Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-11-30
"Nie s?uchaj zawsze prawnika"

Nie s?uchaj zawsze prawnika

Masz s?ucha? adwokata? Oczywi?cie. Zawsze? Niekoniecznie.

Praca prawnika polega na obronie Ciebie w s?dzie. Adwokat zgodnie z zasadami sztuki prawniczej ma obowi?zek uprzedzi? klienta o przykrych konsekwencjach prawnych jego publicznych wypowiedzi. Ergo: "Nic nie mów."

Praca eksperta public relations polega z kolei na obronie Twego dobrego imienia w oczach opinii publicznej. To zupe?nie inna sztuka, inna wiedza i inne zasady.

Jak mówi stare powiedzenie: "Prawnik doradza co mo?esz zrobi?; ekspert PR radzi co powiniene? zrobi?." To zasadnicza ró?nica.

Milczenie nie pomaga

Milczenie jest najbardziej toksyczn? strategi? komunikacji kryzysowej. To, co si? dzieje w sali s?dowej wp?ywa tylko na prawny wymiar sprawy i dlatego prawnicy chc? zachowa? nad tym maksymaln? kontrol?.

Sprawy relacjonowane i nag?a?niane przez media nabieraj? szerszego wymiaru. I ten wymiar tak?e musi by? uwzgl?dniony w komunikacji zewn?trznej. Brak informacji publicznej tworzy po?ywk? dla plotek, domys?ów i spekulacji, nad którymi nie mo?na zapanowa?.

Najtrudniejsze s? sprawy wywo?uj?ce gor?ce emocje; zabójstwo lub morderstwo i te zwi?zane z - mówi?c ogólnie - nadu?yciem publicznego zaufania. W takich procesach media lubi? epatowa? tani? sensacj?, rzadko zachowuj? obiektywizm i cz?sto udziela im si? "emocjonalna gor?czka" opinii publicznej. Trudno wtedy doszuka? si? w reporterskich relacjach równowagi w przedstawieniu racji obydwu stron - konstytucyjne prawo do uczciwego i bezstronnego procesu schodzi na dalszy plan.

Klienci o prawnikach i ekspertach public relations

Kiedy pytam zarz?dy o ró?nice w postrzeganiu wspó?pracy z ekspertami public relations i cz?onkami palestry, oto co najcz??ciej s?ysz? o prawnikach:

1. "Stosuj? bardzo systematyczne i uporz?dkowane podej?cie do problemu.

2. "Zadaj? celne pytania."

3. "Ich porady/zalecenia/rekomendacje odnosz? si? konkretnie do problemu."

4. "Wykazuj? wysoki poziom profesjonalizmu w rozwi?zywaniu problemu."

5. "Pomagaj? wybra? optymalne rozwi?zanie, ale po przedstawieniu wszystkich faktów mnie zostawiaj? podj?cie ostatecznej decyzji."

6. "Rozwi?zanie problemu bardziej ich interesuje od tego, co o tym s?dzi otoczenie - media, pracownicy i urz?dnicy rz?dowi."

Oto co s?ysz? na ten sam temat o ekspertach public relations:

1. "Mam wra?enie, ?e pracuj? dla kogo? innego - zwykle dla mediów."

2. "Zamiast przedstawia? konkretne, praktyczne i po?yteczne pomys?y, oczekuj? uznania dla ich wiedzy i do?wiadczenia."

3. "Rzadko rozumiej? i czuj? istot? problemu."

4. "Zwykle przedstawiaj? tylko jedno rozwi?zanie problemu. Kiedy zadaj? dodatkowe pytania wygl?daj? na nieprzygotowanych i zagubionych."

5. "Trudno im zrozumie? istot? problemu bez poznania operacyjnych elementów funkcjonowania mojej firmy - pewne rzeczy s? po prostu fizycznie niemo?liwe."

Idzie o to, ?eby prawnicy mogli si? czego? nowego, praktycznego i warto?ciowego od Ciebie nauczy?.

W ubieg?y wtorek pod koniec narady, której celem by?o ustalenie strategii komunikacyjnej klienta podczas procesu s?dowego szef zespo?u prawników powiedzia?: "My?l?, ?e ju? wiem jakie b?dzie moje pierwsze zdanie." Na co ja powiedzia?em: "Zanim pójdziemy do domu proponuj?, ?eby?my jeszcze ustalili jakie b?dzie ostatnie zdanie." By?em arogancki? Nie, bo wiedzia?em, ?e moja uwaga pomo?e wygra? spraw?. Ty te? mo?esz tak pracowa?.

Ró?nice pomi?dzy metod? pracy prawnika i eksperta public relations

W praktyce prawnej pojawi?a si? niedawno tendencja do wzmacniania zespo?u prawnego lud?mi, którzy mieli kiedy? do czynienia z mediami. Ich zadanie polega na ?agodzeniu napi?? wywo?ywanych przez prawników podczas kontaktów z mediami. Jednakowo?, wci?? aktualne pozostaj? dwa problemy. Po pierwsze, nie mo?na by? jednocze?nie prawnikiem i praktykiem PR. Po drugie, nie spotka?em jeszcze adwokata, który tak samo przyk?ada si? do obrony klienta w sali s?dowej i poza ni? przed dziennikarzami. To, co adwokat mo?e kontrolowa? w s?dzie jest poza jak?kolwiek kontrol? poza nim. Doskonale o tym wiedz? i adwokaci i prokuratorzy. Co wiedz? jeszcze?

1. Prawo jest procesem; obowi?zuj? w nim kodeksy, procedury i przepisy.

S?dziowie moderuj? i nadzoruj? przebieg procesu. Opinia publiczna jest zafascynowana tym, co si? dzieje w sali s?dowej i uwa?a, ?e doskonale wszystko rozumie, bo przecie? w telewizji pokazywano tyle filmów o procesach s?dowych. Z?amanie regu? procesu wywo?uje powa?ne konsekwencje.

2. Kierownictwo firmy rutynowo potrzebuje porad prawnych.

Cz?onkowie zarz?du wiedz?, ?e musz? uwa?nie s?ucha? s?ów prawników, nawet kiedy prawnicy wypowiadaj? si? na tematy im obce, na przyk?ad public relations. Prawnicy przyzwyczajeni s? do kierowania lud?mi i procesami, zgodnie z liter? prawa lub na jego granicy. Szacunek obserwatorów zyskuj? dzi?ki logicznemu, systematycznemu i zorganizowanemu podej?ciu do problemu.

3. Zachowanie prawnika jest racjonalne i przewidywalne.

Prawnicy przyjmuj?, ?e do ich zada? nale?y:

a. zapobiec wytoczeniu sprawy s?dowej,

b. os?abi? zakres i/lub powag? oskar?enia,

c. odwlec termin rozpatrzenia sprawy przez s?d,

d. chroni? klienta przed prawomocnym wyrokiem s?dowym,

e. chroni? klienta przed nim samym,

f. chroni? klienta przed nie-prawnikami (w tym praktykami public relations),

g. przygotowa? si? do sprawy s?dowej.

Procesowa metoda my?lenia po??czona z ochron? osobistych interesów (zasada poufno?ci pomi?dzy klientem i adwokatem) tworzy konserwatywne i zachowawcze podej?cie do komunikacji z otoczeniem.

4. Prawnicy wywieraj? wp?yw za pomoc? s?ów.

Oto kilka moich "ulubionych" wyra?e? prawników:

a. "Nie w?tpi?."

b. "Trudno o tym nie wiedzie?."

c. "To nie zawsze ?le si? ko?czy."

d. "Nie mo?emy d?u?ej udawa?, ?e tego nie rozumiemy."

e. "Trudno b?dzie to zrobi? tak, ?eby tego nikt nie zauwa?y?."

f. "Trudno nie patrze? bez obaw na to, co jeszcze mo?e si? zdarzy?."

g. "Nie widz? powodu, ?eby si? nie zgodzi?."

h. "Nie jeste?my niewra?liwi na ludzk? krzywd?."

Ten negatywny kod j?zykowy - naszpikowany podwójnymi przeczeniami - utrudnia jasn?, pozytywn? i konstruktywn? komunikacj?.

5. Pragmatyka prawna sprzyja przed?u?aniu sprawy.

Zapowiedzi? takiej praktyki s? nast?puj?ce deklaracje:

a. "To wygl?da na precedens."

b. "Przedstawienie naszego stanowiska nie le?y teraz w naszym interesie."

c. "To wygl?da na zbyt emocjonalne zachowanie."

d. "Odpowiadamy za nasze decyzje w pierwszej kolejno?ci przed udzia?owcami."

e. "Nie ?cigajmy si? sami ze sob?."

f. "Nie b?dziemy wypowiada? si? publicznie na temat naszej strategii prawnej."

g. "Dzia?ania drugiej strony nie powinny wp?ywa? na nasze decyzje."

h. "Komentowanie tych wypowiedzi tylko dodaje naszym przeciwnikom procesowym wiarygodno?ci, na któr? nie zas?uguj?."

Dlaczego prawnicy unikaj? mediów

Prawnik udziela porady prawnej, ale rzadko kiedy wie jak kontaktowa? si? z mediami. Wi?kszo?? prawników nie rozumie regu? medialnej gry. To zupe?nie inna arena. Dlatego prawnicy z "procesowej ostro?no?ci" unikaj? mediów.

Pi?? powodów dlaczego prawnicy unikaj? prasy:

1. Niektórzy adwokaci nie rozumiej? mediów i nie wiedz? jak rozmawia? z dziennikarzami. Nie chc? wchodzi? na nieznany teren, b?d?c ?wiadomymi swej niekompetencji i braku do?wiadczenia. Boj? si? o?mieszenia i poni?enia w opinii publicznej.

2. ?wiatem prawników rz?dz? wewn?trzne zasady korporacyjne daj?ce im cenne przywileje (na przyk?ad, immunitet s?dziowski, nieograniczona w czasie tajemnica adwokacka). Prawnicy buduj? presti?, status i karier? w ramach systemu wewn?trznych ocen ?rodowiska, nie na podstawie rankingu popularno?ci opinii publicznej lub liczby udzielonych wywiadów.

3. W systemie prawnym wszystko podlega klasyfikacji. Prawnik, który najlepiej zna przepisy kodeksów i wie jak si? nimi pos?ugiwa? zwykle wygrywa spraw?. Media kieruj? si? nielicznymi spisanymi regu?ami, a i te cz?sto si? zmieniaj?. Co? co by?o nie do wyobra?enia wczoraj nagle staje si? regu?? tylko dlatego, ?e pierwsza zrobi?a to konkurencja. Mo?na transmitowa? egzekucje w telewizji? Nie. Od pierwszej egzekucji ameryka?skiego zak?adnika pokazanej przez telewizj? Al-D?azira takiego zakazu ju? nie ma :-(

4. Ciesz?cy si? znakomit? reputacj? adwokaci wstydz? si? mniej znanych kolegów, którzy wykorzystuj? media do reklamy swej praktyki. Prawnicy zainteresowani umieszczeniem swego zdj?cia na pierwszej stronie poczytnego dziennika oskar?ani s? o nadmierne eksponowanie swej roli w prowadzonej sprawie (§ 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej mówi: "Adwokata obowi?zuje zakaz korzystania z reklamy, jak równie? zakaz pozyskiwania sobie klientów w sposób sprzeczny z godno?ci? zawodu.") Niektórzy prawnicy obawiaj?c si? ataków wp?ywowych kolegów dmuchaj? na zimne i uciekaj? przed mediami.

5. Niektórzy prawnicy s? g??boko przekonani, ?e kontakty z dziennikarzami s? nieetyczne, bo mog? szkodzi? ich klientom. Powo?uj? si? na konkretne paragrafy Kodeksu Etyki Adwokackiej, które mówi? o obowi?zku zapewnienia klientowi prawa do uczciwego procesu. Z drugiej strony, nawet je?li adwokat widzi w tym sprzeczno?? i/lub zagro?enie, to jednocze?nie jego obowi?zkiem pozostaje jak najlepsze reprezentowanie interesów klienta. Udawanie, ?e media nie istniej? i brak reakcji na to, co dziennikarze mówi? o procesie niezmiernie rzadko - moim zdaniem - s?u?y interesom klienta.

Czego nie rozumiej? prawnicy

Temida nosi opask? na oczach, gdy? oczekuje si? od niej obiektywnych decyzji bez wzgl?du na osob?, której dotyczy. Ale opinia publiczna nie jest ?lepa. Na forum publicznym, w tym na forach internetowych, nie obowi?zuj? kodeksy prawne i jasne zasady post?powania. Tutaj nad argumentami rzeczowymi gór? bior? emocje, osobiste sympatie i antypatie, kompleksy i stereotypy. Dlatego w planach strategicznej komunikacji z opini? publiczn? i mediami tak wa?ny jest czynnik ludzki.

Pi?? prawd o kontaktach z mediami, których nie rozumie wi?kszo?? prawników:

1. Reporter uwa?a, ?e ma prawo podwa?y? ka?de Twoje s?owo, wyrazi? ka?d? w?tpliwo?? i zakwestionowa? ka?dy argument, ale oburzy si? kiedy spróbujesz go traktowa? tak samo.

2. Reporter mo?e próbowa? w?o?y? w usta naiwnego rozmówcy swoje s?owa zadaj?c tendencyjne pytania, na przyk?ad: "Czy zgodzi si? pan/pani z tez?, ?e...? Czy czuje pan/pani, ?e...? Czy mo?na powiedzie?, ?e...?", by nast?pnie pod przysi?g? potwierdzi?, ?e to by?y TWOJE s?owa.

3. Media poinformuj? o ka?dym oskar?eniu przeciwko Tobie lub Twej organizacji (karnym lub cywilnym) skupiaj?c si? bardziej na argumentach strony skar??cej ni? skar?onej.

4. Media maj? wi?ksz? si?? oddzia?ywania na opini? publiczn? dzi?ki mo?liwo?ci selekcji informacji i oceny argumentów oraz publicznej percepcji przekazu. "Je?eli pokazali to w telewizji, to musi by? prawda."

5. "Bez komentarza" jest rozumiane jako: "Zrobi?em co? z?ego i nie chc? o tym mówi?."

Prawnikom potrzeba szkolenia w komunikacji z opini? publiczn?. Konfrontacyjny styl i fachowy ?argon u?ywany na sali s?dowej zupe?nie nie pasuje do potocznego stylu komunikacji z lud?mi bez g??bokiej wiedzy prawniczej. Na przyk?ad, prawnik automatycznie my?li i mówi "Mój klient". W s?dzie to standard, poza nim brzmi zimno i bezosobowo.

Wp?yw public relations na prawników i strategi? prawn?

Zasady Pressence Public Relations w zarz?dzaniu kryzysem zwi?zanym ze spraw? s?dow?:

1. Nawo?uj do pokoju i porozumienia, nie do wojny i konfliktu - pozbywaj si? pod?egaczy. Wojna jest zbyt kosztowna.

2. Przygotuj si? do rozprawy s?dowej skupiaj?c si? wy??cznie na aspektach prawnych sprawy. Reszt? zostaw innym ekspertom.

3. Pracuj nad porozumieniem przed wokand? równie zdecydowanie jak nad przygotowaniem si? do sprawy w s?dzie.

4. Unikaj nadmiernego testosteronu.

5. Nie bój si? okaza? uleg?o?? je?eli to przy?pieszy zako?czenie sprawy s?dowej i pozwoli wróci? do normalnej pracy.

6. Leniwi, rozkojarzeni i nieprofesjonalni adwokaci przegrywaj? sprawy swoich klientów.

7. Zatrudniaj tylko najlepszych, najbardziej kompetentnych i najbardziej do?wiadczonych prawników.

8. Szybko pozbywaj si? niekompetentnych ludzi. Mo?e si? zdarzy?, ?e dopiero za trzecim lub czwartym razem trafisz na kancelari?, która oka?e si? dla Ciebie wystarczaj?co dobra; to samo dotyczy agencji PR.

9. W sprawach kryminalnych, najlepszym rzecznikiem prasowym b?dzie prawnik nieprowadz?cy bezpo?rednio sprawy.

10. W sprawach cywilnych, adwokaci reprezentuj? klienta nie tylko w sali s?dowej, ale tak?e w drodze do niej i po opuszczeniu s?du.

Oto g?ówne zasady Pressence Public Relations w public relations spraw s?dowych:

1. Poznaj zasady procesowe i terminologi? prawnicz? pozwalaj?c? aktywnie uczestniczy? w dyskusji i rozpozna? ograniczenia roli PR.

2. Zapoznaj ka?dego z metodami public relations odnosz?cymi si? do konkretnych zdarze? podczas procesu 1. Opis sytuacji, 2. Wp?yw wydarzenia, 3. Opcje dzia?ania (w tym zaniechanie jakiejkolwiek reakcji), 4. Twoja rekomendacja, 5. Prognoza negatywnych skutków.

3. Pisz mniej - mów wi?cej.

4. Oznaczaj dokumenty klauzul? "poufne" lub "tajne" tylko po uzyskaniu zgody prawnika.

5. Zawsze poprawiaj negatywne, destrukcyjne i defensywne wyra?enia - kategoryczne i negatywne wypowiedzi tworz? wi?cej ofiar.

6. Wykorzystuj strategiczn? si?? pozytywnej komunikacji.

7. Zadawaj dobre pytania. S?uchaj i wyci?gaj wnioski.

8. Uwzgl?dniaj potrzeb? stosowania innej strategii PR dla oskar?yciela (lub powoda) i oskar?onego (lub pozwanego).

Konkluzja

Wybitni adwokaci wygraj? sprawy w s?dzie. Znakomici eksperci zarz?dzania kryzysem chroni? mark? i reputacj?. Wygrana w s?dzie za cen? utraty reputacji czy pogorszenia wizerunku marki jest marn? wygran?.

Krytyczne relacje w mediach mog? wyrz?dzi? wi?cej szkody ni? niekorzystny wyrok s?du - nawet je?li s?dowy werdykt kosztuje miliony z?otych. Ataki prasy niszcz? morale pracowników, zmniejszaj? produktywno??, zniech?caj? klientów, os?abiaj? warto?? akcji i mog? - cho? nie powinny - wp?ywa? na ostateczny wyrok s?du.

Prawnicy przychodz? i odchodz?, ale firmowa reputacja tak szybko si? nie zmienia. Pyrrusowe zwyci?stwo w s?dzie nie musi prze?o?y? si? na poparcie opinii publicznej.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Rzecznik Tusk Pressence Relations Klienci Wywiad Komunikacja Problem Dziennikarze PRACOWNICY Klient Media Praktycy Polska Prawda Relacje Gapa Reporterzy Twitter Szef Kaczy?ski Google Internet Reporter Firma Gazeta Informacja Agencje DziennikarzStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl