Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-09-23
"Aktorska metoda PR"

Aktorska metoda PR

Paul Newman, Al Pacino, James Dean, Marilyn Monroe, Jane Fonda... Pami?tasz?

Wszystkich ??czy osoba Lee Strasberga, który korzystaj?c z teatralnych do?wiadcze? Konstantego Stanis?awskiego, rozwin?? w Ameryce w latach 40-tych i 50-tych w?asn? metod? sztuki aktorskiej. Aktorów, którzy zdobyli s?aw? dzi?ki tej metodzie s? dziesi?tki, ale METODA by?a tylko jedna. W?a?nie METODA.

W metodzie Stanis?awskiego aktor analizuje motywacje i emocje granej postaci, aby bardziej prawdziwie odda? jej charakter. W metodzie Strasberga aktor przywo?uje emocje i zachowania z w?asnego ?ycia i przenosi je do granej roli. W obydwu metodach wykorzystuje si? pami?? emocjonaln? i sensoryczn?.

Pami?? jest magazynem informacji, z którego mo?emy przywo?ywa? wiadomo?ci o minionych wydarzeniach. Ka?da nowa sytuacja przypomina podobne do?wiadczenia z przesz?o?ci i ich wp?yw na nas.

Pami?? afektywna, znana te? jako "pami?? emocjonalna", zwi?zana jest z emocj? towarzysz?c? wydarzeniom, osobom lub miejscom z przesz?o?ci. Uczucie wywo?ane jakim? szczególnym przedmiotem w sposób nie?wiadomy jest przenoszone na ca?? klas? przedmiotów. Dziecko pogryzione przez psa b?dzie si? ba?o wszystkich psów.

Pami?? sensoryczna odnosi si? do bod?ców zmys?owych towarzysz?cych do?wiadczeniom emocjonalnym (zamiast samych emocji). Ten rodzaj pami?ci ma du?? pojemno??, s?u?y do wydobywania maksimum danych z nadchodz?cych bod?ców, jest w ka?dym zmy?le (oko, ucho, nos, itd.) i przechowuje nadchodz?ce informacje bez zniekszta?ce? i przetworzenia.

Informacja jest przechowywana w pami?ci sensorycznej zaledwie przez u?amek sekundy, po to, by przenie?? najistotniejsze elementy do pami?ci krótkotrwa?ej. Warunkiem utrzymania si? informacji w pami?ci krótkotrwa?ej jest ci?g?e jej powtarzanie. Informacja mo?e przej?? do pami?ci d?ugotrwa?ej, je?li odpowiednio d?ugo przebywa?a w pami?ci krótkotrwa?ej i nie nast?pi?a interferencja, czyli zak?ócenia spowodowane nowymi informacjami (szczególnie o podobnej tre?ci).

Metoda PR

Kiedy si?gam do pami?ci (emocjonalnej i sensorycznej) przywo?uj? wiele ekscytuj?cych i alarmuj?cych zjawisk. Najbardziej pobudza moj? wyobra?ni? rozwój mediów cyfrowych i spo?ecznych. Niepokój wywo?uj? zmiany w bran?y public relations. W odró?nieniu od reklamy, public relations staje si? wtórne i za?niedzia?e. Brakuje mu kreatywno?ci i wigoru.

W public relations METODA PR powinna opiera? si? na siedmiu podstawach:

1. Wyniki. Ka?da kampania public relations, która nie daje mierzalnych wyników jest tylko zawracaniem g?owy, marnowaniem pieni?dzy i bieganiem z papierami z rozwianym w?osem w nadziei, ?e klient nigdy nie zapyta po co to ca?e zamieszanie. Bez wyników powi?zanych z celami i potrzebami klienta, PR traci racj? bytu. Przedstawienie bez widzów te? nie ma sensu.

2. Kreatywno??. Kreatywno?? to s?owo pojawiaj?ce si? ró?nych kontekstach - my?l przewodnia (big idea), my?lenie niestereotypowe, koncepcje nielinearne, burza mózgów. Zapadaj?ca w pami?? kampania musi by? oryginalna. Aktorów pami?tamy dzi?ki ich kreacjom. Twórcze public relations polega na wymy?laniu rozwi?za?, które porusz? nawet... poci?g towarowy z w?glem :-)

3. Strategia. Wyniki pojawiaj? si? na koniec dobrze zaplanowanej i zarz?dzanej kampanii. Aby dotrze? do tego punktu potrzebna jest przemy?lana strategia. A strategia to - jeszcze przed uruchomieniem procesu twórczego my?lenia - badanie, identyfikacja grupy docelowej, tworzenie przekazu i testowanie.

4. Zarz?dzanie. Widzowie ogl?daj? przedstawienie, ale nie widz? (i nie powinni widzie?) co dzieje si? za kulisami. Kiedy przychodzi do dzia?ania - skoordynowanego wprowadzenia w ?ycie wszystkich elementów kampanii - kluczowe staje si? efektywne zarz?dzanie. Dotrzymywanie terminów, obserwacja zmian, troska o szczegó?y. W dobrym PR zawsze mniej si? obiecuje ni? daje. Ka?de dzia?anie jest udokumentowane - nawet je?li to tylko dokumentacja elektroniczna :-)

5. Samodyscyplina. Aktor pracuje nad rol? tak?e poza teatrem. Skuteczne public relations nie dzia?a wy??cznie od 9:00 do 17:00. W czasie kampanii PR nie ma godzin biurowych. S? tylko godziny pracy potrzebne do osi?gni?cia zamierzonych celów.

6. Fachowo??. Takie si? dziwnie sk?ada, ?e public relations w Polsce uto?samiane jest wy??cznie z relacjami z mediami, a te z kolei kojarzone s? przede wszystkim z rozg?osem. Public relations nie jest synonimem media relations. Z drugiej strony autor tekstu dla prasy nie mo?e go napisa? bez dobrej znajomo?ci gazety, w której chce go wydrukowa?. Nie ma dobrych relacji z dziennikarzami i redakcjami bez wiedzy kto si? czym zajmuje i bez prywatnych kontaktów z redaktorami, producentami i wydawcami. Wzdrygam si? na my?l o praktykantach w agencjach PR, którzy dostaj? w ramach ?wicze? list? z nazwiskami i adresami e-mail 100 dziennikarzy i zadanie, aby wys?a? im t? sam? informacj? prasow? :-(

7. Wp?yw. Przyj??o si?, ?e na koniec przedstawienia aktorom dzi?kuje si? brawami, ale tylko nieliczni mog? si? pochwali? owacj? na stoj?co. Metodyczne public relations jest sztuk? wp?ywu. Jego celem jest zmiana postrzegania, opinii, nastawienia i doprowadzenie do zachowania zgodnego z otrzymanymi informacjami i zdobytym do?wiadczeniem. Na wy?szym szczeblu wtajemniczenia PR jest sztuk? dzielenia si? w?adz?, sk?onienia decydentów do rozmowy przy wspólnym stole i rozpocz?cia zmian prowadzaj?cych do pozyskania nowych klientów i inwestorów.

Metoda i wyniki PR

Badania Gordona H. Bowera pokaza?y trzy aspekty umys?owego przetwarzania informacji:

1. Uczucia pe?ni? funkcj? filtra, który selekcjonuje informacje. Filtr przepuszcza tylko materia?, który zgodny jest z nastrojem odbiorcy.

2. Emocje wp?ywaj? na to, które dane mo?na odzyska? z banku pami?ci. Ludzie naj?atwiej przywo?uj? te zdarzenia, których do?wiadczyli w nastroju podobnym do obecnego.

3. Nasze my?lenie i s?dy ulegaj? silnym wp?ywom emocjonalnym. Zarówno nasza percepcja innych ludzi, jak i fantazje, maj? charakter subiektywny i ?atwo poddaj? si? chwilowym nastrojom. Wp?ywaj? one na nasz? samoocen?, ocen? przyjació? i ?ycie zawodowe.

Z tych w?a?nie powodów public relations, tak jak s?ynna aktorska METODA Lee Strasberga powinno by? intensywne, prawdziwe, bezpo?rednie oraz poruszaj?ce serca i umys?y. Tak jak znakomity aktor potrafi skupi? na sobie ca?? uwag?, zmusi? publiczno?? do prze?ywania z nim losów granej postaci i dzi?ki temu wspólnie do?wiadczy? czego? wyj?tkowego, tak samo METODA PR powinna nawi?za? emocjonalny i intelektualny kontakt ze swoj? grup? docelow? i wywo?a? po??dane reakcje.

Public relations wywo?uje zmian? zachowania. Dobre przedstawienie teatralne lub film nie tylko wzrusza i sk?ania do refleksji, ale tak?e zach?ca do dzia?ania. PR daje wyniki, ale dzi?ki METODZIE s? to WYNIKI.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Reporterzy Praktycy Dziennikarz Problem Public Twitter Komunikacja Relacje Media Tusk Agencje Klienci Polska PRACOWNICY Pressence Reporter Internet Gazeta Google Szef Firma Kaczy?ski Dziennikarze Wywiad Relations Klient Informacja Rzecznik PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl