Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-03-25
"15 rzeczy, których nigdy nie mo?e us?ysze? dziennikarz"

15 rzeczy, których nigdy nie mo?e us?ysze? dziennikarz

Na pocz?tek jedno zastrze?enie: przez ponad 10 lat pracy w mediach elektronicznych by?em ?wiadkiem ka?dego z opisanych ni?ej przypadków. Wszystkiego nauczy?em si? nie z ksi??ek, studiów podyplomowych czy szkole? public relations, ale do?wiadczy?em w pracy reportera, dziennikarza i wydawcy programów radiowych i telewizyjnych.

Oto lista 15 rzeczy, których pod ?adnym pozorem nie mo?esz powiedzie? dziennikarzowi:

1. "Bez komentarza." "Firma XYZ S.A. nie chcia?a potwierdzi? zarzutów ani zaprzeczy?, ?e..." lub "Firma XYZ S.A. nie chcia?a z nami rozmawia? na ten temat." ?adne z tych zda? nie robi dobrego wra?enia.

S? bardziej kreatywne sposoby powiedzenia "bez komentarza"; najlepszy to wyja?nienie dlaczego nie mo?esz odpowiedzie? na pytanie i skierowanie rozmowy na wygodny temat.

2. "Czy moje nazwisko pojawi si? w artykule?" W odpowiedzi us?yszysz: "Prawdopodobnie." W ?wiecie biznesu, inaczej ni? w polityce, anonimowe wypowiedzi nie s? mile widziane.

Reporterzy rozmawiaj? z Tob?, bo potrzebuj? nie tylko informacji, ale tak?e autorytetu Twego nazwiska. Je?eli chcesz pozosta? w cieniu, dlaczego w ogóle decydujesz si? na kontakt z mediami? Potrafisz wyt?umaczy? to przekonuj?co dziennikarzowi?

3. "Nigdy nie s?ysza?em o tej stacji radiowej, telewizyjnej, redakcji, tym programie." lub "Nie ogl?dam tego programu (nie czytam gazety, nie s?ucham radia)." Mo?e to prawda, ale liczy si? to czy klienci czytaj? t? gazet? lub ogl?daj? ten program.

Kontakt z reporterem stwarza okazj? do bezp?atnej komunikacji z klientami, liderami opinii, politykami, czyli lud?mi wa?nymi dla Twej organizacji.

4. "To naprawd? nie jest ciekawe." To nie Twój artyku?. Czy chcia?by?, ?eby reporter podpowiada? Ci jak prowadzi? interesy?

Mo?esz pokaza? mu temat w innym kontek?cie, pomóc lepiej go zrozumie?, ale ostateczna decyzja nale?y do dziennikarza.

5. "Ten produkt mia? znakomite recenzje w Niemczech i na Ukrainie." lub "Jeste?my zachwyceni tym, co pisz? o nas w prasie!" Nie ma na ?wiecie dziennikarza, który pragnie si? dowiedzie?, ?e jest jednym z wielu pisz?cych na ten temat.

Mo?esz oczywi?cie pokaza? wycinki prasowe starych artyku?ów, ale nie dawaj reporterowi do zrozumienia, ?e wszystko co najlepsze jest ju? za Tob?.

6. "Dlaczego interesujecie si? tym tematem?" Reporter pisze na ten temat, bo wydawca uzna?, ?e to ciekawe, wa?ne i aktualne. Albo ciekawe i wa?ne. Albo tylko ciekawe. Wystarczy.

Zawsze mo?esz oczywi?cie nie zgodzi? si? na rozmow?. Ale jak? b?dziesz mie? z tego korzy???

7. "Ale nie b?d? musia? wyst?pi? przed kamer?, prawda?" (Dotyczy tylko telewizji.) Telewizja bez obrazu to... radio. Reporter telewizyjny bez kamery to radiowiec. Nie wszyscy lubi? kontakt z kamer?, bo uwa?aj?, ?e ?le wygl?daj? w "okienku".

Nawet najkrótsze szkolenie medialne potrafi zwi?kszy? pewno?? siebie i pomo?e przygotowa? ciekaw? wypowied?.

8. "Czy mog? prosi? o telefon jutro?" Dziennikarze pracuj? w ?wiecie aktualno?ci; czas ?ycia informacji jest krótki, konkurencja bezlitosna, szefowie wymagaj?cy. Dzisiaj to dzisiaj, wczoraj to wykopaliska, jutro to wyprawa na Marsa.

Je?eli nie masz czasu dzisiaj, mo?e go mie? konkurencyjna firma lub rywal polityczny.

9. "To, co przed chwil? powiedzia?em nie mo?e ukaza? si? w druku." Ludzie mówi? to kiedy zorientuj? si?, ?e powiedzieli s?owo za du?o lub pomylili si?. Korekta to nie to samo co cofni?cie wypowiedzianego s?owa.

Dziennikarz chce mie? prawdziwe informacje, wi?c na pewno uwzgl?dni poprawk?, ale nie licz, ?e usunie z notatek niefortunne s?owo.

10. "Obawiam si?, ?e to mo?e by? zbyt trudne, wi?c wyja?ni? to w mo?liwie najprostszych s?owach." Nigdy nie okazuj lekcewa?enia.

To prawda, ?e niektórzy reporterzy mieliby trudno?ci z odpowiedzi? na pierwsze pytanie w "Milionerach", ale ka?dy wyczuje niepowa?ne traktowanie.

11. "Ju? o tym mówi?em." Reporterzy czasem wracaj? do wcze?niejszych pyta?. Sprawdzaj? czy dobrze zapisali odpowied?, czy mówisz to samo, czy dodajesz nowe elementy.

Jakakolwiek zmiana tre?ci pierwszej odpowiedzi prowokuje do zadawania bardziej szczegó?owych pyta?.

12. "To niem?dre pytanie." Nawet je?eli reporter wie, ?e zadaje g?upie pytanie to i tak je zada. To on jest autorem artyku?u, wi?c mo?e to pytanie usun?? z tekstu.

Licz? si? Twoje odpowiedzi – je?eli nie s? do ko?ca przemy?lane, reporter nie musi ich wyrzuca?.

13. "Jeste?my najlepsi w tej bran?y." Chwil? po wyj?ciu z Twego biura reporter zacznie sprawdza? prawdziwo?? tych s?ów. Pierwsze kroki skieruje oczywi?cie do... konkurencji. I co us?yszy?

14. "Dzi? wieczorem? Wolne ?arty. Ko?czymy prac? o 15-tej." lub "Osoba, która si? tym u nas zajmuje jest na urlopie do ko?ca przysz?ego tygodnia. Czy mo?emy porozmawia? wtedy?" Gorsza wersja punktu 8.

Media pracuj? w zabójczym rytmie – 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Obydwa zdania prosz? si? o sarkastyczny komentarz w redakcji.

15. "Mówi? to w absolutnym zaufaniu i nie mo?na tego wykorzysta? w artykule." To zdanie zach?ci reportera do skrz?tnego zanotowania wszystkiego co powiesz.

Nie chcesz czego? zobaczy? w druku, nie mów tego. Kropka.

Konkluzja

Ka?dy szanuj?cy si? dziennikarz chce pozna? fakty, wys?ucha? fachowego komentarza i napisa? ciekawy artyku?. To g?ówny cel jego pracy – tego oczekuj? od niego czytelnicy. Pomó? mu dotrze? do warto?ciowych ?róde?, skontaktuj z ciekawymi lud?mi i w zamian mo?esz liczy? na pozytywny rezonans w mediach.

Kiedy jednak pope?nisz jeden z przedstawionych wy?ej b??dów, poczujesz na w?asnej skórze co znaczy znale?? si? w centrum krytyki lub – jeszcze gorzej – jak bolesne jest lekcewa?enie przez media.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Prawda Media Twitter Komunikacja Reporterzy Internet Dziennikarz Praktycy Tusk Rzecznik Relacje Problem Dziennikarze Wywiad Firma PRACOWNICY Pressence Public Agencje Reporter Polska Google Klienci Kaczy?ski Relations Informacja Gazeta Szef KlientStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl