Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-11-23
"Jeste? na celowniku mediów?"

Jeste? na celowniku mediów?

W sprawie s?dowej nie chodzi wy??cznie o oczyszczenie z zarzutu – chodzi tak?e o zachowanie dobrego imienia i zaufania do marki.

Utrata zaufania do marki mo?e by? bardziej kosztowna od odszkodowania w przegranej sprawie s?dowej.

Dodajmy nadmierne zainteresowanie mediów i organów kontrolnych. Niestety, wi?kszo?? organizacji nie potrafi zareagowa? skutecznie zanim sprawy wymkn? si? spod kontroli.

Sygna?y ostrzegawcze

Nast?puj?ca lista zada? jest dobrym pocz?tkiem do antykryzysowego przygotowania.

Je?li jeden lub wi?cej sygna?ów ostrzegawczych odnosi si? do Twojej organizacji, czas rozejrze? si? za lud?mi i ?rodkami, które pomog? z odpowiednim wyprzedzeniem stworzy? zespó? i prewencyjny plan kryzysowy.

1. ?rodowisko bran?owe

Media pisz? o innych firmach z Twojej bran?y. By? mo?e reporter z gazety bran?owej szuka informacji do modnego tematu. Kiedy zyski topniej? ka?dy jest podejrzewany o nieczyste praktyki ukrywaj?ce prawdziwe profity.

2. ?rodowisko prawne

By? mo?e Komisja Papierów Warto?ciowych, organizacja pozarz?dowa lub sejmowa komisja specjalna chce bli?ej przyjrze? si? pewnej sprawie. Mo?e jest to fragment szerszej politycznej akcji, której celem jest znalezienie koz?a ofiarnego. Monitoruj na bie??co dzia?ania prokuratury we wszystkich województwach, gdzie prowadzisz szersze interesy. Prokuratorzy to cz?sto zwierz?ta polityczne i mog? mie? ochot? wspi?? si? na Twoich plecach na kolejny szczebel urz?dniczej kariery.

3. Sytuacja na gie?dzie/notowania akcji

Przez dwa kwarta?y z rz?du notowania akcji id? w dó?. Reporterzy ch?tnie rzuc? si? na ka?d? sugesti?, ?e akcjonariusze próbuj? wymusi? ryzykowne lub nielegalne decyzje.

4. Dzia?ania udzia?owców/akcjonariuszy

Na przyk?ad sprawy s?dowe, w których pojawiaj? si? nazwiska dyrektorów prowadz? do naturalnego zainteresowania nimi jako osobami prywatnymi. Plan dzia?ania musi uwzgl?dni? dociekliwe dochodzenia dziennikarzy wobec tych osób. Przeczytaj jeszcze raz dok?adnie ich ?yciorysy. Czy znajdziesz jakie? przes?anki t?umacz?ce ich obecne k?opoty? Dlaczego nikt nie zauwa?y? tego wcze?niej? Jak zostali zatrudnieni w Twojej firmie? Przygotuj si? do ich obrony tak jakby byli oskar?onymi o pope?nienie powa?nego przest?pstwa.

5. Niebezpieczne praktyki

Enron wpad? w tarapaty prowadz?c ryzykowne rozliczenia ksi?gowe, ale tzw. kreatywna ksi?gowo?? nie jest sprzeczna z prawem. Je?li jednak firma nieumiej?tnie korzysta z takich instrumentów, powinna by? przygotowana na telefon z redakcji z pro?b? o wyja?nienie.

6. Wrogie przej?cia

Podst?pne przej?cia firm interesuj? nie tylko autorów poczytnych krymina?ów. W czasie fuzji i zmian w?a?cicielskich pojawiaj? si? miliony powodów, dla których jedna ze stron zechce powiedzie? mediom co? "ciekawego". Podczas próby wrogiego przej?cia zespó? kryzysowy powinien ws?uchiwa? si? w ka?de zdanie docieraj?ce do opinii publicznej.

7. Organizacje pozarz?dowe

Nie musisz znale?? si? w centrum zainteresowania organizacji pozarz?dowej, ?eby postawi? ca?y zespó? antykryzysywy na nogi. Wystarczy, ?e nale?ysz do tej samej organizacji bran?owej, biznesowej lub lobbingowej, aby by? kolejnym "do odstrza?u". Monitoruj witryny WWW organizacji pozarz?dowych i efekty ich dzia?alno?ci w prasie.

8. Gor?ce tematy

Czy antybólowe leki bez recepty mog? prowadzi? do zawa?ów serca? Czy Twoja firma produkuje leki przecibólowe? Pisze o tym prasa? Wszyscy wiemy do czego mog? doprowadzi? podobne spekulacje.

9. Wydarzenia z przesz?o?ci

Organizacje, które pope?ni?y w przesz?o?ci b??d zauwa?ony i nag?o?niony przez media s? ju? tym b??dem naznaczone do ko?ca swoich dni. Noga drugi raz z?amana w tym samym miejscu ju? nigdy nie b?dzie sprawna.

10. Donosy

Jakie wewn?trzne wydarzenia mog? prowadzi? do publicznego kryzysu? Czy by?y masowe zwolnienia? Czy w firmie pracuj? agresywni, wymagaj?cy, niesprawiedliwi kierownicy? Takie "informacje" szybko docieraj? do prasy, urz?dów i instytucji kontrolnych.

11. Wadliwe produkty

Azbest naprawd? szkodzi zdrowiu. Nikotyna i nadmiar alkoholu te?. Ka?da uzasadniona reklamacja towaru powinna by? tak rozpatrzona jakby mia? o niej nast?pnego dnia napisa? dziennikarz negatywnie nastawiony do firmy. Problem mo?na rozwi?za? szybko, po cichu, zgodnie z ?yczeniem klienta zak?adaj?c, ?e organizacja zachowa si? elastycznie i rozs?dnie.

Konkluzja

Liderzy organizacji nie musz? by? geniuszami strategii medialnych, cho? to oczywi?cie nie przeszkadza w odnoszeniu sukcesów. Powinni jednak wiedzie? kiedy zebra? zespó? zarz?dzania kryzysowego z udzia?em specjalistów PR i prawników – ludzi, którzy wiedz? jak neutralizowa? negatywne i szkodliwe informacje w mediach.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Relations Pressence Gapa Internet Klient Media Informacja Gazeta Google Prawda Public Wywiad Klienci Polska Firma Problem Rzecznik Komunikacja Dziennikarz Reporterzy Praktycy Kaczy?ski Reporter Tusk PRACOWNICY Agencje Relacje Szef DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl