Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-11-02
"Królestwo za rzecznika"

Królestwo za rzecznika

KRÓLESTWO ZA RZECZNIKA!

Takiego og?oszenia jeszcze w prasie nie widzia?em, ale kiedy czytam codziennie sensacyjne tytu?y na pierwszych stronach ogólnopolskich dzienników, ro?nie we mnie przekonanie, ?e inwestycja w firm? Rzecznik Prasowy S.A. oprze si? ka?dej recesji.

Poniewa? wszystkie firmy stoj? przed skomplikowanymi wyzwaniami komunikacyjnymi, pojawia si? potrzeba zatrudnienia fachowców, którzy naucz? szefów firm jak komunikowa? si? z otoczeniem pami?taj?c, ?e w komunikacji spo?ecznej liczy si? nie tylko CO si? mówi, ale tak?e JAK to si? robi.

Dodajmy do tego rosn?c? rol? mediów jako "spo?ecznych" kontrolerów, a czasem nawet regulatorów, ?wiata biznesu oraz ?wiadomo??, ?e czwarta w?adza jak ka?da w?adza nie jest wolna od s?abo?ci, aby zda? sobie spraw? ile dobrego mo?e zdzia?a? dla organizacji profesjonalny rzecznik prasowy.

Selekcja i szkolenie rzecznika prasowego

Moje do?wiadczenie w PR uczy, ?e "pos?aniec" mo?e by? równie wa?ny lub nawet wa?niejszy od samej wiadomo?ci. Maj?c to na uwadze w wyborze rzecznika prasowego nale?y kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami.

Rzecznik prasowy powinien:

 • by? przystojny, dobrze uczesany i gustownie ubrany,
 • mie? towarzyskie, entuzjastyczne i asertywne usposobienie,
 • mówi? dynamicznie i wyra?nie,
 • mie? ?wiadomo?? nastawie?, uprzedze?, wiedzy i poziomu kultury ludzi, do których si? zwraca,
 • by? cierpliwym s?uchaczem gotowym otwarcie i z wyczuciem odpowiada? na pytania dziennikarzy i opinii publicznej,
 • tworzy? wizerunek osoby mocnej, zdecydowanej i pozytywnie nastawionej,
 • by? kompetentnym w temacie, na który si? wypowiada,
 • zachowywa? si? profesjonalnie, zgodnie z etyk? swego zawodu,
 • utrzymywa? partnerskie relacje z dziennikarzami,
 • zachowywa? spokój i opanowanie, szczególnie w sytuacji konfrontacji i kryzysu,
 • umie? improwizowa? i b?yskawicznie podejmowa? decyzje.

Aby zapewni? kontrol? i wysok? jako?? wszystkich wyst?pie? rzecznika prasowego nale?y dba? o jego systematyczne szkolenie. Na szkoleniach medialnych rzecznicy uczestnicz? w symulowanych wywiadach (wcielaj?c si? tak?e w rol? dziennikarza), prowadz? prezentacje i wyg?aszaj? przemówienia. Ich wyst?py s? nagrywane na video i wspólnie analizowane. Celem ?wicze? jest doskonalenie tre?ci i formy wyst?pie? w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Inna grupa szkole? to jednodniowe warsztaty, które s?u?? utrwaleniu nabytych umiej?tno?ci i ocenie post?pów. Po jednym szkoleniu medialnym zalecam od dwóch do trzech sesji warsztatowych w odst?pach od sze?ciu do dwunastu miesi?cy.

Publiczno?? i otoczenie

W coraz wi?kszym stopniu o skuteczno?ci wywiadu, przemówienia czy prezentacji decyduje forma wypowiedzi, ale sam styl nie mo?e zast?pi? tre?ci. Najlepszym sposobem zwi?kszenia pozytywnego odbioru jest dok?adne zg??bienie tematu pod k?tem przewidywanych pyta?. To z kolei wymaga poznania publiczno?ci - jej zainteresowa?, uprzedze?, nastawie?, obaw, oczekiwa?, potrzeb i znajomo?ci tematu.

Przekazywane komunikaty musz? by? zrozumiane przez odbiorców, a osoba, które je podaje musi by? przez nich zaakceptowana jako wiarygodne ?ród?o tych informacji. Autorzy pó?minutowych reklam w telewizji bior? pod uwag? nie tylko sam komunikat, ale tak?e jego "opakowanie artystyczne", temperatur? emocjonaln? i por? emisji. Rzecznik prasowy wyst?puj?c przed kamer? tak?e musi mie? ?wiadomo?? tych okoliczno?ci.

Wygl?d osobisty

To JAK prezentuje si? rzecznik nigdy nie powinno zaciemnia? tego, CO mówi. Z drugiej strony, to JAK wygl?da mo?e zwi?kszy? si?? perswazyjn? jego s?ów. Oto o czym powinien pami?ta? rzecznik prasowy przygotowuj?c si? do publicznego wyst?pu:

 • Ubieraj si? konserwatywnie.
 • W?ó? ciemny/? garnitur/garsonk? i jednokolorow? koszul?/bluzk? (najlepiej jasnoniebiesk?).
 • Unikaj bia?ych materia?ów, gdy? odbijaj? one ?wiat?o na Twoj? twarz.
 • M??czy?ni powinni zak?ada? skarpety zakrywaj?ce ?ydki. Kobiety powinny nosi? rajstopy i po?czochy bez szwów i wzmocnie? na palcach i pi?tach.
 • Nie zak?adaj krzykliwej bi?uterii.
 • W po?y marynarki nie wpinaj ?adnych znaczków.
 • Kieszenie nie mog? by? powypychane.
 • Korzystaj z dobrodziejstwa makija?u. Odrobina pudru na twarzy jeszcze nikomu ujmy nie przynios?a, a b?yszcz?ca twarz nie wygl?da dobrze na ekranie.
 • Siedz?c w fotelu pozapinaj wszystkie guziki w marynarce i sprawd? czy materia? si? nie marszczy.
 • Sprawd? czy krawat dobrze le?y.
 • Lekko wystaj?ce mankiety koszuli dodaj? elegancji.
 • Nie zak?adaj szkie? chromatycznych i okularów s?onecznych, nawet kiedy reprezentujesz zak?ad optyczny :-)

Mowa cia?a

Zawodowi aktorzy wiedz? jak ukazywa? emocje u?ywaj?c j?zyka cia?a. Profesjonalny rzecznik prasowy panuje nad swymi gestami, mimik? i ruchami r?k tak, aby wzmocni? przekaz o odpowiednie emocje.

Oto jakie gesty i zachowania wywo?uj? pozytywne emocje:

 • Patrz rozmówcom w oczy.
 • Siedz?c w fotelu pochyl si? nieco do przodu.
 • Gestykulacja powinna by? w zgodzie z tym co mówisz.
 • S?uchaj uwa?nie ka?dego kto zadaje pytanie.
 • Poka?, ?e s?uchasz innych ludzi.

Oto gesty i zachowania, które ?wiadcz? o zdenerwowaniu i negatywnym nastawieniu:

 • Zbyt g?o?ny i nienaturalny ?miech.
 • Mocno zaci?ni?te d?onie.
 • D?onie zaci?ni?te na por?czy fotela lub krzes?a.
 • Bawienie si? d?ugopisem, guzikiem, mikrofonem, itp.
 • B?bnienie palcami o blat sto?u.
 • Mocno zaci?ni?te z?by.
 • Sztywno wyprostowana postawa (typ oficerski).

Oto ruchy ?wiadcz?ce o niecierpliwo?ci i dyskomforcie:

 • Machanie nogami.
 • Bujanie si? na krze?le.
 • Przewracanie oczami.

Oto ruchy, która mówi? o poczuciu winy i braku zainteresowania:

 • Oczy skierowane ku sufitowi.
 • Odwracanie oczu od publiczno?ci.
 • Zgarbiona sylwetka.
 • Zamkni?te oczy.

Jak sprawdzi? czy zatrudniasz w?a?ciwego rzecznika prasowego

Kiedy rzecznik prasowy razem z Tob? opracowa? i prze?wiczy? ju? tre?? wypowiedzi oraz udzieli? wywiadu, mo?esz sprawdzi? skuteczno?? jego wyst?pienia kieruj?c si? pi?cioma kryteriami:

1. Jak media przedstawiaj? sprawy istotne dla interesów i celów organizacji/urz?du/instytucji? Je?eli media dostrzegaj? i wykorzystuj? strategiczne dla Ciebie komunikaty opisuj?ce mark?, kampani? lub misj?, to znaczy, ?e rzecznik wie jak rozmawia? z dziennikarzami. Je?eli nie, to znaczy, ?e nale?y zmieni? albo tre?? komunikatów albo podej?cie rzecznika do kontaktów z mediami.

2. Czy wypowied? rzecznika prasowa pojawia si? w artykule? Umieszczenie w tek?cie prasowym wypowiedzi rzecznika stawia go w roli eksperta. Nawet kiedy nie dotyczy to bezpo?rednio organizacji, taki cytat buduje jego autorytet.

3. Jaka jest wymowa artyku?u? To w jakim tonie mówi? o Tobie media (pozytywnie, neutralnie czy negatywnie) wp?ynie na tre?? komunikacji w przysz?o?ci.

4. Jakie miejsce zajmuje w artykule wypowied? rzecznika prasowego? Tre?? wykorzystanego cytatu i jego kontekst to najwa?niejsze elementy oceny efektów pracy rzecznika. Inne wska?niki to: 1. miejsce w artykule, 2. pozycja artyku?u na stronie, 3. d?ugo?? cytatu oraz 4. wypowiedzi innych osób (tre??, d?ugo?? i wyd?wi?k).

5. Czy tre?? wypowiedzi rzecznika prasowego wykorzysta?y inne media? Czy wypowied? rzecznika lub jej istotny fragment przedrukowa?a inna prasa? Czy powtarzana jest w telewizji i radiu? Czy jest inspiracj? do publicznej debaty na ?ywotny dla Ciebie temat? Je?li tak, Twój rzecznik prasowy zdecydowanie zas?uguje na premi? :-)

Je?li potrzebujesz pomocy w wyborze rzecznika prasowego, zadzwo? do nas, ?eby omówi? szczegó?y. Nasz telefon 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Dziennikarze Google Firma Dziennikarz Public Informacja Relacje Rzecznik Klienci Szef Kaczy?ski Reporter Wywiad Agencje Tusk Relations Gapa Internet Problem Praktycy Twitter Reporterzy Komunikacja Polska Pressence Prawda PRACOWNICY Media KlientStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl