Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-04-07
"Symulacja kryzysowa"

Symulacja kryzysowa

Symulacja to nasza ulubiona metoda przygotowania si? do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?.

Symulacja ROSSA

I. Wprowadzenie do symulacji [rozgrzewka]

Pracujesz dla europejskiej firmy zajmuj?cej si? produkcj?, dystrybucj? i sprzeda?? wody mineralnej. Firma jest numerem 1 w bran?y. Twoje produkty s? popularne i spo?ywane w ca?ej Europie.

Najbardziej znanym i dochodowym produktem jest Rossa – gazowana woda mineralna produkowana na Ukrainie, ale ciesz?ca si? najwi?kszym powodzeniem w Polsce. Jej sprzeda? w naszym kraju to blisko 60% Twoich obrotów.

Teraz uwaga! W butelkach wody Rossa sprzedawanych w Polsce znaleziono nieznaczn? ilo?? toksycznej substancji.

1. Jaka jest Twoja pierwsza reakcja?

a. Mówisz, ?e to niemo?liwe i zlecasz powtórne badania.
b. Potwierdzasz wyniki bada?, ale twierdzisz, ?e woda nadaje si? do konsumpcji.
c. Wycofujesz wszystkie produkty z polskiego rynku do czasu wyja?nienia przyczyn ska?enia.
d. Odmawiasz wszelkich kontaktów z mediami.

2. Sprzeda? wody dramatycznie spada. Co robisz?

a. Zmieniasz nazw?/mark? wody.
b. Rozpoczynasz wielk? kampani? reklamow? przekonuj?c? klientów do swego produktu.
c. Zwo?ujesz konferencj? prasow?, na której serwujesz dziennikarzom butelki Rossy.
d. Oskar?asz konkurencj? o stosowanie brudnych sztuczek marketingowych.

3. Media publikuj? nazwy i zdj?cia wszystkich Twoich produktów (tak?e tych sprzedawanych na rynkach w innych krajach). Co robisz?

a. Pokazujesz dziennikarzom zdj?cia i filmy, na których wida?, ?e woda pochodzi z innych ?róde?.
b. Zwalniasz z pracy kierownika dzia?u kontroli jako?ci.
c. Obni?asz cen? Rossy.
d. Zanieczyszczasz ?ród?a wody mineralnej Twojej konkurencji.

4. Sprzedawcy odwo?uj? hurtowe zamówienia. Co robisz?

a. Oferujesz im ?apówki w postaci ekskluzywnych wakacji dla ca?ej rodziny jako "podzi?kowanie za d?ugotrwa?? i owocn? wspó?prac?".
b. Wprowadzasz na rynek ca?kowicie now? gam? produktów.
c. Zmieniasz nazw? firmy.
d. Publikujesz wyniki bada?, które pokazuj?, ?e produkujesz wod? "najzdrowsz? na ?wiecie".

5. Sanepid wydaje oficjalny zakaz produkcji przez Twoj? firm? wody mineralnej. Zakaz dotyczy wszystkich produktów. Co robisz?

a. Sk?adasz do s?du pozew przeciwko decyzji Sanepidu.
b. Oferujesz wszystkim pracownikom Sanepidu do?ywotnio bezp?atne dostawy swojej wody mineralnej.
c. Zwalniasz wszystkich swoich pracowników.
d. Sprzedajesz firm?.

6. Podejmujesz decyzj? o zmianie profilu firmy. Inwestujesz w:

a. Napoje ch?odz?ce, do produkcji których wykorzystasz zasoby wody ze swoich ?róde?.
b. Napoje alkoholowe, do produkcji których nie potrzeba wody najwy?szej jako?ci.
c. Tyto?, gdy? jest to bran?a "bardzo zyskowna i nadal z przysz?o?ci?".
d. Nawozy dla rolnictwa przyjazne dla ?rodowiska.

II. Przygotowanie

Pracujesz dla europejskiej firmy Rossa zajmuj?cej si? produkcj?, dystrybucj? i sprzeda?? wody mineralnej. Firma jest numerem 1 w bran?y. Twoje produkty s? popularne i spo?ywane w ca?ej Europie. Twoim najbardziej znanym i dochodowym produktem jest Rossa – gazowana woda mineralna produkowana na Ukrainie, ale ciesz?ca si? najwi?kszym powodzeniem w Polsce. Jej sprzeda? w naszym kraju to blisko 60% Twoich obrotów.

Wszystkie produkty s? dok?adnie sprawdzane na ka?dym etapie produkcji. Prawdopodobie?stwo, ?e kto? z klientów rozchoruje si? po wypiciu Twojej wody jest minimalne. Jednak?e, jeden z Twoich g?ównych konkurentów wpad? miesi?c temu w powa?ne tarapaty po stwierdzeniu zatru? pokarmowych u klientów, którzy kupili jedn? z jego wód "?róde?ko". Firma b?yskawicznie wycofa?a wszystkie butelki ze sklepów i po dwóch tygodniach wprowadzi?a na rynek produkt o nazwie "?wie?e ?róde?ko". Mimo to firma straci?a 35% rynku.

Bierzesz udzia? w zebraniu, którego celem jest ustalenie strategii dzia?ania, gdyby co? podobnego przydarzy?o si? Twojej firmie.

Masz podj?? decyzj? w kwestii:

Co by? zrobi? gdyby w produkowanej przez Ciebie wodzie znaleziono mikroskopijn? ilo?? toksycznej substancji?

Wyobra? sobie, ?e o problemie wie na razie tylko bardzo nieliczna grupa najbardziej zaufanych pracowników, ale nie masz pewno?ci jak d?ugo uda si? to utrzyma? w tajemnicy, gdy? pracownicy obs?uguj?cy bezp?atn? lini? konsumenck? odebrali ju? kilka zapyta? lekko zaniepokojonych klientów.

W mediach masz kilku zaprzyja?nionych dziennikarzy, ale nie wiesz jak zachowa si? nowy ambitny reporter prywatnej stacji telewizyjnej, którego "misj?" jest polowanie na wielkie firmy.

III. Role uczestników symulacji

1. Dyrektor Generalny

Przewodniczysz zebraniu i dbasz o to, ?eby ka?dy uczestnik bra? w nim aktywny udzia?. Poprowad? zebranie w nast?puj?cy sposób:

1. Popro? ka?dego z uczestników o przedstawienie konkretnego planu dzia?ania i wyja?nienie swoich propozycji.

2. Zapisz na tablicy/flipcharcie wszystkie propozycje.

3. Przedyskutuj szczegó?owo dobre i z?e strony konkretnych propozycji.

4. Doprowad? do wyboru najlepszej propozycji i opracuj w grupie szczegó?owy plan dzia?ania.

Twój punkt widzenia: Nie wiesz co nale?y zrobi? i w jakiej kolejno?ci. Jeste? absolutnie przekonany, ?e potrzebujesz dok?adnego planu dzia?ania i nie mo?esz post?powa? jak "?róde?ko", które zwleka?o 3 dni z pierwszym publicznym komunikatem po ujawnieniu problemu przez pras?.

2. Dyrektor Marketingu

Uwa?asz, ?e firma powinna rozpocz?? kampani? reklamow? na du?? skal?. Celem kampanii b?dzie wykazanie zdrowotnych walorów Rossy i innych Twoich produktów oraz odparcie podejrze? lub zarzutów, ?e Twoje produkty mog? by? szkodliwe. To niemo?liwe, ?eby kto? si? rozchorowa? po wypiciu Rossy. Prowadzisz regularne i dok?adne badania jako?ci wody na wszystkich etapach produkcji (od pobrania ze ?ród?a do butelkowania). Podobne, ale wyrywkowe kontrole prowadzi Sanepid.

Wykluczasz mo?liwo?? wycofania produktu ze sprzeda?y, gdy? to oznacza?oby przyznanie si? do winy. Ca?kowicie odrzucasz wszelkie zarzuty dotycz?ce z?ej jako?ci. Sprzeda? mo?e chwilowo si? zmniejszy?, ale usuni?cie Rossy ze sklepowych pó?ek zrujnuje reputacj? marki.

3. Dyrektor Public Relations

Zorganizujesz konferencje prasowe we wszystkich europejskich oddzia?ach firmy, na których wyja?nisz dlaczego w trybie pilnym wycofujesz ze sprzeda?y wszystkie butelki kwestionowanej wody mineralnej, mimo ?e nie stwierdzono jednoznacznie obecno?ci zanieczyszcze? niebezpiecznych dla zdrowia. B?dzie to zgodne z polityk? firmy, która oferuje klientom produkty na najwy?szym ?wiatowym poziomie.

Przekaz publiczny nie mo?e zostawia? cienia w?tpliwo?ci, ?e prowadzisz jasn? i uczciw? polityk? informacyjn? i nie wystawiasz zdrowia konsumentów na niebezpiecze?stwo.

Twój wizerunek publiczny zale?y od szczerego i uczciwego przekazu oraz otwartego kontaktu z opini? publiczn?. Reakcja musi by? szybka. Oczywi?cie, pocz?tkowo koszt takiego dzia?ania b?dzie wysoki, ale jest to jedyna metoda utrzymania marki na rynku, a by? mo?e tak?e ocalenia ca?ej firmy. Twoje dzia?ania mog? by? odebrane przez opini? publiczn? jako przyznanie si? do b??du, ale jako firma odpowiedzialna za swoje dzia?ania i jako?? swoich produktów nie masz wyboru.

4. Dyrektor Produkcji

Jeste? przekonany, ?e nale?y wykona? jaki? szybki, ale symboliczny gest, który odwróci uwag? opinii publicznej od negatywnego rozg?osu po publikacji w mediach informacji o zanieczyszczeniach w wodzie. Proponujesz zaprosi? dziennikarzy na prezentacj? niszczenia jednego transportu wody t?umacz?c im, ?e to jedyna partia towaru, w której stwierdzono ?ladow? ilo?? toksycznej substancji. Takie dzia?anie pozwoli Ci wykaza? jak dbasz o jako?? produktów, zachowa? twarz i rozwi?za? problem minimalnym kosztem.

Dziennikarzom poka?esz te? filtr lub zawór, który – wed?ug Ciebie – by? uszkodzony i przyczyni? si? bezpo?rednio do nieznacznego zanieczyszczenia wody. Odpowiedzialno?ci? za niesprawny filtr lub zawór obci??ysz producenta, a nie swoich pracowników.

5. Dyrektor Finansowy

Obawiasz si?, ?e propozycje Twoich kolegów nadmiernie uszczupl? finanse firmy. Kampania reklamowa mo?e by? kosztowna. Podobnie, nawet symboliczne wycofanie cz??ci produktów ze sklepów.

Jeste? zdania, ?e wykrycie ?ladowej obecno?ci szkodliwych substancji w butelkach nie mo?e zaszkodzi? zdrowiu konsumentów.

6. Dyrektor Sprzeda?y

Dzia?ania nale?y podj?? od razu. Nie nale?y sprzedawa? wody pod t? sam? nazw?. Nawet gdyby taka "katastrofa" przytrafi?aby si? mniej znanemu produktowi, media wcze?niej czy pó?niej dowiedz? si? jak nazywa si? producent i rozdmuchaj? afer? do niebotycznych rozmiarów. Dodatkowo, ucierpi? tak?e inne produkty Twojej firmy.

By?oby nierozs?dnie zmienia? nazw? najlepiej rozpoznawalnej marki Rossa. ?atwiej zmieni? nazw? ca?ej grupy; najlepiej, ?eby nowa nazwa nie mia?a nic wspólnego z produkcj? wody mineralnej. Wtedy, w wypadku podobnych k?opotów, prasa nie ??czy?aby problemu jednej marki z innymi produktami Twojej firmy.

7. Dyrektor Bada? i Rozwoju

Twoim zdaniem, najrozs?dniejsze b?dzie przygotowanie zupe?nie nowej gamy produktów. Ka?dy z obecnych produktów b?dzie mia? zast?pcz? (rezerwow?) nazw?, która pojawi si? na rynku po wyst?pieniu podobnych k?opotów. Dzi?ki temu ka?da marka os?abiona kryzysem mo?e by? zast?piona w dowolnym momencie przez now? mark? adresowan? do tej samej grupy klientów.

Nawet w przypadku g??bokiego kryzysu wszystkich obecnych marek, b?dzie mo?na zast?pi? je szybko nowymi podobnymi. Taka strategia pozwoli ca?ej grupie bra? pe?n? odpowiedzialno?? za b??dy i jednocze?nie ocali? firm?. Z drugiej strony, doprowadzi to do krótkotrwa?ego nieznacznego spadku sprzeda?y.

IV. Organizacja symulacji

1. Wprowadzenie (opcjonalne): 10-15 minut

2. Przygotowanie: 5-10 minut

3. Symulacja: 30-40 minut (nagrane na video)

4. Symulacja - obejrzenie nagrania na video (opcjonalne): 30-40 minut

5. Podsumowanie: 10-15 minut

Ca?o??: minimum 45 minut, maksimum 2 godziny

Liczba uczestników: minimum 7, maksimum 14 osób

V. Opis przeprowadzenia symulacji

1. Wprowadzenie

Celem ?wiczenia jest wprowadzenie w lekkiej formie do tematu zarz?dzania kryzysem. Mo?na je poprowadzi? na dwa sposoby. Pierwszy (krótszy), to zadawanie wszystkich pyta? ca?ej grupie i wspólna dyskusja nad odpowiedziami. Drugi (d?u?szy), to wybór i omówienie odpowiedzi w parach lub ma?ych grupach i nast?pnie przedstawienie i uzasadnienie swoich opinii na forum ca?ej grupy.

2. Przygotowanie

Uczestnicy symulacji zapoznaj? si? ze swoimi rolami. Prowadz?cy wyja?nia w?tpliwo?ci. Uczestnicy szkolenia wiedz? kto pe?ni jak? rol?, ale nie znaj? szczegó?ów tych ról.

3. Symulacja

Uczestnicy przedstawi? swoje opinie w dyskusji zgodnie z opisanymi rolami. Mog? je oczywi?cie rozbudowa? o w?asne pomys?y, ale powinny by? w zgodzie z podstawowymi tezami roli.

Uczestnicy symulacji s? poinformowani, ?e w czasie ?wiczenia otrzymaj? dodatkowe informacje, które musz? natychmiast przekaza? grupie.

Czego uczestnicy symulacji nie wiedz?? Nie wiedz? jakie to b?d? informacje, ile ich b?dzie, kiedy i w jakiej kolejno?ci je otrzymaj?.

Ca?a symulacja nagrywana jest na video.

4. Symulacja - obejrzenie nagrania na video

Uczestnicy symulacji ogl?daj? wspólnie nagran? sesj? i komentuj? jej przebieg "na ?ywo" razem z prowadz?cym.

5. Podsumowanie

Krótkie podsumowanie w punktach dokonane przez prowadz?cego (lista plusów i minusów, nowa wiedza i do?wiadczenia).

Jakie – Twoim zdaniem – dodatkowe informacje otrzymali uczestnicy tej kryzysowej symulacji? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Reporter PRACOWNICY Komunikacja Agencje Dziennikarz Kaczy?ski Gapa Dziennikarze Relacje Polska Relations Tusk Klienci Praktycy Prawda Pressence Rzecznik Firma Internet Reporterzy Klient Gazeta Google Wywiad Informacja Problem Public Szef MediaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl