Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-04-18
"Pijany ?wiat kontekstu"

Pijany ?wiat kontekstu

Kiedy my?lisz o swojej organizacji, jakie jest jej miejsce w "wielkim porz?dku rzeczy"? Jak? ma pozycj? w bran?y? Czy osi?ga zaplanowane cele? Czy ma konkurencj?? Kto dzia?a na jej szkod?? Ilu ma sojuszników? Kto jest bardziej wp?ywowy: przyjaciele czy wrogowie? Czy ten uk?ad si? mo?e si? zmieni?? Jak j? postrzegaj? klienci, udzia?owcy, kontrahenci? Jak bardzo przejmujesz si? ich opiniami?

W kurcz?cym si? ?wiecie b?yskawicznej komunikacji b??dem jest zak?adanie status quo opinii klientów, udzia?owców, rz?du, pracowników i innych grup otoczenia. Dzisiaj komentarz jednej osoby mo?e odbi? si? echem na ca?ym ?wiecie. ?yjemy w medialnym "mikro-makro" ?wiecie.

Kontekst odgrywa coraz wi?ksz? rol?. Pozycjonowanie organizacji, jej warto?ci i wyró?niki, produkty, us?ugi "przemawiaj?" do udzia?owców, klientów, inwestorów, mediów i pracowników. Je?li nie wiesz gdzie si? znajdujesz i jak jeste? widziany, sk?d mo?esz wiedzie? dok?d pod??asz? I jak zamierzasz tam dotrze??

Kontekst – spojrzenie z dystansu – cz?sto ucieka nam z pola widzenia. Niektórzy próbuj? do niego wróci? pod koniec roku z okazji corocznego podsumowania zysków i strat. Prezes dokonuje prezentacji przed cz?onkami zarz?du. Razem omawiaj? sukcesy i pora?ki. Je?li starczy czasu, organizuje si? sesj? burzy mózgów. Mo?e uda si? nowe pomys?y wple?? w dynamik? dzia?ania organizacji.

Pierwszy rzut oka

Rzeczy zazwyczaj maj? si? inaczej ni? to wygl?da na pierwszy rzut oka. Oto moja ulubiona anegdota, któr? opowiadam na szkoleniach medialnych.

Zespó? naukowców odkry? w malowniczym zak?tku Europy w g??bokiej dolinie w Alpach francuskich osad?, której wszyscy mieszka?cy ?yli ponad 100 lat. T?umacz zaprowadzi? ich do najstarszego mieszka?ca, o którym mówiono, ?e ma ponad 120 wiosen. Staruszek z d?ug? siw? brod? siedzia? na ganku podpieraj?c podbródek o lask?.

Naukowcy zapytali jakich rzeczy odmawia? sobie w ?yciu, skoro szcz??liwie doczeka? tak s?dziwego wieku. Przez okno zauwa?yli, ?e w domu z piskiem biega?y rozbawione dzierlatki, na pod?odze pe?no by?o butelek po piwie, a na ?yrandolu wisia?y cz??ci damskiej garderoby. Wewn?trz a? siwo by?o od tytoniowego dymu.

Staruszek zapytany o tajemnic? d?ugowieczno?ci ledwo s?yszanym i zrozumia?ym g?osem powiedzia?, ?e nigdy nie kocha? si? z kobiet?, stroni? od alkoholu i brzydzi? si? papierosami. "Eureka!" wykrzykn?li badacze. "W ko?cu poznali?my tajemnic? d?ugowieczno?ci!"

Tu? przed odej?ciem jeden z naukowców zapyta? staruszka o przyczyn? ha?asu wewn?trz domu. "To mój ojciec. On zawsze jest pijany".

Mora?? Kiedy wydaje Ci si?, ?e znalaz?e? odpowied? na nurtuj?ce pytanie, zastanów si? czy spojrzenie z wi?kszego dystansu lub innej perspektywy nie podpowie prawdziwego rozwi?zania problemu.

Kontekst w oczach

Przy ogólnym narzekaniu na media zadziwia wiara w prawd? przekazywan? przez telewizj?. Ludzie mówi?, ?e telewizja nie k?amie, bo przecie? wszystko widz? na w?asne oczy.

Naprawd?? Kamera nigdy nie k?amie? Oczy nie myl??

Wiadomo?? jest niczym innym jak wydarzeniem umieszczonym w kontek?cie chronologicznym i geograficznym (kiedy i gdzie). To, co jest dzisiaj wiadomo?ci?, jutro b?dzie histori?, co wcale nie znaczy, ?e przejdzie do historii. Obrazy, które towarzysz? wiadomo?ci (czasem nawet j? tworz?) równie? s? wycinkami wizualnej rzeczywisto?ci, wybranymi zgodnie z kontekstem (lub poza nim).

Kiedy telewizja informuje o konferencji prasowej, operator kamery i monta?ysta mog? pokaza? sal? pust? albo pe?n? – do po?owy pust? albo do po?owy pe?n?. Zamiast szerokiego planu przed gmachem rz?du, operator mo?e zrobi? w?skie uj?cie grupki demonstrantów z zaci?ni?tymi pi??ciami. To, co ogl?dasz w domu na kanapie jest bardziej lub mniej reprezentatywn? próbk? bardziej z?o?onej ca?o?ci.

Podobnie relacja, której celem jest wykazanie poparcia dla sprawy mo?e skupi? si? na sfilmowaniu pustych krzese? lub szerokim uj?ciu, które poka?e, ?e nikt nie interesuje si? pomys?em, bo po prostu nikt nie przyszed?.

Organizatorzy imprez – zw?aszcza zjazdów politycznych – dobrze o tym wiedz? i wykorzystuj? do w?asnych celów. Zorganizowanie spotkania w troch? mniejszej od potrzeb sali wytworzy atmosfer? t?oku i ha?asu - powstaje wra?enie poparcia i entuzjazmu.

Zdj?cia filmowe z takiej imprezy nie k?ami?, ale s? wyj?te z kontekstu, tak jak fragment d?u?szej wypowiedzi wcale nie musi oddawa? jej sensu i ducha.

Otrze?wiaj?cy kontekst

O ilu dniach w ubieg?ym tygodniu, miesi?cu lub roku mo?esz powiedzie?, ?e mia?e? ca?kowit? kontrol? na tym co dzia?o? Zadaj sobie pytanie w jakim stopniu realizujesz zaplanowane dzia?ania, a w jakim reagujesz na to, co przynosi ?ycie.

Nagle pojawia si? prawdziwa próba ocalenia kontekstu: kryzys. Jaka jest pierwsza reakcja w kryzysie? Ca?kowite skupienie uwagi na tym, co si? dzieje. W najgorszym wypadku kryzys zak?óci funkcjonowanie organizacji i zepsuje jej reputacj?. W najlepszym – stworzy okazj? do pokazania jak komunikujesz si? w najtrudniejszych momentach.

Nie ?yjemy w izolowanym "mikro-makro" ?wiecie. Pomy?lnie rozwijaj?ca si? organizacja stale przygl?da si? sobie z w?a?ciwej perspektywy w poszukiwaniu lepszego miejsca w swoim ?rodowisku. Przygl?da si? zewn?trznej komunikacji z udzia?owcami i klientami – bada, s?ucha, konsultuje. Tam, gdzie to potrzebne, pracuje zespo?owo.

Jednym ze sposobów osi?gni?cia sukcesu w komunikacji jest wyznaczenie osi?galnych i daj?cych si? zmierzy? celów oraz dodanie do nich jednego "wymarzonego", acz wci?? realnego celu. Od?ó? na bok wszystkie inne zadania i skup si? na jednym najwa?niejszym. Je?eli uda Ci si? ka?dego roku zrealizowa? z powodzeniem jeden z priorytetów, masz du?e szanse, ?e rezultaty strategii komunikacyjnej przewy?sz? Twoje oczekiwania.

Najwa?niejsza w zachowaniu kontekstu jest umiej?tno?? przekonuj?cej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego? Jak to, co robisz i planujesz, poprawi pozycj? organizacji? Dodaj do tego ducha przedsi?biorczej odwagi i wyobra?ni. Twoja wizja organizacji mo?e na?o?y? si? na to, co widz? inni. Innymi s?owy, Twój kontekst stanie si? trze?wym kontekstem otoczenia.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Agencje Komunikacja Gazeta Dziennikarze Public Internet Informacja Twitter Relations Polska Media Reporter Wywiad Google Firma Pressence Gapa Reporterzy Klienci Praktycy Tusk PRACOWNICY Klient Problem Szef Relacje Prawda Rzecznik Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl