Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-11-19
"Strategiczne niebo nade mn?"

Strategiczne niebo nade mn?

Mia?em sen... Król podaje b?aznowi - swemu nieformalnemu doradcy public relations - informacj? prasow?. "Ale? Wasza Wysoko??, to wcale nie jest informacja prasowa," odpowiada trefni?. "Przybij wi?c piecz?tk? TAJNE," odpowiada w?adca. To si? nazywa my?lenie strategiczne.

Strategia to jeden z najbardziej mglistych terminów w public relations. Dla jednych bycie strategiem to samo wspi?cie si? na szczyt organizacyjnej drabiny, dla innych pozycja strategicznego doradcy to mo?liwo?? wej?cia do gabinetu prezesa bez pukania o ka?dej porze i w ka?dej sprawie :-)

8 strategicznych pyta?

Legendarny szef firmy General Electric, Jack Welch rozpocz?? swoje rz?dy od jasnego opisania strategii. Ka?dy produkt mia? by? numerem 1 w swojej kategorii rynkowej. Ten, który by? na drugiej pozycji musia? mie? plan i termin zdobycia pozycji lidera. Je?li to si? nie uda?o, firma wycofywa?a go z produkcji. Jasne, proste i czytelne.

Firma Walta Disneya pragnie uszcz??liwia? ludzi. Bill Gates chce widzie? komputer na ka?dym biurku. Jasne, proste i czytelne.

Dyskutuj?c nad miejscem strategii i pozycj? praktyków public relations w zarz?dzie warto zada? sobie osiem podstawowych pyta?:

1. Jak zdoby? miejsce przy stole w gabinecie prezesa?

2. Jak utrzyma? miejsce przy stole w gabinecie prezesa?

3. Jak zwi?kszy? wp?yw na prezesa?

4. Jak realnie wp?ywa? na decyzje prezesa?

5. Co zrobi? kiedy zdob?d? miejsce przy stole w gabinecie prezesa?

6. Co mam zrobi?, ?eby nie "odstrzelili" mnie prawnicy i inni doradcy?

7. Na jakie pytania musz? przygotowa? si? w pierwszej kolejno?ci?

8. Jaka jest rzeczywista strategia organizacji?

Skuteczne cele i strategie ich osi?gni?cia s? jasne, proste, czytelne, pozytywne, zrozumia?e i osi?galne. Jak si? ma do nich misja, wizja, warto?ci i strategia dzia?ania Twojej organizacji?

Definicja strategii Pressence Public Relations

Strategia to wyj?tkowa fuzja energii umys?owej nap?dzaj?cej organizacj? dzi?ki komunikacji, która wywo?uje zachowanie umo?liwiaj?ce realizacj? celów organizacji.

1. Strategia jest kluczowym atrybutem lidera.

2. Strategia to energia, która nap?dza organizacj? i wskazuje zespo?om kierunek dzia?ania.

3. Strategia sprawia, ?e ró?ni ludzie o ró?nych pogl?dach id? w tym samym kierunku.

4. Strategia jest pozytywnym i pe?nym energii stanem umys?u.

Strategia jest tak?e:

1. ko?em nap?dowym dla obecnego planu dzia?ania,

2. zestawem etycznych i moralnych wskazówek pomagaj?cych osi?ga? cele,

3. kapita?em wiedzy i do?wiadczenia umo?liwiaj?cym sukces i zwyci?stwo.

Strategia NIE jest:

1. skupianiem si? na rzeczach przemijaj?cych i nieistotnych,

2. t?umaczeniem pracownikom kto i co ma robi?,

3. nadu?ywaniem przymiotnika "strategiczny" do opisu wszystkich dzia?a? i idei,

4. proponowaniem "lu?nych i niezobowi?zuj?cych" rozwi?za?.

Miejsce w zarz?dzie

Wiele osób s?dzi, ?e ma co? strategicznego do zaoferowania i pragnie to przedstawi? zarz?dowi nie wiedz?c jaka jest rzeczywista strategia. Wiele razy rozmawia?em z prawnikami, ksi?gowymi, kadrowcami, szefami ochrony, finansistami i osobami zarz?dzaj?cymi systemami komputerowymi. Cz?sto s?ysza?em pytania z listy podanej wy?ej, "Jak zdoby? miejsce przy stole w gabinecie prezesa i jak go nie straci??"

Równie du?o czasu sp?dzi?em doradzaj?c szefom firm w rozwi?zywaniu strategicznych problemów komunikacyjnych. To jak oni widz? drog? dotarcia do najwa?niejszego gabinetu jest nie mniej ciekawe. Najcz??ciej powtarzane pytania s? zaskakuj?co oczywiste. "Jak mog? wspó?pracowa? z lud?mi, którzy ca?y czas krzywo na mnie patrz?, którzy nic nie wiedz? o mnie i mojej firmie, którzy nie wiedz? na czym mi najbardziej zale?y, ale, którzy uwa?aj?, ?e wiedz? lepiej ode mnie jak prowadzi? interesy? Przy moim biurku roi si? od ludzi, którzy nie wiedz? jak mi pomóc. Kim oni w?a?ciwie s? i sk?d u nich takie dobre samopoczucie?"

Strategia zaczyna si? od tego, co my?lisz o:

1. sprawach, problemach i pytaniach, którymi ?yje zarz?d,

2. tym jak zarz?d analizuje problemy i przyst?puje do ich rozwi?zania,

3. procesie u?atwienia zarz?dowi zrozumienia Twoich pomys?ów na rozwi?zanie problemów.

Strateg public relations:

1. ma wyj?tkowe umiej?tno?ci komunikacyjne,

2. skutecznie komunikuje si? w czasie rzeczywistym (tak jak to robi? najlepsi szefowie),

3. skupia si? na rzeczach bezsprzecznie najwa?niejszych,

4. pomaga innym dostrzec rzeczy oczywiste.

Oczywista strategia

W pierwszej wersji "Psa Baskervillów" Arthur Conan Doyle opisuje biwak Sherlocka Holmesa. W ?rodku nocy Holmes budzi si?, tr?ca ?okciem Watsona mówi?c, "Spójrz na niebo, Watsonie. Co widzisz?" Watson odpowiada, "Widz? gwiazdy, miliony gwiazd..." Holmes nalega, "I co Ci to mówi, Watsonie?"

Watson po chwili zadumy. "Astronomicznie... widz? miliony galaktyk i niezliczone planety. Chronologicznie... jest kwadrans po trzeciej. Astrologicznie... Saturn jest w znaku Lwa. Teologicznie... Bóg jest wszechmocny, a my jeste?my nic nie znacz?cym py?em. Meteorologicznie... jutro b?dzie ?adny dzie?." Holmes milczy.

Watson w ko?cu pyta, "Co to pi?kne i ogromne niebo mówi Tobie?" Detektyw odburkn??, "Watsonie, idioto, ni mniej, ni wi?cej... kto? nam ukrad? namiot."

Co? oczywistego cz?sto okazuje si? ol?niewaj?c? swoj? prostot? strategiczn? wiedz?. I odkrycie tego daje Ci miejsce przy g?ównym stole konferencyjnym.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Firma Google Informacja Agencje Pressence Internet Polska Public Gapa Kaczy?ski Dziennikarz Twitter Praktycy Media Relations Relacje Dziennikarze Reporter Problem Tusk PRACOWNICY Gazeta Rzecznik Komunikacja Klient Wywiad Szef Klienci ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl