Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-09-27
"O co dziennikarze pytaj? w kryzysie"

O co dziennikarze pytaj? w kryzysie

Tragiczny po?ar. Na miejscu pogotowie ratunkowe, stra? po?arna, policja i media. Dziennikarze chc? wiedzie? co si? sta?o, wi?c zadaj? mnóstwo pyta?.

Nie wszyscy chc? rozmawia? z reporterami. Dla osób, które nie mia?y kontaktu z mediami, strach przed kamer? i mikrofonem wynika z poczucia braku kontroli nad przebiegiem rozmowy.

Czy b?d? w stanie odpowiedzie? na wszystkie pytania? Czy reporter nie chce mnie przedstawi? w z?ym ?wietle? Jak to sprawdzi??

Do?wiadczeni dziennikarze s? ?wiadomi tych w?tpliwo?ci i ci, którzy szanuj? swój zawód wiedz? jak uspokoi? rozmówc?. Wi?kszo?? reporterów jednak uwa?a, ?e wszelkie rozterki s? nieuzasadnione, a ewentualny strach pokazuje, ?e kto? chce co? ukry?.

Na naszych warsztatach medialnych t?umaczymy, ?e wywiad z dziennikarzem to sytuacja "pó? na pó?", w której masz 100% kontroli nad po?ow? wywiadu – nad t? wa?niejsz? i ciekawsz? po?ow?.

Do?wiadczenie pokazuje, ?e dziennikarze lubi? zadawa? w kryzysie sze?? rodzajów pyta? (kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, jak) odnosz?cych si? do trzech szerokich tematów:

1. Co si? sta?o?

2. Jaka by?a przyczyna?

3. Co to oznacza?

Te trzy ogólne pytania mog? s?u?y? jako drogowskazy pokazuj?ce kierunki szczegó?owych pyta? dotycz?cych ka?dego kryzysu:

1. Jak si? pan nazywa?

2. Jakie pan zajmuje stanowisko?

3. Jaki jest pana zakres obowi?zków?

4. Jakie ma pan kwalifikacje i do?wiadczenie zawodowe?

5. Co si? wydarzy?o?

6. Kiedy to si? sta?o?

7. Gdzie to si? sta?o?

8. Kto zosta? poszkodowany?

9. Ile osób odnios?o obra?enia?

10. Czy poszkodowani otrzymali pomoc?

11. Jak pewna jest ta informacja?

12. Czy sytuacja jest opanowana?

13. Jak pewna jest informacja, ?e sytuacja jest pod kontrol??

14. Czy grozi jeszcze jakie? bezpo?rednie niebezpiecze?stwo?

15. Co robi si? w zwi?zku z tym przykrym/tragicznym wydarzeniem?

16. Kto kieruje akcj??

17. Czego mo?emy si? spodziewa? w najbli?szym czasie?

18. Co mo?na poradzi? ludziom w tej sytuacji?

19. Ile czasu zajmie przywrócenie sytuacji do normalno?ci?

20. Czy poproszono o pomoc z zewn?trz?

21. Jak? pomoc zaoferowano z zewn?trz?

22. Jakie by?y reakcje na apel o pomoc z zewn?trz?

23. Jakie konkretnie powsta?y szkody i jakie obra?enia odnie?li poszkodowani?

24. Jak nazywaj? si? poszkodowani?

25. Czy mo?emy z nimi porozmawia??

26. Jak wielkie s? szkody?

27. Jakie jeszcze inne szkody powsta?y?

28. Jak pewne s? informacje o rodzaju i wielko?ci szkód?

29. Czy mog? pojawi? si? jeszcze jakie? nieprzewidziane komplikacje?

30. Czym zajmuje si? Pan teraz?

31. Kto panu pomaga i jaki jest podzia? obowi?zków?

32. Dlaczego dosz?o do wypadku/katastrofy?

33. Jaka by?a bezpo?rednia przyczyna?

34. Czy by?y jeszcze inne przyczyny?

35. Czy by?y jakie? sygna?y ostrzegaj?ce o niebezpiecze?stwie?

36. Dlaczego nie uda?o si? tego unikn???

37. Je?eli nie znamy w tej chwili dok?adnej przyczyny, co mog?o by? t? przyczyn??

38. Kto doprowadzi? do tego przykrego/tragicznego wydarzenia?

39. Kogo nale?y za to wini??

40. Czy mo?na by?o tego unikn???

41. Czy osoby zajmuj?ce si? opanowaniem sytuacji dzia?aj? profesjonalnie i skutecznie?

42. Kiedy pan dowiedzia? si? o tym, co si? wydarzy?o?

43. Jaka by?a pana pierwsza my?l?

44. Jaka by?a pana pierwsza reakcja?

45. Jaka by?a pierwsza decyzja?

46. Kiedy przyst?piono do akcji ratowniczej?

47. Kto prowadzi post?powanie wyja?niaj?ce?

48. Jakie b?d? dzia?ania po zako?czeniu post?powania wyja?niaj?cego?

49. Co ustalono do tej pory?

50. Dlaczego nie zrobiono wi?cej, aby zapobiec temu przykremu/tragicznemu wydarzeniu?

51. Jakie jest pana osobiste zdanie na ten temat?

52. Co pan mówi na ten temat swojej rodzinie?

53. Czy wszystkie osoby zaanga?owane w niesienie pomocy dobrze ze sob? wspó?pracuj??

54. Czy ludzie zachowuj? si? stosownie do okoliczno?ci?

55. Jakie przepisy reguluj? zachowanie w takich sytuacjach?

56. Czy dosz?o do z?amania prawa/przepisów/procedur?

57. Jak pewne s? informacje dotycz?ce obowi?zuj?cych przepisów prawnych?

58. Czy kto? pope?ni? jakie? b??dy?

59. Czy jest pan pewny, ?e to by?y b??dy?

60. Czy powiedzia? pan nam wszystko co pan wie?

61. Czego pan nam nie powiedzia??

62. Jaki wp?yw b?dzie mia?o to wydarzenie na ludzi, którzy odczuli jego skutki?

63. Jakie ju? podj?to ?rodki zaradcze?

64. Czy bierze pan pe?n? odpowiedzialno?? za to, co si? sta?o?

65. Czy podobne wydarzenie mia?o miejsce w przesz?o?ci?

66. Czy takie wydarzenie mo?e powtórzy? si? w innym miejscu?

67. Jaki jest najgorszy scenariusz rozwoju wypadków?

68. Jakie do tej pory wyci?gni?to wnioski?

69. Co zmieniono w funkcjonowaniu organizacji?

70. Co mo?na zrobi?, aby to si? ju? nie powtórzy?o?

71. Co chcia?by pan teraz powiedzie? wszystkim poszkodowanym i ich rodzinom?

72. Czy jest jeszcze jakie? zagro?enie?

73. Czy wszyscy mog? czu? si? bezpiecznie?

74. Czy opinia publiczna lub pracownicy powinni liczy? si? z jakimi? niedogodno?ciami? Jak d?ugo?

75. Ile b?dzie kosztowa? usuni?cie szkód?

76. Czy jest pan gotowy pokry? wszystkie koszty i czy ma pan na to pieni?dze?

77. Czy kto? jeszcze b?dzie zaanga?owany finansowo w pokrycie strat i napraw? szkód?

78. Kiedy poznamy wi?cej szczegó?ów?

79. Jakie kroki s? podejmowane, aby wykluczy? powtórzenie si? takiego wydarzenia?

80. Jaka p?ynie z tego nauka?

81. Czy mo?na w jednym zdaniu stre?ci? co si? wydarzy?o?

82. Czy jest jeszcze co? o czym chcia?by pan powiedzie??

Wywiady prasowe powinny by? procesem daj?cym korzy?ci obydwu stronom. Dziennikarz poznaje informacje, opinie i ciekawe historie, a jego rozmówca otrzymuje mo?liwo?? komunikowania si? z czytelnikami, s?uchaczami lub widzami. Na szkoleniach medialnych nie powinno uczy? si? strachu przed dziennikarzami, ale kontroli nad nimi.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Media Tusk Google Polska Twitter Informacja Prawda Agencje Klient Dziennikarz Komunikacja Reporterzy Reporter Rzecznik Problem Relations Gapa Klienci Dziennikarze PRACOWNICY Szef Public Gazeta Firma Kaczy?ski Pressence Relacje Praktycy WywiadStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl