Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-03-11
"Zespó? na kryzys"

Zespó? na kryzys

Mówi si?, ?e kryzys daje ?ycie, a porz?dek rodzi przyzwyczajenie.

W sytuacji kryzysowej mamy s?abo?? do post?powania wed?ug rutynowych procedur. Im bardziej ekstremalna sytuacja, tym wi?ksza sk?onno?? do ucieczki w ramy znanego schematu. Takie zachowanie mo?e by? szkodliwe, gdy wyzwanie, któremu musimy stawi? czo?a, w niczym nie przypomina tego, czego do?wiadczyli?my wcze?niej.

Wi?kszo?? kryzysów nie przychodzi znik?d - zawczasu dostrze?one mog? sta? si? katalizatorami pozytywnych przemian.

W potencjalnie kryzysowej sytuacji pojawiaj? si? szanse wykazania si? odwag?, uczciwo?ci? i odporno?ci? pod warunkiem, ?e reakcje by?y przetestowane i ich celem jest ograniczenie skutków kryzysu, a nie pogodzenie si? z totaln? katastrof?.

Kluczem jest przygotowanie si? do tego, co mo?e si? wydarzy?, a nie co prawdopodobnie si? wydarzy.

Je?eli pilot samolotu zbli?a si? do ko?ca pasa startowego i nagle k?tem oka widzi, ?e odpad? jeden silnik, nie zwo?a z tej okazji narady, aby oceni? poziom zagro?enia i omówi? plan ratunkowy, tylko bez wahania naci?nie hamulce. Bez wahania - bo wcze?niej na szkoleniu nauczy? si? takiej reakcji. To jak si? zachowa nie jest efektem szcz??liwego trafu, ale wcze?niejszego przygotowania.

Budowanie zespo?u

W procesie budowanie zespo?u kryzysowego nale?y mie? na uwadze pi?? spraw:

1. W czasie analizy danych i wyszukiwania najlepszych rozwi?za? "nie spuszczaj oka z pi?ki" i nie pozwól przej?? inicjatywy komu? innemu. Wszystkie plany, misja, opcje awaryjne nie s? warte funta k?aków, je?eli szefowie nie potrafi? przestawi? my?lenia na "szybkie tory" i niezw?ocznie powo?a? zespó? kryzysowy. Wszystko kr?ci si? wokó? selekcji, szkolenia, testowania i ?wiczenia.

2. Uzyskanie zgody zarz?du to ma?o. Potrzebne jest jeszcze jego zaanga?owanie i dzia?anie.

3. Zarz?dzaj efektywnie ryzykiem. Skuteczny zespó? kryzysowy wierzy, ?e opanowanie kryzysu jest lepsze od wychodzenia z katastrofy. Na prac? zespo?u kryzysowego nie mo?na patrze? przez pryzmat "nieuzasadnionych wydatków", ale jako narz?dzie utrzymania zysków.

4. Upewnij si?, ze zespó? kryzysowy jest naprawd? skutecznym instrumentem, a nie tylko punktem odniesienia w czasie, kiedy nic dramatycznego si? nie dzieje. Zespó? musi by? cz??ci? zarz?dzania, w którym dokument zatytu?owany "plan" nie jest tylko pisemn? prezentacj? kompetencji.

5. Po wybraniu kryteriów pomiaru efektów ustal co jest wa?ne i jak to zmierzysz (na przyk?ad, pogorszenie reputacji). W czasie wojny w Wietnamie Amerykanie szybko zauwa?yli, ?e straty przeciwników znacznie przewy?sza?y ich w?asne. Stwierdzili zatem, ?e wygrana to tylko kwestia czasu. Miernikiem sukcesu by?a dla nich liczba zabitych ?o?nierzy Vietkongu. Wybrana metoda pomiaru (liczba zabitych) by?a b??dna. Dla armii wietnamskiej pozostawianie zabitych na polu walki nie by?o ?adnym problemem. Okaza?o si? nawet sprytnym sposobem zmylenia wroga. Wa?niejsze by?o to, ?e dysponowali niewyczerpanymi zasobami ludzkimi, kontrol? nad mediami i ogromn? wol? zwyci?stwa, a tego Amerykanie nie mierzyli.

Na podstawie moich do?wiadcze? i obserwacji mog? powiedzie?, ?e najwi?ksza liczba wypadków bierze si? z braku umiej?tno?ci opanowania kryzysu. Na dzi? bardzo niewiele organizacji wierzy, ?e mo?na przygotowa? i przeszkoli? zespó? ludzi, którzy s? w stanie stanowczo dzia?a? ju? w pocz?tkowej fazie kryzysu. Efekty takiego my?lenia codziennie wida? w mediach.

Mój ulubiony plan kryzysowy

Moje ulubione pytanie o plan kryzysowy w organizacji brzmi: "Czy jest on przyjazny dla u?ytkownika?" Chodzi o to czy mo?e go przeczyta? i zrozumie? kto? kto wpad? w sid?a kryzysu, komu ci?nienie nagle skoczy?o o 100% i cierpi na syndrom "to-nie..." (to-niemo?liwe, to-niespotykane, to-niewyobra?alne). Plan kryzysowy jest przewodnikiem dla czytelnika, a nie alibi dla autora.

Jak z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowa? skuteczny i sta?y zespó? kryzysowy?

1. Wybierz lidera zespo?u. Pami?taj, ?e potrzebujesz kilku liderów, gdy? nikt z nas nie potrafi pracowa? efektywnie w kryzysie d?u?ej ni? kilka godzin. Wybór lidera powinien by? dokonany w oparciu o jego kompetencje, a nie pozycj? w organizacji. Zawsze mówi?, ?e zdolny zewn?trzny konsultant (którego pozycja zawodowa w organizacji nie jest zagro?ona!) zrobi to lepiej z Tob? - ale nigdy za Ciebie.

2. Lider zespo?u musi mie? umiej?tno?? "przewodzenia" ludziom. Je?li zespó? nie akceptuje Ciebie w roli lidera, nawet nie próbuj nim zosta? - nie ma lidera bez zespo?u i vice versa.

3. Lider zespo?u zawsze musi pami?ta? o utrzymaniu równowagi pomi?dzy trzema rzeczami:

a. potrzeby zespo?u - czego zespó? potrzebuje, aby dzia?a? razem?

b. zadania - co konkretnie nale?y zrobi??

c. potrzeby cz?onków zespo?u - czego indywidualnie potrzebuje ka?dy, aby najlepiej wywi?za? si? ze swoich zada??

4. Od samego pocz?tku niezb?dne jest przekonanie i aktywne zaanga?owanie zarz?du. Prezes nie musi by? liderem tego zespo?u, gdy? styl dzia?ania nale?y dopasowa? do wymogów sytuacji. Na przyk?ad, co zrobi?, gdy prezes zaczyna si? j?ka? na widok reporterskiego mikrofonu?

5. Zespó? musi pracowa? w harmonii. W doborze ludzi pomagaj? testy psychometryczne. Unikaj tworzenia zespo?u z ludzi, którzy my?l? podobnie. W ka?dym zespole potrzebujesz kogo? kto inspiruje, kto krytykuje, kto organizuje, kto sprawdza, kto ulepsza, itp. Lepiej mie? w grupie ludzi, którzy umiej? dzia?a? w stresie ni? genialnego fachowca, który wpada w panik?, gdy musi dzia?a? szybko. Oczywi?cie, mo?na nauczy? ludzi zachowania si? w sytuacji krytycznej, ale takie szkolenie wymaga ingerencji osób z zewn?trz.

6. Okre?l jakie s? konkretne zagro?enia. Czy mo?esz je wykluczy? lub ograniczy??

7. Okre?l, które dzia?ania organizacji i aktywa podlegaj? szczególnej ochronie. By?bym zdziwiony, gdyby w tej grupie nie znalaz?a si? reputacja. Skoro tak, to które dzia?ania i aktywa organizacji maj? najwi?kszy wp?yw na reputacj??

8. Opracuj matryce procesu decyzyjnego. Przetestuj ile czasu zabierze przywrócenie normalnego dzia?ania organizacji.

9. Przygotuj systemy wczesnego ostrzegania. 90% wypadków w Wielkiej Brytanii to tzw. "ciche katastrofy" takie jak zatrucia, wycieki szkodliwych substancji, po?ary - niekoniecznie eksplozje.

10. Popro? o pomoc eksperta. Za du?o planów kryzysowych przypomina intelektualne poradniki zamiast instrukta?e dzia?ania. Zewn?trzny konsultant mo?e pomóc pod warunkiem, ?e ma prawdziwe do?wiadczenie w zarz?dzaniu kryzysem.

Konkluzja

Zarz?dzanie kryzysem jest jak pilotowanie pasa?erskiego odrzutowca. Nie mo?na nauczy? si? tego z ksi??ki - najtrudniejszy jest start i na symulatorze mo?na prze?wiczy? tylko najwa?niejsze manewry.

Najlepiej wszystko wychodzi, gdy uczy si? tego pod kontrol? i jak najwi?cej ?wiczy - przed pierwszym prawdziwym lotem bez instruktora.

Je?eli potrzebujesz pomocy w tworzeniu i treningu zespo?u kryzysowego, zadzwo? do mnie: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Tusk Internet Praktycy Kaczy?ski Agencje Szef Media Reporterzy Firma Problem Relacje Gapa Informacja Komunikacja Dziennikarze Rzecznik Gazeta Klient Prawda Relations Pressence Klienci Wywiad Dziennikarz PRACOWNICY Twitter Public Polska GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl