Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-03-28
"Komunikacja to nie randka w ciemno"

Komunikacja to nie randka w ciemno

Mówi?em to wielokrotnie i powtórz? raz jeszcze: "Komunikacja rozpoczyna si? od zebrania informacji i ich inteligentnej interpretacji." Bardzo trudno zabiega? o skuteczn? komunikacj? bez wiedzy kim s? ludzie, z którymi chcesz si? komunikowa?. Komunikacja to nie randka w ciemno.

Zaczynam przewraca? oczami kiedy s?ysz?: "Musimy przekaza? t? wiadomo??". Rzadko natomiast s?ysz? dlaczego odbiorcy tej wiadomo?ci mog? by? ni? zainteresowani. A w?a?nie od tego pytania zaczyna si? w?a?ciwa strategia komunikacyjna.

Oto pi?? pewnych (bo niestety sprawdzonych w praktyce) b??dów pope?nianych w trakcie zbierania informacji do przygotowaniu strategii i/lub kampanii komunikacyjnej:

1. Szef wie najlepiej.

Wiem, ?e tak jest najlepiej, bo tak uwa?a SZEF, który dok?adnie wie co trzeba powiedzie?. Dzi?ki temu nie jestem odpowiedzialny za z?? komunikacj?.

2. Moi znajomi wiedz? najlepiej.

Moje zdanie zale?y od tego, co powiedz? znajomi i przyjaciele, bo oni nigdy si? nie myl?. Przecie? tak znakomicie doradzili mi gdzie pojecha? na urlop.

3. Politycy wiedz? najlepiej.

Któ? mo?e wiedzie? wi?cej ni? politycy o wszystkich najwa?niejszych problemach i o tym co "piszczy w trawie". Tylko politycy maj? gruntown? wiedz? o mojej bran?y i temacie, który zamierzam poruszy?.

4. Media wiedz? najlepiej.

Kiedy prasa pisze o temacie, który mnie interesuje, najprawdopodobniej dziennikarze znaj? jeszcze du?o szczegó?ów, które z jakich? powodów przemilczaj?. To w?a?nie oni mog? pomóc mi w przygotowaniu komunikatu. Media zawsze maj? racj?.

5. Samozwa?czy "eksperci" wiedz? najlepiej.

Eksperci potrafi? skomentowa? ka?de wydarzenie w mojej bran?y, wi?c musz? mie? aktualn?, szerok? i gruntown? wiedz?. Media obszernie i cz?sto ich cytuj?, wi?c co? musi "by? na rzeczy".

Na szcz??cie coraz wi?cej organizacji szuka dzisiaj kontaktu z tymi, z którymi pragnie si? komunikowa?.

Oto siedem podstawowych zasad obowi?zuj?cych podczas zbierania informacji:

1. Tworzenie i utrzymanie sieci kontaktów

Najlepsi praktycy public relations utrzymuj? rozleg?? sie? kontaktów z lud?mi, którzy maj? wp?yw na prawodawców, sprawuj? funkcje kontrolne lub korzystaj? z produktów i/lub us?ug. Po?wi?cenie codziennie pó? godziny na omówienie z nimi wst?pnych pomys?ów i ogólnych idei daje dobry fundament pod budow? skutecznej strategii komunikacyjnej. Umiej?tno?? s?uchania – bardziej s?uchania ni? mówienia – jest kluczem do sukcesu.

2. Analiza zawarto?ci mediów

Lektura lokalnych gazet i magazynów, które czytaj? Twoi klienci, daje wgl?d do informacji kszta?tuj?cych ich wiedz? i ?wiadomo??. To z kolei pomo?e Ci pozna? najwa?niejsze lokalne problemy i ich hierarchi? w oczach mediów.

3. Konsultacja z interesariuszami

Nie ma lepszego sposobu zebrania informacji od analizy potrzeb i oczekiwa? interesariuszy (klientów, wspó?w?a?cicieli, udzia?owców, dostawców, pracowników). To nie zawsze musi odbywa? si? w sposób formalny, z pomp? i fanfarami.

4. Badanie rynku

To mo?e by? sonda? opinii publicznej, badanie grupy fokusowej, panel dyskusyjny i inne formalne pomiary tego, co opinia publiczna s?dzi o Tobie, Twojej organizacji i planowanej kampanii komunikacyjnej. To kosztuje du?o pieni?dzy – im wi?cej wydasz, tym dok?adniejsze dane otrzymasz.

5. Analiza konkurencji

Kto twierdzi, ?e nie mo?esz niczego nauczy? si? od konkurentów? Poznaj ich strategie komunikacyjne i kontakty. Twórczo wykorzystaj najlepsze pomys?y.

6. Sprz??enie zwrotne

Szukanie informacji zwrotnych i komentarzy dotycz?cych planowanych dzia?a? nale?y do cz?sto zapominanych sposobów dopracowania wst?pnego projektu. Spotykaj?c si? z interesariuszami w jednej sprawie mo?esz te? pyta? ich o opinie na inne tematy. To nic nie kosztuje i zwi?ksza liczb? opinii, które pomog? stworzy? lepszy projekt.

7. Analiza opinii liderów

Liderzy opinii s? cz?sto przepytywani na ró?ne tematy i proszeni o porady. Najlepiej wykorzysta? do tych rozmów konsultantów, którzy zadbaj? o bezstronno?? kontaktów i dostarcz? wyniki, które mo?na porówna?.

Konkluzja

Skuteczna komunikacja rozpoczyna si? od zebrania informacji i inteligentnego ich przetworzenia. Taka jest istota public relations. Ale taka jest tak?e podstawa dobrych relacji z klientami. Kto Ci lepiej podpowie jak si? z nimi komunikowa? ni? oni sami?

Tak. Komunikacja to nie randka w ciemno. Chyba to ju? dzi? mówi?em :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Micha? Lewandowski 2011-04-02
Niby wszystko takie proste i oczywiste... a mimo to regularnie pojawiaj? si? takie "kwiatki" jak ostatnia fantastyczna akcja adidasa na pewnym murze na s?u?ewiu w Warszawie.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Klienci Kaczy?ski Relacje Public Media Gazeta Agencje Polska Rzecznik Internet Problem Dziennikarz Pressence PRACOWNICY Reporter Klient Prawda Dziennikarze Komunikacja Praktycy Gapa Informacja Firma Reporterzy Twitter Google Tusk Relations WywiadStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl