?? zagro?enie lub - po prostu - co mo?na robi? lepiej. To, co jednak mnie zdumiewa najbardziej, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-26 | więcej »
"Co mówi Twoja twarz?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Idziesz ulic? i spogl?dasz przez u?amek sekundy w oczy nieznanej osobie. Po co? Tysi?ce lat temu nasi przodkowie potrzebowali prostej informacji: Wróg lub przyjaciel? Ucieka? czy i?? dalej? Kiedy idziesz ulic? w ci?gu dnia nie zawsze przygl?dasz si? przechodniom. Inaczej wieczorem lub w nocy, kiedy ta podstawowa informacja znowu jest wa?na. Czy ludzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-22 | więcej »
"Public relations po 10 latach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Praca w PR jest teraz ?atwiejsza ni? na przyk?ad 10 lat temu. Wtedy praktykant w agencji PR pakowa? materia?y informacyjne do kopert, nakleja? znaczki, robi? wycinki prasowe, kserowa? artyku?y, wertowa? ksi??ki telefoniczne w poszukiwaniu numerów telefonów do redakcji, wysy?a? faksy. Kontakty z mediami by?y kosztowne. Konsumencka kampania informacyjna z wykorzystaniem krajowych mediów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-19 | więcej »
"Kiedy szef odchodzi i inne wypadki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Za?o?yciel firmy og?asza na konferencji prasowej zamiar przej?cia na emerytur?. Dyrektor finansowy pisze do rady nadzorczej protest z ostrymi zastrze?eniami do polityki podatkowej firmy. W Internecie pojawia si? informacja, ?e szef oddzia?u w Europie my?li o przej?ciu do konkurencji. To nie s? dziennikarskie kaczki. Publiczna informacja, ?e kluczowy pracownik chce odej?? z firmy, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-15 | więcej »
"Halo! Tu talk show!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeden z moich znajomych prowadzi codzienn? porann? audycj? w lokalnym radiu. Kiedy go zapyta?em czego oczekuje od swoich rozmówców po sekundzie namys?u odpowiedzia?: "Kontrowersyjna wypowied? zawsze zwi?ksza s?uchalno??." Ostry, dosadny i przewrotny komentarz jest znakomitym sposobem zdobycia rozg?osu. Jednak wi?kszo?? ludzi unika tej metody, a szczególnie kobiety. Na poparcie tej tezy gotów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-12 | więcej »
"Politycy, donosiciele i dziennikarze"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Z przeciekami mamy do czynienia codziennie w polityce, rz?dzie, ?wiecie biznesu i nawet w s?u?bach specjalnych. Za?ó?my, ?e konkurencyjna firma ma co? do ukrycia przed opini? publiczn?. Je?eli dowiedz? si? o tym media, konkurent b?dzie mia? k?opoty lub nawet zostanie wyeliminowany. Ale media nigdy by o tym nie napisa?y gdyby kto? "?yczliwy" [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-08 | więcej »
"Mam z?? wiadomo??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pami?tasz scen? w "Ojcu Chrzestnym" kiedy prawnik mafii proponuje producentowi filmowemu rol? w filmie dla chrze?niaka Don Corleone w zamian za "dozgonn? przyja??"? Producent krzyczy, ?e nie da si? zastraszy? i wyrzuca prawnika za drzwi. Ten ze spokojem mówi: "Dzi?kuj? za kolacj? i mi?y wieczór. Czy kierowca mo?e mnie zawie?? na lotnisko? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-05 | więcej »
"Do trzech razy sztuka"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wielcy oratorzy doceniali pot?g? rytmu... doceniali pot?g? rytmu... pot?g? rytmu. Jest wiele teorii dlaczego trójdzielna kompozycja tak silnie dzia?a na cz?owieka. Trudno przedstawi? któr?kolwiek jako zdecydowanego lidera, ale bez wi?kszych trudno?ci ka?dy mo?e przytoczy? kilka przyk?adów potwierdzaj?cych magiczn? moc liczby TRZY. 1. Pitagoras uwa?a? liczb? trzy za doskona??, wyra?aj?c? "pocz?tek, ?rodek i koniec." 2. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-01 | więcej »
"Komunikacja w stresie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zauwa?y?e? na pewno, ?e ludzie w ró?nych sytuacjach ?yciowych zachowuj? si? konsekwentnie. Jedni s? pow?ci?gliwi, inni obnosz? si? z emocjami. Ci drudzy czasem demonstracyjnie okazuj? szcz??cie, czasem w?ciek?o??, czasem zdziwienie. Bez wzgl?du na nastrój wszyscy wokó? wiedz? co czuj?. To wcale nie znaczy, ?e osoby z pierwszej grupy maj? ubo?sze ?ycie uczuciowe. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-28 | więcej »
"10 typów firm podatnych na kryzys"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

11 wrze?nia. Wojna w Iraku. Zamachy bombowe w Madrycie i Londynie. Choroba szalonych krów. Terrorystyczny atak na dzieci w Bies?anie w pó?nocnej Osetii. Tragedia "Kurska". Katastrofa samolotu CASA z 20 polskimi pilotami pod Miros?awcem. 17 ?miertelnych ofiar wybuchu metanu w kopalni w Rudzie ?l?skiej... Znajome nazwy. Obrazy pe?ne dramatu, cierpienia, chaosu, destrukcji [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-24 | więcej »
"Niepewno?? w kopalni"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

20 ?miertelnych ofiar wybuchu metanu w kopalni "Wujek-?l?sk" w Rudzie ?l?skiej-Koch?owicach. Kilkudziesi?ciu górników jest rannych, niektórzy ci??ko poparzeni. Jak zwykle w przypadku takich tragedii w mediach powtarzane s? dwa pytania: 1. Kto zawini??, 2. Czy mo?na by?o temu zapobiec? Kiedy wybucha kryzys mamy ma?o informacji. Zwykle zbyt ma?o. Poruszamy si? po *zaminowanym* gruncie. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-21 | więcej »
"Na ryby, nie na niby"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zadzwoni? telefon. "Jedziemy na ryby." To kolega, któremu nie wolno powiedzie? NIE. Po godzinie siedzieli?my nad jeziorem i moczyli?my kije. Do ko?ca dnia z?owili?my jedn? rybk?. W drodze powrotnej rozmawiali?my o tym jak ?owi? klientów. Oto cztery punkty naszego planu. 1. Znajd? jezioro pe?ne wyg?odnia?ych ryb. 2. Na?ó? przyn?t?, której si? nie opr?. 3. Nakarm je. 4. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-17 | więcej »
"Public relations to nie marketingowy gor?cy kubek"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Powtarzaj za mn?: Public relations NIE jest marketingiem. Public relations nie jest... Praktycy PR cz?sto wspieraj? projekty marketingowe i g?upot? by?aby próba zaprzestania takich dzia?a?. Ale public relations rozwija tak?e relacje z grupami otoczenia organizacji poza zainteresowaniem marketingu, na przyk?ad, lokaln? spo?eczno?ci?, pracownikami, inwestorami, urz?dnikami rz?dowymi, politykami, wolontariuszami, absolwentami wy?szych uczelni. Przekona?em? Nie broni? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-14 | więcej »
"Do?wiadczenie to szansa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie marnuj dobrych okazji! ?atwo mówi?. Warto?ciow? i unikatow? szans? naj?atwiej przeoczy? tym, którzy ca?? uwag? skupiaj? na nieistotnym detalu. Fakty, mity, statystyki, ekstremalne pogl?dy, racjonalne argumenty, sensacyjny folklor. Media podchodz? do wszystkiego z jednakow? powag?. Trudno si? dziwi?, ?e proces publicznego podejmowania decyzji jest dzisiaj tak zagmatwany. Szefowie firm i liderzy polityczni maj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-10 | więcej »
"Hultaj, czyli co? z?ego si? sta?o"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Co? z?ego si? sta?o... Mam z tym do czynienia co najmniej raz w miesi?cu. Klient zrobi? jaki? b??d i teraz musi go naprawi?. Podstawowe pytanie: "Dlaczego do tego dosz?o?" Odpowiedzi zwykle s? dwie: g?upota albo z?a wola. Albo mój klient nawali? albo kto? nawali? na koszt klienta. Najcz??ciej to wina klienta, ale nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-07 | więcej »
"Nie sta? Ci? na public relations, prawda?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie sta? Ci? na public relations? A sta? Ci? na to, ?eby nie je??? No dobrze... Przesadzam... Nie ka?dego sta? na restauracj?, ale jakie to przyjemne kiedy kto? dla nas gotuje, prawda? W tym roku notorycznie s?ysz? od szefów ma?ych i ?rednich firm zdanie: "Chcia?bym zatrudni? kogo? kto profesjonalnie poprowadzi kampani? public relations, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-09-03 | więcej »
"WkurzonyDziennikarz.pl"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Redaktor w lokalnym dodatku regionalnej gazety na po?udniu Polski po napisaniu artyku?u chwyta za miot?? i sprz?ta redakcj?. Tak dorabia do skromnej pensji. 550 z?otych brutto i wierszówka. Jego kole?anka z pi?tnastoletnim sta?em ko?czy kurs zarz?dzania nieruchomo?ciami i planuje odej?cie z zawodu. Prasa w regionach traci racj? bytu, a wydawcom brakuje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-31 | Komentarze [2] więcej »
"Znowu s?uchamy radia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znowu s?uchamy radia. Wiosn? codziennie w??cza?o radio 83% Polaków ankietowanych przez Radio Track. To 8 punktów procentowych wi?cej ni? ubieg?ej jesieni. Radia s?ucha si? ?atwo. Prawie ka?dy telefon komórkowy i odtwarzacz mp3 jest wyposa?ony w odbiornik radiowy. Zwi?ksza si? liczba stacji radiowych nadaj?cych w Internecie. Ka?dy mo?e znale?? co? dla siebie. W telewizji [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-27 | więcej »
"Potrzebujesz inteligentnej konkurencji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wolisz inteligentn? konkurencj? czy g?upi?? Oczywi?cie, ?e inteligentn?, bo taka konkurencja nie zachowuje si? g?upio. Czy w trosce o wysoki "wspó?czynnik inteligencji" podzielisz si? z konkurencj? wa?nymi informacjami lub planami? Zdecydowana wi?kszo?? pytanych przeze mnie szefów firm woli trzyma? konkurencyjne firmy w b?ogiej nie?wiadomo?ci, szczególnie je?li dotyczy to strategicznych i taktycznych planów. S? przekonani, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-24 | więcej »
"Kryzys na ?yczenie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W górach za granic? zagin??a grupa alpinistów, ale ich rodziny nie mog? zmobilizowa? pracowników ambasady do energicznych poszukiwa?. Wdowa po oficerze, który zgin?? w Afganistanie mówi dziennikarzom, ?e ?o?nierze czasem chodz? g?odni. Ma?a grupa lokalnych sklepikarzy przeciwstawia si? planom budowy w okolicy ogromnego supermarketu. W?a?ciciel warsztatu samochodowego pozywa do s?du mi?dzynarodowego producenta aut, który [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-20 | więcej »
"Czy rozmiar jest wa?ny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy wielko?? agencji PR, która ma pomaga? Ci w komunikacji strategicznej jest wa?na? Zdecydowanie nie. Roztropny klient wie, ?e wielko?? agencji jest tylko jednym z elementów do rozwa?enia przed decyzj? o podj?ciu wspó?pracy. Bardziej liczy si? zespó?, który b?dzie go obs?ugiwa? i chemia mi?dzy lud?mi po stronie agencji i klienta. Dlatego na pocz?tek warto [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-17 | więcej »
"Po ludzku i profesjonalnie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W "Nowej Trybunie Opolskiej" przeczyta?em artyku? o Opolskim Centrum Onkologii, które odmówi?o leczenia kobiety w podesz?ym wieku, bo ze wzgl?du na zaawansowanie choroby "na terapi? jest ju? za pó?no i nie mo?na blokowa? ?ó?ka". "Zostawili mnie z chorob? ?ony samego w domu i mam tylko czeka? na jej ?mier?," rozpacza m??, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-13 | więcej »
"Z?ota godzina kryzysu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jest taka godzina, która mo?e trwa? d?u?ej lub krócej ni? 60 minut. Mówi si? o niej "z?ota", bo od niej mo?e zale?e? Twoje ?ycie. Wszystkie podstawowe s?u?by ratownicze - pogotowie ratunkowe, stra? po?arna, policja - pierwsze kilkadziesi?t minut od wypadku nazywaj? "z?ot? godzin?". Jako?? i zakres pomocy udzielonej w tych krytycznych minutach [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-10 | Komentarze [1] więcej »
"Takie sobie pisanie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Czy znalaz?by pan chwilk?, aby oceni? efekt mojej pracy przy projektowaniu Internetowego Centrum Prasowego XXX?" pyta?a m?oda dama. Oczywi?cie, ?e oceni?em. Biuro prasowe online profesjonalnie zaprojektowane. Jasna konstrukcja, ?atwa nawigacja, ciekawa tre??. Problem tylko JEDEN. Dr?twe informacje prasowe. Tak wiem. ?yjemy w po?piechu. Brakuje czasu. Ale nie mo?e go zabrakn?? na rzeczy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-06 | Komentarze [1] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Szef Pressence Twitter Klienci Relations Relacje Komunikacja Tusk Internet Prawda Public Google Rzecznik Problem Gapa Wywiad Firma Klient Gazeta Informacja Dziennikarze Polska Reporter Kaczy?ski PRACOWNICY Praktycy Agencje Dziennikarz MediaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Druga szansa w mediach
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl