Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-09-02
"10 niezmiennych praw video w Internecie"

10 niezmiennych praw video w Internecie

Statystyki pokazuj?, ?e video w Internecie zwi?ksza ?rednio sprzeda? o 125%. Jeste? zainteresowany?

A mo?e chcesz powiedzie?:

1. "Nie wiemy jak robi? video w Internecie."

2. "Nie mamy na to pieni?dzy."

3. "Nie znamy ?adnych fachowców i nawet gdyby?my wiedzieli jak zrobi? takie video nak?ad czasu i kosztów nie wyrówna?by zysków."

4. "Nawet gdyby?my wyprodukowali video, kto chcia?by je obejrze??"

Zgad?em?

Video w Internecie jest znakomitym narz?dziem dla praktyków public relations pragn?cych podnie?? skuteczno?? komunikacji przez opowiadanie historii w nowy i zajmuj?cy sposób. Pytanie jest oczywi?cie jedno: "Jak to robi??"

Po ponad dziesi?ciu latach produkcji materia?ów video dla naszych klientów, z których wi?kszo?? wykorzystywana jest na firmowych witrynach WWW, pokusili?my si? stworzy? list? najwa?niejszych cech udanych projektów video. Nazywamy je "niezmiennymi prawami".

Zauwa?yli?my te?, ?e najs?absze produkcje video w Internecie negatywnie wyró?nia lekcewa?enie podstawowych zasad. Mo?esz wydrukowa? ten artyku?, powiesi? na ?cianie nad biurkiem i od?wie?y? jego tre?? zawsze kiedy b?dziesz przymierza? si? do produkcji nowego materia?u video - najlepiej dwa razy: na pocz?tku projektu i pod koniec pracy. Je?li post?pisz zgodnie z naszymi radami, gwarantujemy, ?e Twoje video zrobi du?e wra?enie na widzach i wypracuje lepsze rezultaty.

1. Masz tylko dziesi?? sekund (nie wi?cej), ?eby zdoby? uwag? widza. Video od pierwszego uj?cia musi by? dramatyczne w obrazie i d?wi?ku. Tylko dynamiczne wej?cie mo?e sk?oni? widza do obejrzenia ca?ego materia?u.

2. Ludzie ogl?daj? video w Internecie z dwóch powodów: 1. informacja i 2. rozrywka. Najlepsze nagrania ??cz? informacj? z rozrywk?. Opracowuj?c kampani? i pisz?c scenariusz video zdecyduj jak po??czysz obydwie potrzeby - ciekawe, aktualne i praktyczne informacje pokazane w przyjemny, zaskakuj?cy i dzia?aj?cy na emocje sposób.

3. Informacyjne i zabawne video jest obowi?zkowym elementem ka?dej prezentacji online - konsumenci chc? poznawa? nowo?ci szybko i bez problemów, jednym klikni?ciem. Video umo?liwia dynamiczne wykorzystanie wykresów, tabel, wypunktowa? oraz ilustracj? danych, z którymi nie radzi sobie standardowy druk. Zwyk?y tekst nie jest w stanie odda? emocji, tempa i tonu g?osu nadawcy. Prezentacje, w których nie ma nagrania video uwa?ane s? za staromodne i nudne.

4. Ka?dy produkt, który ma fizyczny wymiar zmys?owy (wzrok, dotyk, smak, zapach) - na przyk?ad, podró?e, jedzenie, narz?dzia, rozrywka, sztuka, rekreacja musi by? pokazany na video. Bez tego nie mo?na przekaza? magii do?wiadczenia. Klienci chc? zobaczy?, us?ysze? i poczu? produkt lub us?ug?. Tysi?ce klientów zaczynaj? poszukiwania potrzebnego produktu od Internetu - tu szukaj? informacji, instrukcji, opinii i recenzji. Te, którym towarzyszy przekonuj?ce video zwykle wygrywaj? z konkurencj?.

5. O sukcesie nagrania video decyduje przede wszystkim oryginalny pomys?. Video w Internecie nie przyci?ga ju? sam? nowo?ci?. Telewizja ma ponad pó? wieku. Ka?dy nowoczesny telefon komórkowy ma video. Ludzie potrafi? odró?ni? dobry film od z?ego. Przypomnij sobie ostatnie video, które zwróci?o Twoj? uwag? w Internecie - zdecydowana wi?kszo?? to produkcje profesjonalne. Producent bez polotu nie jest w stanie wyprodukowa? wybitnego video nawet na najlepszym sprz?cie, podczas gdy utalentowany re?yser zrobi rewelacyjne video najprostsz? kamer?.

6. Video musi opowiada? poruszaj?c? histori?. W scenariuszu musi by? mocny pocz?tek, jasna ekspozycja kolejnych punktów z kilkoma niespodziankami i zadowalaj?ce zako?czenie z wezwaniem do dzia?ania. Je?eli tematu nie mo?na opowiedzie? szybko lub je?eli niektóre fragmenty wymagaj? rozwini?cia, podziel ca?o?? na segmenty pozwalaj?c widzom zdecydowa? co i jak du?o chc? obejrze?.

7. Internetowe video nie mo?e by? nachaln? reklam?. Nie wolno wali? internautów m?otkiem po g?owie kiedy siedz? przed monitorem w swoim w?asnym domu. Podaj informacje w zabawny sposób... i na pewno zapami?taj? autora.

8. Film video musi pokazywa? osobowo?? Twojej firmy - ca?emu ?wiatu i tak?e Twoim pracownikom. Ogl?daniu video towarzysz? emocje (tak jak ogl?daniu filmu w kinie) i powinny to by? te same emocje, które maj? kojarzy? si? z Twoj? firm?, mark?, produktem lub us?ug?. Przygotuj video, w którym szef t?umaczy pracownikom nowe zasady planowania ?cie?ki kariery. Opowiedz jak pracownicy sp?dzaj? czas wolny. Co jeszcze? Krótkie wywiady z nowymi pracownikami (nowy szef dzia?u obs?ugi klienta, nowy rzecznik prasowy), poradniki jak korzysta? z produktów lub us?ug, reporta? z Dnia Otwartego, zapowied? konferencji prasowej. Poka? twarz swojej firmy.

9. Korzystaj z niskich kosztów, ?atwo?ci monta?u i wielu kana?ów dystrybucji. Zaplanuj regularne pokazy (tygodniowe lub miesi?czne). Pokazuj na video produkty lub us?ugi, instrukcje obs?ugi i rekomendacje zadowolonych klientów. Wyprodukowane video po przeróbce mo?e by? wykorzystane jako "surówka" (b-roll), informacja video (VNR), multimedialny raport roczny, itp.

10. Nagranie video powinno zach?ca? widzów do interakcji. Zach?caj ludzi do zadawania pyta? w serwisach spo?eczno?ciowych, stwórz mo?liwo?? wybierania najlepszego nagrania, organizuj konkursy. Mo?esz na przyk?ad przygotowa? konkurs, w którym internauci przygotuj? w?asne nagrania pokazuj?ce Twój produkt lub us?ug?.

Konkluzja

Równanie jest proste:

Video + informacja prasowa + blog + Twitter = wi?ksza rozpoznawalno?? i szerszy zasi?g marki.

Pytanie jest jedno: "Czy Ci na tym zale?y?"

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Media Relacje Internet Problem Tusk Informacja Gapa Reporterzy Firma Rzecznik Polska PRACOWNICY Klient Klienci Agencje Dziennikarze Pressence Kaczy?ski Dziennikarz Wywiad Reporter Google Public Relations Twitter Prawda Gazeta Komunikacja SzefStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Druga szansa w mediach
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl