Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-04-23
"Jaki mamy kryzys"

Jaki mamy kryzys

Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smole?skiem i parali? ruchu lotniczego w Europie po erupcji wulkanu Eyjafjallajokull na Islandii.

W pierwszym przypadku 96 ofiar ?miertelnych, tragedia i rozpacz rodzin i przyjació?, przy?pieszone wybory prezydenckie i zmiany strategii sztabów wyborczych. W drugim – dziesi?tki tysi?cy odwo?anych po??cze? lotniczych, setki tysi?cy pasa?erów uwi?zionych na lotniskach, logistyczne komplikacje w dostawach towarów i przewo?nicy lotniczy licz?cy straty si?gaj?ce miliardów dolarów.

Dwa ró?ne kryzysy w krótkim okresie, wywo?uj?ce nieporównywalne reakcje, skutki i wymagaj?ce odmiennego stylu zarz?dzania.

Relacjonowanie kryzysów to dzi? priorytet programowy wszystkich stacji informacyjnych nadaj?cych 24 godziny na dob?. W dobie Internetu i cyfrowych przekazów satelitarnych ?adne medium nie mo?e sobie pozwoli? na zignorowanie dramatycznego wydarzenia, o którym kilka sekund wcze?niej zacz??a mówi? konkurencja.

Autorzy wi?kszo?ci programów zarz?dzania komunikacj? kryzysow? zdaj? si? nie dostrzega? rewolucyjnych zmian w stylu funkcjonowania mediów i nowych wyzwa? sztabów kryzysowych.

Na szkoleniach kryzysowych dominuje aksjomat "10 z?otych zasad zarz?dzania kryzysem" – za?o?enie, ?e znajomo?? tych zasad pozwoli upora? si? z ka?dym kryzysem. Nic bardziej b??dnego.

Nie ma dwóch identycznych kryzysów. O tym jakie taktyki nale?y zastosowa? wynika z w?a?ciwej oceny typu i natury kryzysu.

Kryzysy mo?na podzieli? na trzy podstawowe grupy:

1. Kryzys mi?dzynarodowy/krajowy (np. atak na dwie wie?e World Trade Center w Nowym Jorku, zamachy bombowe w Madrycie i Londynie, terrorystyczny atak na dzieci w Bies?anie w pó?nocnej Osetii) lub naturalny (tsunami w Azji Po?udniowo-Wschodniej, trz?sienie ziemi na Haiti),

2. Kryzys zewn?trzny (np. tragedia za?ogi ?odzi podwodnej "Kursk", katastrofa samolotu CASA pod Miros?awcem, wady techniczne w samochodach marki Toyota),

3. Kryzys konfrontacyjny (np. molestowanie dzieci przez ksi??y katolickich, ograniczanie swobody palenia tytoniu w miejscach publicznych, szkodliwie skutki operacji plastycznych).

Jak oceni? z jakim typem kryzysu mamy do czynienia i jak nim zarz?dza?:

1. Kryzys mi?dzynarodowy/krajowy lub naturalny

 • poniewa? przyczyna kryzysu le?y poza organizacj? nie b?dzie ona obwiniana za jego wybuch,
 • zarz?dzanie kryzysem wymaga usuni?cia skutków i aktywnej komunikacji z otoczeniem, nie tylko z wykorzystaniem mediów.

2. Kryzys zewn?trzny

 • wywo?any przez zaskakuj?ce wydarzenie, które mo?e znacz?co zaszkodzi? interesom organizacji,
 • ma zdefiniowany pocz?tek i koniec,
 • mimo pocz?tkowo du?ego zainteresowania, trwa krótko,
 • w zewn?trznym otoczeniu organizacji nie aktywizuj? si? grupy, które zajmuj? publicznie stanowisko w kryzysowej sprawie.

O wiele ?atwiej jest zdoby? przychylno?? lub nawet wspó?czucie opinii publicznej kiedy przyczyna kryzysu le?y poza organizacj? (na przyk?ad, ?mier? lidera politycznego w zamachu terrorystycznym) ni? kiedy kryzys jest efektem b??du wewn?trz organizacji (na przyk?ad, katastrofa samolotu wywo?ana usterk? techniczn? lub z?ym wyszkoleniem pilotów).

Zarz?dzaj?c kryzysem zewn?trznym nale?y przede wszystkim:

 • wybra? tre?? przekazu dla mediów: 1. "To nie jest nasza wina." lub 2. "Bierzemy pe?n? odpowiedzialno?? za to, co si? sta?o i podejmujemy zdecydowane dzia?ania w celu znalezienia przyczyny i rozwi?zania problemu.",
 • pami?ta?, ?e celem komunikacji jest wyciszenie tematu w jak najkrótszym cyklu informacyjnym (godzina, dzie?, tydzie?),
 • niezw?ocznie pokaza? winnych i bohaterów; media g?ównego nurtu nie lubi? niuansów i chc? szybko wiedzie? kto jest czarnym charakterem, kto zas?uguje na pochwa??, bo to pomaga im znale?? odpowiedzi na podstawowe pytania: co si? sta?o, dlaczego i kto za to odpowiada.

3. Kryzys konfrontacyjny

 • kryzysy konfrontacyjne maj? odmienn? struktur? i wymagaj? unikatowych strategii,
 • nazwa wywodzi si? z wykreowania dwóch (lub wi?cej) konfrontacyjnych stron, z których ka?da ma swoje racje (np. w przypadku ofiar molestowania nieletnich przez ksi??y s? to: Ko?ció?, grupy wsparcia dla ofiar molestowania, politycy, oskar?yciele, adwokaci),
 • obydwie strony gotowe s? do d?ugiej konfrontacji,
 • obydwie strony s? zorganizowane, zmotywowane i dysponuj? du?ymi ?rodkami (ludzie, pieni?dze, czas),
 • debata mo?e skoncentrowa? si? na najbardziej ekstremalnych lub emocjonalnych tematach albo tylko na ogólnie dost?pnych informacjach,
 • swoje stanowiska w sprawie przedstawiaj? stare i nowe organizacje spo?eczne,
 • do debaty w??czaj? si? partie i politycy,
 • przedmiot sprawy w??czany jest do tre?ci kampanii politycznych,
 • o problemie dyskutuj? uczestnicy debat w mediach (politycy, eksperci, publicy?ci),
 • swoje opinie przedstawiaj? blogerzy i internauci na forach dyskusyjnych,
 • pojawia si? ryzyko masowych pozwów s?dowych o odszkodowania.

Zarz?dzaj?c kryzysem konfrontacyjnym nale?y przede wszystkim:

 • przygotowa? zarz?d organizacji do d?ugiej batalii,
 • u?wiadomi? sobie, ?e sprawa b?dzie d?ugo interesowa? media ze wzgl?du na gotowo?? skonfliktowanych stron do "podgrzewania atmosfery" i naturalnego zainteresowania dziennikarzy konfliktami,
 • przekazywa? mediom pozytywne komunikaty, w których organizacja mówi "za czym si? opowiada", a nie "przeciwko czemu protestuje"; taka taktyka wygasza ogniska konfliktu,
 • pami?ta?, ?e opinia publiczna w ferworze gor?cej debaty mo?e nie przyjmowa? do wiadomo?ci trudnych do zrozumienia faktów, szczególnie kiedy jednej z stron uda si? wywo?a? poczucie zagro?enia emocjonalnymi "argumentami": "Skoro nie wiemy na pewno, ?e to jest nieszkodliwe, to kto da nam s?owo honoru, ?e nic nam nie grozi?",
 • monitorowa? wszystko co dzieje si? na blogach, forach dyskusyjnych i serwisach spo?eczno?ciowych oraz korygowa? istotne b??dy i szkodliwe k?amstwa,
 • komunikowa? si? regularnie z kluczowymi interesariuszami: spotkania z pracownikami, briefingi i konferencje prasowe w prze?omowych momentach, bezp?atny numer telefonu dla klientów, aktualizacja tre?ci witryny WWW,
 • kontaktowa? si? z liderami opinii, którzy mog? pozytywnie wp?yn?? na kluczowe grupy otoczenia i lepiej zrozumie? istot? problemu.

Konkluzja

Rozpoznanie z jakim kryzysem mamy do czynienia u?atwia podj?cie w?a?ciwych decyzji strategicznych dotycz?cych komunikacji z kluczowymi grupami otoczenia w bli?szej i dalszej przysz?o?ci.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Internet Wywiad Praktycy Agencje Dziennikarze Klient Reporter Rzecznik Twitter Tusk Problem Komunikacja Dziennikarz Media Polska Szef Relations Prawda PRACOWNICY Relacje Gapa Pressence Klienci Gazeta Kaczy?ski Reporterzy Informacja Public FirmaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl