Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-04-26
"20 wypadków, które teoretycznie nigdy nie powinny si? wydarzy?"

20 wypadków, które teoretycznie nigdy nie powinny si? wydarzy?

Gdybym w pi?tek 9 kwietnia 2010 roku poprosi? Ci?, ?eby? wyobrazi? sobie katastrof? prezydenckiego samolotu z setk? wa?nych pasa?erów na pok?adzie, w tym samym prezydentem, najwy?szymi dowódcami wojska i przedstawicielami ?rodowisk katy?skich, by? mo?e oskar?y?by? mnie o szukanie taniej sensacji i ?erowanie na niskich instynktach.

By? mo?e powiedzia?by? te?, ?e mam chor? wyobra?ni?, id? na ?atwizn? i powinienem zmieni? zawód.

Tak to ju? jest w zarz?dzaniu ryzykiem, ?e przygotowujemy si? na najgorsze wierz?c, ?e to nigdy si? nie zi?ci. Gdyby wiara mog?a kszta?towa? rzeczywisto??, wszyscy ?yliby?my w innym ?wiecie. Na razie, wiara tylko pomaga nam lepiej odnale?? si? w tym ?wiecie.

Oto 20 wypadków, które teoretycznie nigdy nie powinny si? wydarzy?, przynajmniej nie dzisiaj:

1. K?opoty konkurencji

Na przyk?ad, produkujesz towary najwy?szej jako?ci, p?acisz regularnie podatki, masz znakomite relacje z liderami zwi?zków zawodowych, ale prezes konkurencyjnej firmy – lider bran?y: 1. zosta? aresztowany za wystawianie fikcyjnych faktur i dzia?anie na szkod? firmy, 2. musi wycofa? z rynku produkt, w którym wykryto powa?n? usterk? techniczn?, 3. zrobi? co? bardzo g?upiego. Jak poka?esz, ?e w Twojej firmie co? takiego nie mo?e si? zdarzy?, bez obrzucania b?otem konkurenta?

2. Niewidzialny zabójca: monotlenek diwodoru (DHMO)

Na przyk?ad, jest bezbarwny, bezwonny, nie ma smaku i zabija corocznie tysi?ce ludzi. Wi?kszo?? zgonów jest spowodowana niezamierzonym wprowadzeniem monotlenku diwodoru do p?uc. Pozbawienie dost?pu do DHMO oznacza pewn? ?mier?. Boisz si?? Mono (1) Tlenek (O) Di (2) Wodór (H), czyli inaczej H20... Zwyk?a woda. Co si? stanie kiedy naukowcy zostan? wykorzystani do wywo?ania niepokoju w?ród Twoich klientów?

3. Szar?a Zielonych

Na przyk?ad, ludzie z Zielonych Szwadronów (organizacji na rzecz etycznego traktowania zwierz?t) publikuj? 40 godzin ta?m video dokumentuj?cych okrutne traktowanie zwierz?t w klinice Twego uniwersytetu. T?umaczysz, ?e masz dobre intencje, ale Zieloni nie wycofuj? oskar?e?.

4. Czasem ludzie po prostu zachowuj? si?... g?upio

Na przyk?ad, co si? stanie kiedy komu? z pracowników wpadnie do g?owy umie?ci? na YouTube video jak za?ywa k?pieli w firmowym zlewozmywaku lub d?ubie w nosie przyrz?dzaj?c pizz?? Co zrobisz kiedy telewizja poka?e reporta? jak pracownicy "od?wie?aj?" przeterminowane w?dliny? Jak czo?owy prezenter przeklina przed wej?ciem na anten??

5. Skandale i skandaliki

Na przyk?ad, gwiazda Twego sztandarowego programu publicystycznego wda?a si? w romans z ?onatym dyrektorem stacji? Czy w prasie pojawia si? mnóstwo artyku?ów o g?o?nym rozwodzie prezesa firmy, który straci? g?ow? dla niebieskookiej sta?ystki? Oczywi?cie, romans i rozwód to nie przest?pstwo, ale nie na takim wizerunku Ci zale?y, prawda?

6. Szaleniec z megafonem

Na przyk?ad, u?ywanie Twego produktu wywo?uje raka?! Ka?esz pracownicom nosi? ci??kie paczki??!! Zatrudniasz cudzoziemców bez wymaganych zezwole????!!! To kompletne bzdury, brednie i bzdety, ale pomyleniec z megafonem ani my?li zaprzesta? rozdawania k?amliwych ulotek przed supermarketem w godzinie szczytu.

7. BUM! Eksplozja w fabryce

Na przyk?ad, o trzeciej nad ranem otrzymujesz informacj? o wybuchu w hali produkcyjnej. Plan zarz?dzania kryzysem jest w elegancko oprawionej teczce, w szafce blisko biurka w gabinecie... opanowanym przez p?omienie. Pali si? nie tylko hala, ale tak?e ca?y budynek administracyjny.

8. "Jezus nie je?dzi?by Twoim samochodem, nie my?by z?bów Twoj? past? lub nie pi?by Twojej wody mineralnej." Inna wersja: "Tylko Judasz je?dzi?by Twoim samochodem, my?by z?by Twoj? past? i pi?by Twoj? wod? mineraln?."

Na przyk?ad, jak si? zachowasz kiedy konkurencja prowokuje Ciebie do publicznej debaty opartej nie na naukowych i sprawdzonych danych, ale czysto subiektywnych i religijnych "argumentach"?

9. Bojkot

Na przyk?ad, zwi?zkowi zawodowemu nie podoba si? styl negocjacji nad nowym uk?adem zbiorowym, wi?c nawo?uje klientów do niekupowania Twoich towarów. Wiesz, ?e lider zwi?zkowców wspó?pracowa? kiedy? z policj? polityczn?, ale nie masz na to dowodów.

10. Dziwne wyniki

Na przyk?ad, otrzyma?e? sms od kierownika zmiany: "Nie wiem jak rozumie? wyniki tych pomiarów. Nie mamy jeszcze reklamacji od sprzedawców i klientów, ale wygl?da mi to na powa?ne ska?enie bakteriologiczne… Czy mam si? ju? martwi??"

11. Wycofanie produktu

Na przyk?ad, wyniki testu przedosta?y si? do mediów, które natychmiast je upubliczni?y. Jak si? zachowasz kiedy publicznie b?dziesz oskar?ony o sprzeda? wadliwych lub szkodliwych produktów i b?dzie to oskar?enie oparte na wiarygodnych faktach?

12. Nagrody i zwolnienia

Na przyk?ad, co dzieje si? kiedy czo?owi kierownicy otrzymuj? horrendalne nagrody podczas gdy w tym samym czasie zwalnia si? d?ugoletnich pracowników produkcyjnych? Nie trzeba talentu geniusza, ?eby przewidzie? jak to si? mo?e sko?czy?...

13. Co wspólnego maj? granaty i ataki na reputacj??

Na przyk?ad, jeste? atakowany przez lobby firm farmaceutycznych? Mo?esz odrzuci? zarzut jak granat. Oczywi?cie, mo?esz odpowiedzie?, ale komu uwierzy opinia publiczna? Ataki na reputacj? nigdy nie przynosz? korzy?ci – ?adnej ze stron.

14. "To nie nasza wina! S?owo honoru!"

Na przyk?ad, pó? miasta nie ma wody, bo koparka zak?adu energetycznego uszkodzi?a podziemny ruroci?g. Ludzie s? w?ciekli, bo to sta?o si? w Wigili? Bo?ego Narodzenia.

15. K?amstwo, wi?ksze k?amstwo i statystyka

Na przyk?ad, statystycznie rzecz ujmuj?c 97% chorych na raka nosi w kieszeniach zapa?ki. Jeste? producentem zapa?ek. Co zrobisz kiedy media podchwyc? ten "temat"?

16. Masz prawo do milczenia... ale nigdy z niego nie korzystaj.

Na przyk?ad, jak si? zachowasz kiedy prokuratura oskar?y Twego szefa o korupcj? lub by?y pracownik o mobbing? ?ona tego pracownika pracuje w lokalnej telewizji.

17. Równy dost?p do rynku pracy? Niebezpieczne warunki pracy? Naprawd?? Bez ?artów...

Na przyk?ad, 85% pracowników jest zadowolonych z Ciebie jako pracodawcy. Pozosta?e 15% zrobi wszystko, ?eby zniszczy? Twoje dobre imi?.

18. Brudne r?ce konkurencji

Na przyk?ad, konkurencja p?aci ekologom za anonimowe atakowanie Ciebie w Internecie. Mo?esz to udowodni?? I jak to zamierzasz ujawni??

19. Przepychanki z wkurzonymi klientami

Na przyk?ad, jak si? zachowasz kiedy kto? za?o?y w Internecie witryn? www.twojafirmajestdobani.pl? Albo www.wkurzonydziennikarz.pl?

20. "Chcia?bym Ci wierzy?, ale nie znamy si? zbyt dobrze."

Na przyk?ad, opracowa?e? nowy produkt, który mo?e zrewolucjonizowa? rynek, ale nikt nie wierzy w jego warto??. Dlaczego?

To tylko kilkana?cie przyk?adów, które przysz?y mi do g?owy w ci?gu godziny kiedy nie mia?em chwilowo dost?pu do Internetu, bo mój operator zarz?dzi? przerw? na konserwacj?, o której "zapomnia?" mnie poinformowa?.

Co doda?by? do tej listy? Z jakimi wydarzeniami mia?e? do czynienia, które przyprawia?y Ci? o ból g?owy i jeszcze dzi? nie mo?esz mówi? o nich spokojnie? Napisz o tym do mnie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.25 MediaGapa - ocena artykułu: 3.25

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Szef Agencje Klienci Problem Reporterzy Wywiad Praktycy Firma Kaczy?ski Relations Polska Klient Google Tusk Internet Gapa Media Dziennikarz Reporter Informacja Pressence Relacje Rzecznik Dziennikarze Twitter Public Gazeta PRACOWNICY PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl