Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Wy?wiczona spontaniczno?? wyst?pienia publicznego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Uwielbiam filmy i sztuki teatralne. Najlepsze przedstawienia sprawiaj? wra?enie autentycznie spontanicznych, gdy? aktorzy ?wiczyli swoje role dopóki, dopóty nie poczuli, ?e mog? o nich ca?kowicie zapomnie?. Warto wzi?? z nich przyk?ad w wyst?pieniach publicznych. Po opracowaniu g?ównego przes?ania ?wicz jego prezentacj? a? poczujesz, ?e mo?esz je swobodnie powtórzy? bez ?adnej ?ci?gi. Muzycy maj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-16 | więcej »
"Medialne lekarstwo na wybuja?e ego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Masz du?e ego? Oczywi?cie, ?e nie. Masz znajomych, przyjació?, wspó?pracowników, którzy maj? wybuja?e ego? Problem z lud?mi, którzy maj? nieproporcjonalnie du?e ego polega na tym, ?e w rozmowach z dziennikarzami lubi? popisywa? si? wiedz? i elokwencj?. Zasypuj? reportera gradem faktów, wymieniaj? mnóstwo liczb, sypi? jak z r?kawa przyk?adami - 1259 faktów i tylko troch? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-13 | więcej »
"Krótki audyt marki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Planujesz od?wie?y? wizerunek marki? Chcesz j? wzmocni?? A mo?e szykujesz si? do rewolucyjnej zmiany pozycjonowania firmy na rynku? Bez wzgl?du na plany nie podejmuj ?adnych decyzji bez zbadania co OBECNIE my?l? o Tobie klienci. Kiedy ostatnio przeprowadzi?e? badanie dlaczego klienci kupuj? Twoje produkty? Jak postrzegaj? Twoj? mark?? Co jest unikatowego w Twej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-09 | Komentarze [1] więcej »
"PR jak... uczciwo??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pomy?l o jednej osobie, która jest dla Ciebie uciele?nieniem s?owa "uczciwo??". Dlaczego tak s?dzisz? Czy jest to kto? kogo gorliwie na?ladujesz - lub chcesz na?ladowa?? Jakie zachowania doprowadzi?y do takiej percepcji tej osoby? Teraz pomy?l o dziewi?ciu innych osobach, które cenisz za nienagann? uczciwo?? i prawo??. Czy dokonujesz podzia?u na bardziej i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-06 | więcej »
"Jaki bud?et na public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile wydawa? na public relations w przysz?ym roku? ?eby by?o ciekawie za?ó?my, ?e szef nie jest zadowolony z obecnych wyników PR. Prawdopodobnie wydajesz za ma?o i na pewno wspó?pracujesz z niew?a?ciw? agencj? public relations. Je?eli nie wiesz ile wyda? na PR, przeczytaj krótk? ankiet?, która pomo?e lepiej zaplanowa? inwestycje na promocj? wizerunku i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-02 | więcej »
"Wojna atomowa, czyli siedem mitów zarz?dzania kryzysem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Najwi?ksze zniszczenia po wybuchu bomby j?drowej wywo?uje nie sama eksplozja, ale radioaktywny py?, który przemieszcza si? na ogromne odleg?o?ci i powoduje katastrofalne ska?enie terenu. Podobnie jest z kryzysem. To nie pierwsze uderzenie jest najgro?niejsze - to nie ono zadecyduje o przysz?o?ci Twojej firmy, ale to, co zrobisz po "eksplozji" - je?eli oczywi?cie j? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-29 | więcej »
"Wyobra? sobie swoj? firm?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dopinasz bud?et PR na promocj? w przysz?ym roku? No to wyobra? sobie tak? scen?... milion lat temu. Dwóch zaro?ni?tych osobników ubranych w zwierz?ce skóry. U stóp kamienne siekiery i maczugi. Obydwaj przygl?daj? si? okr?g?emu kawa?kowi kamienia o ?rednicy jednego metra. "Co to takiego?" pyta jeden z nich (nazwijmy go Janek) w lokalnym narzeczu. "Pierwsze ko?o..." [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-25 | więcej »
"Anty-negatywny apel polityczny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Coraz cz??ciej nachodzi mnie my?l, ?e w lokalach wyborczych powinny by? zainstalowane podwójne kabiny – jedna do wybrania swego faworyta, druga do wzi?cia prysznicu. Cz?onek komisji wr?cza?by g?osuj?cemu kart? wyborcz? i r?cznik. Za kotar? wyborca natychmiast po oddaniu g?osu bra?by prysznic, który zmywa?by z niego wszystkie brudy kampanii. Praktycy PR, którzy nie zajmuj? si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-22 | więcej »
"Nowa komunikacja w samorz?dzie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Lokalne samorz?dy od 1989 roku przesz?y ogromne zmiany. Sta?y si? bardziej samodzielne. Zmieni?y metody wy?aniania w?adz. Unowocze?ni?y procedury podejmowania decyzji. Nauczy?y si? lepiej zarz?dza? zmianami w otoczeniu w ogromnym tempie (no dobrze, mo?e nie wszystkie), ale systemy komunikacji z lokaln? spo?eczno?ci? zmieni?y si? niewiele lub wcale. (BIP to nie zmiana komunikacji. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-18 | więcej »
"Równowaga s?owa, czyli ani za ma?o ani za du?o"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie pozwól, ?eby w rozmowie z reporterem nadmiar szczegó?ów przys?oni? g?ówne przes?anie. Nie namawiam do po?piechu i manipulacji faktami. Daleko mi do tego. Chodzi o wydobycie z przekazu samej esencji. Zak?adam, ?e nigdy nie uczy?e? si? na pami?? wszystkich artyku?ów z porannych gazet i wiadomo?ci z radiowych i telewizyjnych serwisów. Czytelnicy, widzowie i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-15 | więcej »
"Informacja prasowa z pikantnym cytatem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarze lubi? ostre, odwa?ne i soczyste cytaty. Niestety, wypowied? przedstawiciela organizacji jest najbardziej zaniedbywanym elementem wi?kszo?ci informacji prasowych. Co gorsza, cytowane s?owa cz?sto nie zosta?y wypowiedziane przez osob?, której s? przypisane. Ich autorem jest praktyk PR, a szef firmy tylko je zatwierdza. Dziennikarze to czuj? i rzadko je wykorzystuj?. Cytat - jak pikantna [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-12 | więcej »
"Koniec prostej informacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W erze b?yskawicznej komunikacji w Internecie wyczerpa? si? sens przekazywania informacji w druku. Kto dowiedzia? si? o katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smole?skiem z gazety? Ja us?ysza?em o tym w radiu, znajoma w kolejce do kasy, a mój s?siad z telewizji. Druk nie ma szans w konkurencji z telewizj?, radiem i Internetem. Proste informowanie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-08 | więcej »
"7 zmian w zarz?dzaniu komunikacj? kryzysow?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na szkoleniu kryzysowym star?y si? dwie szko?y - stara i nowa. Osoba, która wcieli?a si? w rol? rzecznika prasowego, pracuj?c nad informacj? prasow? powiedzia?a: "Nie ma powodu do po?piechu. Mamy jeszcze du?o czasu do 18:00. Wa?ne, ?eby zd??y? na wieczorne 'Fakty' i 'Wiadomo?ci'." M?odsi uczestnicy szkolenia protestowali: "Informacj? trzeba jak najszybciej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-05 | więcej »
"Mapa kluczowych komunikatów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mapa kluczowych komunikatów to zestaw przekazów, które dotycz? spodziewanych pyta?, obaw i problemów po wybuchu kryzysu. Ka?da mapa zawiera trzy komunikaty odnosz?ce si? do konkretnej kwestii. Komunikaty tworzone s? na podstawie analizy danych zwi?zanych z konkretnym kryzysowym scenariuszem. Mapy komunikatów s? wykorzystywane w bardzo stresowych sytuacjach nacechowanych du?ym ?adunkiem emocjonalnym. Stanowi? dla [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-02 | Komentarze [1] więcej »
"Jak ocenia? jako?? pracy agencji public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ocena jako?ci pracy wykonanej dla klientów nale?y do najtrudniejszych zada? agencji public relations. Oto trzy najwi?ksze wyzwania: 1. Trudno jest obiektywnie oceni? wzajemn? lojalno?? klienta i agencji. 2. Lojalno?? klienta powi?zana jest z percepcj? efektywno?ci pracy agencji. 3. Klienci maj? k?opot z ocen? jako?ci ?wiadczonych us?ug PR. Wi?kszo?? agencji public relations stosuje formalne procedury do oceny [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-28 | więcej »
"Papierowy czy diamentowy rzecznik prasowy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przymierzasz si? do zatrudnienia rzecznika prasowego. Czym kierowa? si? w wyborze odpowiedniej osoby? Zacznijmy od cech charakteru i podstawowych umiej?tno?ci. Oto lista cech i umiej?tno?ci idealnego rzecznika prasowego, dzi?ki którym mo?e skutecznie komunikowa? si? z otoczeniem wewn?trznym i zewn?trznym: 1. Relacje z innymi lud?mi - Strefa MY Cechy: empatia, spolegliwo??, otwarto??, optymizm, nadzieja. Umiej?tno?ci: s?uchanie, mówienie, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-25 | więcej »
"Apologia, kategoria i antapologia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Apologia, kategoria i antapologia – trzy s?owa, bez których trudno wyobrazi? sobie skuteczne zarz?dzanie sytuacj? kryzysow?. Apologia to retoryczna strategia komunikacyjna zmierzaj?ca do rych?ej naprawy reputacji. Obserwujemy j? kiedy prominentna osoba lub organizacja odpowiada na krytyk?, wyja?nia motywy dzia?ania i próbuje naprawi? swoj? reputacj? po?rednio lub bezpo?rednio nadwyr??on? atakami, plotkami i oskar?eniami. Celem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-21 | więcej »
"Nie lubi? klakierów, lizusów i potakiwaczy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znasz to powiedzenie sztabów kryzysowych? "Wszyscy zgadzamy si?, ?e mamy racj?? No to gdzie? tutaj jest b??d!" Pami?tam nerwow? narad? w gor?ce sierpniowe popo?udnie. "Rozumiem panowie, ?e wszyscy zgadzamy si? co do naszego wspólnego o?wiadczenia, które za chwil? mam przekaza? prasie" - powiedzia? szef firmy. Zebrani kiwn?li g?owami na znak aprobaty. "W takim [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-18 | więcej »
"Komunikacja ryzyka w ochronie zdrowia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Popularna dziennikarka w mojej ulubionej stacji radiowej mówi?a o "pandemii braku witaminy B". Pandemia... Hmmm... Ryzykowne s?owo w ochronie zdrowia. Komunikacja ryzyka w ochronie zdrowia to dwustronna wymiana informacji o zagro?eniach, w tym zagro?eniach zdrowia takich jak na przyk?ad tzw. ?wi?ska grypa (A/H1N1). Celem komunikacji jest zwi?kszenie wiedzy i zrozumienia, budowanie zaufania [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-14 | więcej »
"Astronauci, sportowcy i rzecznicy prasowi"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Co powinno ??czy? rzecznika prasowego z astronautami i sportowcami? ?wiczenia. Du?o ?wicze?. Kiedy astronauci otwieraj? luk ?luzy i opuszczaj? statek kosmiczny nie masz w?tpliwo?ci, ?e wcze?niej wielokrotnie i dok?adnie prze?wiczyli wszystkie manewry w obcym i nieprzyjaznym ?rodowisku. Sp?dzili mnóstwo godzin w symulatorach lotu i trenowali zachowania w awaryjnych sytuacjach - wszystko jako maksymalnie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-11 | więcej »
"Czytanie z oczu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy z obserwacji ruchu oczu mo?na odczyta?, ?e kto? k?amie? W pewnym stopniu tak. Ale nie jest to wiedza bezdyskusyjna. Czasem w kinie mo?na zobaczy? policjanta, który przes?uchuj?c podejrzanego uwa?nie ?ledzi ruchy ga?ek ocznych. Oczy w lewo - k?amie; w prawo - mówi prawd?. W prawdziwym ?yciu bardzo nierozwa?ne by?oby os?dzanie zachowania ludzi [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-07 | więcej »
"Toksyczni informatorzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wielu dziennikarzy traktuje anonimowych informatorów jak partnerów w toksycznych zwi?zkach: nie mog? ?y? razem i jeszcze bardziej nie potrafi? ?y? bez siebie. Co trzeci pytany przeze mnie dziennikarz przyznawa? si? do "powa?nego dyskomfortu" wywo?anego drukowaniem anonimowych wypowiedzi, ale jednocze?nie co drugi wyzna?, ?e rozmówca zgodzi?by si? ujawni? nazwisko gdyby go "troch? mocniej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-04 | więcej »
"Dlaczego niewiedza nie jest problemem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?eli prawdziwa jest my?l Sokratesa: "Wiem, ?e nic nie wiem", to co wiem na pewno? Wed?ug Sokratesa o post?powaniu ludzkim decyduje wiedza, a m?dro?? objawia si? poprzez zestawienie ?wiadomo?ci w?asnej niewiedzy z wiedz? posiadan?. Najpierw wi?c trzeba odrzuci? przes?dy, wiedz? niepewn?, niepe?n? i nieuzasadnion? - potem mo?na szuka? wiedzy autentycznie warto?ciowej. Inny m?dry [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-30 | więcej »
"O co dziennikarze pytaj? w kryzysie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Tragiczny po?ar. Na miejscu pogotowie ratunkowe, stra? po?arna, policja i media. Dziennikarze chc? wiedzie? co si? sta?o, wi?c zadaj? mnóstwo pyta?. Nie wszyscy chc? rozmawia? z reporterami. Dla osób, które nie mia?y kontaktu z mediami, strach przed kamer? i mikrofonem wynika z poczucia braku kontroli nad przebiegiem rozmowy. Czy b?d? w stanie odpowiedzie? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-27 | więcej »
"Aktorska metoda PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Paul Newman, Al Pacino, James Dean, Marilyn Monroe, Jane Fonda... Pami?tasz? Wszystkich ??czy osoba Lee Strasberga, który korzystaj?c z teatralnych do?wiadcze? Konstantego Stanis?awskiego, rozwin?? w Ameryce w latach 40-tych i 50-tych w?asn? metod? sztuki aktorskiej. Aktorów, którzy zdobyli s?aw? dzi?ki tej metodzie s? dziesi?tki, ale METODA by?a tylko jedna. W?a?nie METODA. W metodzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-23 | więcej »
"Piersi moich pracownic, czyli test has?a promocyjnego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Opolskie Centrum Onkologii ma problem. Jego has?o "Piersi moich pracownic sam kontroluj?" trafi?o na list? najgorszych sloganów public relations w kraju. Krytycy w miesi?czniku "Press" mówi? o seksistowskim pod?o?u przekazu i skojarzeniach z molestowaniem seksualnym. Seksizm i molestowanie to modne tematy, wi?c wszystko, co do nich nawi?zuje mo?e liczy? na uwag? mediów. Autorzy has?a [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-20 | więcej »
"10 mitów o kreatywno?ci w PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dlaczego ryzykowa? kreatywno?? w public relations? Tyle w tym niepewno?ci. Czy? nie lepiej robi? swoje, siedzie? cicho i pilnowa? swego nosa? Po co nara?a? si? na o?mieszenie w przypadku pora?ki? Kiedy wszystko uk?ada si? pomy?lnie, komu potrzebne s? nowe pomys?y? Kiedy jest ?le, na kreatywno?? nie ma ju? czasu. Logiczna kreatywno??? W naszym my?leniu o kreatywno?ci - twierdzi [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-13 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Klient Prawda Gazeta Google Dziennikarze Twitter Komunikacja Kaczy?ski Relations Pressence PRACOWNICY Informacja Klienci Rzecznik Polska Reporterzy Public Dziennikarz Firma Internet Media Wywiad Gapa Agencje Problem Relacje Reporter Szef TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl