Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-11-12
"Wiem co si? wydarzy w kryzysie"

Wiem co si? wydarzy w kryzysie

Wiem co si? wydarzy w kryzysie...

Wiem to nie dlatego, ?e mam magiczn? lunet? czy umiej?tno?? czytania przysz?o?ci ze szklanej kuli. Wiem, bo do?wiadczenie nauczy?o mnie, ?e szefowie firm reaguj? na kryzysy wed?ug pewnego schematu.

Kolejno?? dzia?ania

Wi?kszo?? organizacji po wybuchu kryzysu dzia?a w takiej kolejno?ci:

1. Reakcja na konkretne wydarzenie, w tym zaspokojenie ludzkich potrzeb (ofiar, pracowników, w?a?cicieli) i opanowanie sytuacji (rozpoznanie problemu, ustalenie parametrów bezpiecze?stwa, ocena szkód i ich usuni?cie).

2. Powiadomienie w?a?ciwych agend rz?dowych i partnerów handlowych.

3. Ustalenie tymczasowych (awaryjnych) wewn?trznych procedur post?powania do chwili uporania si? z kryzysem.

4. Komunikacja wewn?trzna (pracownicy, rodziny pracowników, dostawcy) i zewn?trzna (lokalna spo?eczno??, s?siedzi, media) uwzgl?dniaj?ca percepcj? kryzysu i jego aspekty prawne.

Warto zwróci? uwag?, ?e media s? na ko?cu tego ?a?cucha komunikacyjnego, co jest w jaskrawej sprzeczno?ci z ich ogromn? potrzeb? uzyskania wszystkich informacji ju? na pocz?tku kryzysu.

Reakcja zarz?du

Moje do?wiadczenie pokazuje, ?e szefowie firm w obliczu kryzysu tak?e reaguj? wed?ug okre?lonego schematu. Powtarzaj? si? te same nastawienia, zachowania, wahania w podejmowaniu decyzji, itd. Kierownictwo firmy w procesie zarz?dzania kryzysem przechodzi przez 4 rozpoznawalne fazy:

1. ROZPOZNANIE. Mo?e to by? inny kolor dymu z fabrycznego komina, eksplozja, pilny faks lub zaskakuj?cy telefon od dziennikarza... Co? co wskazuje, ?e mamy do czynienia z kryzysem, mimo ?e jeszcze nie wiadomo co si? sta?o. Ta faza prowadzi do zdobycia potrzebnych informacji.

 • Zdziwienie. Pojawia si? poczucie bezsilno?ci, irytacji i frustracji oraz strach przed nieznanym.
 • Koncentracja. Ujawnia si? lider kieruj?cy prac? zespo?u zarz?dzania kryzysem. Struktura decyzyjna tej grupy przypomina konfiguracj? sztab wojskowy dzia?aj?cy w warunkach bojowych:
  • Stra? po?arna: rozpoznawanie i "gaszenie" w zarodku wszystkich problemów.
  • Policja/?andarmeria: zabezpieczenie informacji i dost?pu do nich, kontrola dost?pu ludzi do maszyn, urz?dze?, innych ludzi i faktów.
  • S?u?by medyczne: ocena powagi i dolegliwo?ci "ran" odniesionych przez organizacj? i udzielenie pomocy, która pozwoli jej utrzyma? si? przy ?yciu.
 • Wstrzymanie pracy. Funkcjonowanie rutynowych procesów w organizacji ulega "zamro?eniu", gdy? wszyscy próbuj? zrozumie? co si? sta?o i jakie to niesie skutki.
 • Kontrola. Ze wzgl?du na szybko?? zmian w kryzysie media skazane s? na informacje przekazywane przez zarz?d. Ta przewaga - m?drze wykorzystana - mo?e okaza? si? decyduj?ca w skutecznym zarz?dzaniu kryzysem. Z drugiej strony - odci?cie dziennikarzy od wszelkich informacji zniszczy resztki zaufania.

2. OCENA SYTUACJI. Po szcz??liwym zako?czeniu pierwszego etapu kiedy szefowie lepiej ju? radz? sobie z kierowaniem przep?ywem informacji czas na zarz?dzanie nastawieniami. To faza kiedy nale?y stworzy? atmosfer? zaufania, której celem jest jak najbli?sza prawdy ocena sytuacji. Tylko w?a?ciwe rozpoznanie problemu pomo?e przygotowa? si? do skutecznego dzia?ania.

 • Strach. Szefowie maj? ?wiadomo??, ?e to nie przelewki: s? ofiary, by? mo?e nawet ?miertelne, ranni s? wystraszeni. Pojawia si? poczucie odpowiedzialno?ci za to, co si? wydarzy?o, mo?e nawet winy.
 • Fakty. Ro?nie zapotrzebowanie na informacje. Kierownictwo musi zrozumie?, co si? wydarzy?o zanim wypowie si? publicznie.
 • Skupienie. Dzia?anie koncentruje si? na konkretnych zadaniach. Wszystko co przeszkadza w ich wykonaniu jest odsuwane na bok.

3. PLANOWANIE STRATEGICZNE. Wszystkie dzia?ania skierowane s? teraz na rozwi?zanie problemów wywo?anych kryzysem, z najmniejszym uszczerbkiem dla funkcjonowania organizacji i jej zysków. Praktycy public relations chroni? reputacj? firmy komunikuj?c si? z kluczowymi grupami otoczenia, kontroluj?c g?ówne przekazy i dbaj?c o dro?no?? wszystkich kana?ów komunikacyjnych. Uruchamiane s? procedury opisane w planach zarz?dzania kryzysem. Kierownictwo rozwa?a co jeszcze z?ego mo?e si? wydarzy?, jak temu przeciwdzia?a? i jak odeprze? ataki krytyków. Prowadzony jest monitoring mediów, w tym Internetu. Korygowane s? nieprawdziwe informacje. Rozwa?ane s? mo?liwo?ci komunikowania si? z opini? publiczn? bez udzia?u mediów masowych. Na bie??co analizowana jest skuteczno?? strategii komunikacyjnej.

Dzia?aj? trzy procesy:

 • Przewidywanie. Dok?adna i rzetelna ocena sytuacji i antycypacja wydarze? chroni przed przykrymi niespodziankami. Nawet je?li nie spe?ni si? najczarniejszy scenariusz, organizacja sprawniej poradzi sobie z kryzysem. Co wi?cej, trafione prognozy poka?? czym mog? zainteresowa? si? media.
 • Przygotowanie do wdra?ania. Gotowe s? g?ówne przekazy i kana?y komunikacji. Ustalona jest kolejno?? komunikowania si? z wa?nymi grupami otoczenia. Pod r?k? s? alternatywne scenariusze rozwoju wydarze?. Organizacyjna biurokracja przechodzi od refleksji i oceny do dzia?ania.
 • Nadzór. Uruchomione s? procedury koryguj?ce b??dy i niedoci?gni?cia.

4. REAKCJA. Ruszaj? strategie dzia?ania. Rzecznicy prasowi zabieraj? g?os. I znowu moje do?wiadczenie podpowiada, ?e rzecznicy prasowi musz? wykazywa? si? w zarz?dzaniu kryzysem nast?puj?cymi przymiotami:

 • Stoicyzm. Bez wzgl?du na to, co si? dzieje trzeba zachowa? zimn? krew i dystans w nawet najbardziej stresuj?cych okoliczno?ciach.
 • Koncentracja. Umiej?tno?? szybkiej koncentracji to imperatyw dobrego rzecznika.
 • Wytrwa?o??. Kryzysy mog? trwa? kilka godzin, ale s? te? takie, które ci?gn? si? latami. Osoby zarz?dzaj?ce kryzysem musz? umie? szybko regenerowa? si?y i zachowa? przez ca?y czas wysok? sprawno?? psychiczn? i fizyczn?.
 • Wra?liwo??. Zrozumienie ludzi, ich zachowa? i problemów wywo?anych kryzysem jest podstaw? skutecznego radzenia sobie w trudnych chwilach. Rzecznicy maj? umiej?tno?? przekazywania my?li w skondensowany sposób ("Powiem to krótko, rzeczowo i zrozumiale"), ale nie zawsze dostosowuj? s?owa do swoich odbiorców, a to wa?ne je?li organizacja chce pokaza?, ?e umie nie tylko mówi?, lecz tak?e s?ucha? i troszczy si? o potrzeby ludzi.

Konkluzja

Praktycy public relations, którzy rozumiej? typowe reakcje i wzorce zachowania w kryzysie mog? lepiej doradza? firmom w opa?ach i zarz?dza? samym kryzysem je?li otrzymaj? takie zlecenie. Analiza tych zachowa? pomo?e tak?e ?atwiej rozpozna? reakcje nie zawsze rozumiane w czasie dzia?ania pod presj? czasu i stresu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Wywiad Relations Szef Kaczy?ski Dziennikarz Komunikacja Agencje PRACOWNICY Problem Gapa Klient Reporterzy Reporter Media Informacja Relacje Public Rzecznik Gazeta Twitter Dziennikarze Tusk Pressence Google Internet Klienci Firma Polska PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl