Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2013-11-28
"Cztery spojrzenia na sytuacje kryzysowe"

Cztery spojrzenia na sytuacje kryzysowe

Kryzysy maj? ró?ne rozmiary i kszta?ty – od katastrofy ekologicznej po niefortunne przej?zyczenie w mediach. Ka?dy wymaga innej reakcji, ale wi?kszo?? potrzebuje tej samej strategii.

Oto opisy czterech ró?nych sytuacji kryzysowych i porady jak si? zachowa?.

1. Kiedy wybucha powa?ny kryzys

To mo?e by? katastrofa naturalna, która szczególnie zaszkodzi Twej organizacji (na przyk?ad powód? lub tr?ba powietrzna), powa?ny wypadek w jednym z zak?adów (na przyk?ad wybuch zbiornika z gazem) lub szkoda wyrz?dzona przez u?ywanie Twego produktu.

W ka?dym przypadku media uznaj? to za wa?ny temat i zechc? jak najszybciej zdoby? i przekaza? informacje o tym, co si? sta?o.

Jak si? zachowa? w tej sytuacji

Trudno o skuteczn? reakcj? bez w?a?ciwego przygotowania – potrzebny jest plan zarz?dzania sytuacj? kryzysow?, w tym informacje jak kontaktowa? si? z mediami. Istotne s? dwie rzeczy.

Po pierwsze, publiczne o?wiadczenie o wydarzeniu powinno pojawi? si? nie pó?niej ni? w ci?gu godziny od wypadku – nawet je?li nie masz na pocz?tku do przekazania wielu szczegó?ów. Chodzi o przej?cie inicjatywy, neutralizacj? krytyków i unikni?cie podejrze? lub oskar?e? o prób? unikania kontaktu z mediami.

Po drugie, komunikacja musi by? otwarta, zrozumia?a i szczera. Powa?na katastrofa to nie czas na popisywanie si? wymy?lnymi kluczowymi komunikatami czy lukrowanie faktów.

Media powinny wiedzie?, ?e znasz problem, zajmujesz si? jego rozwi?zaniem i robisz to rozwa?nie i profesjonalnie.

2. Kiedy firma ma k?opoty finansowe

To mo?e by? ostrze?enie o spodziewanych gorszych wynikach sprzeda?y, zapowied? zwolnie? grupowych, plany zamykania sklepów lub wycofania produktów z rynku. Media nie przeocz? ?adnego z tych wypadków.

Jak si? zachowa? w tej sytuacji

Inaczej ni? w przypadku powa?nej katastrofy naturalnej, pojawia si? tutaj szansa na pozytywny przekaz. Ale i to trzeba robi? z wyczuciem.

Podstawowa zasada: najwa?niejsi s? ludzie – ich ?ycie, zdrowie i bezpiecze?stwo.

Je?eli zmniejszenie sprzeda?y jest zapowiedzi? zwolnie? pracowników, nie próbuj przedstawia? tego jako sukcesu.

Na przyk?ad, je?eli planujesz zmniejszy? zatrudnienie, nie mów o "restrukturyzacji pracowników" czy "strategicznej relokacji zasobów ludzkich".

Poka?, ?e rozumiesz powag? sytuacji, wiesz jak to jest odbierane przez zatrudnionych i bierzesz za to pe?n? odpowiedzialno??.

Tylko po spe?nieniu takiego warunku mo?esz pokusi? si? o pozytywne przes?anie. Powiedz na przyk?ad co robisz, ?eby zapobiec ewentualnym zwolnieniom, zmniejszy? ich dolegliwo?? lub poprawi? sytuacj? finansow? firmy.

3. Kiedy pope?ni?e? b??d

To mo?e by? b??d pracownika dzia?u, którym kierujesz lub Twoja osobista pomy?ka. Media (nie wspominaj?c ju? o szefie) skupi? si? tylko na Tobie.

Jak si? zachowa? w tej sytuacji

Instynkt b?dzie Ci podpowiada? walk? lub ucieczk?. ?adne z tych rozwi?za? nie jest dobre.

Media w przypadku ucieczki b?d? Ci? szuka? do skutku. Takie zachowanie na pewno te? nie spodoba si? Twoim prze?o?onym.

Ludzie strac? do Ciebie zaufanie i pomy?l?, ?e chcesz wymiga? si? od odpowiedzialno?ci.

Najlepsza reakcja to uczciwe przyznanie si? do b??du, szczere przeprosiny i obietnica naprawy szkody. Dzi?ki takiemu zachowaniu uwaga wszystkich przeniesie si? na pozytywne dzia?anie w celu usuni?cia skutków b??du.

4. Kiedy pojawia si? pomy?ka w komunikacji

Czasem k?opot pojawia si? kiedy wszystko pozornie dobrze si? uk?ada. Zadowolony rozmawiasz z reporterem o udanej premierze nowego produktu a? tu nagle dziennikarz zadaje zaskakuj?ce i nieprzyjemne pytanie – czujesz jak grunt usuwa si? spod nóg.

Jak si? zachowa? w tej sytuacji

Je?eli jeste? w ?rodku wywiadu, masz jeszcze czas na szybk? refleksj? i poszukanie ?ród?a k?opotu.

Zawsze pomaga dobre przygotowanie do rozmowy z reporterem. Odpowiedz krótko na pytanie i przejd? do jednego z kluczowych komunikatów – na przyk?ad "Spójrzmy na istot? problemu..."

Jeszcze lepiej kiedy wyt?umaczysz dlaczego nie mo?esz wi?cej powiedzie? na temat, który porusza reporter: "Zaczynamy teraz spekulowa?. Skupmy si? na tym, co wiemy na pewno."

Je?eli zorientujesz si?, ?e masz do czynienia z reporterem, który szuka sensacji (bez wzgl?du na fakty), musisz w kilka sekund zapobiec eskalacji fa?szywych domys?ów i szkodliwych hipotez.

Konkluzja

W ka?dej sytuacji kryzysowej nale?y pami?ta? o dwóch rzeczach.

Po pierwsze, spójrz na problem oczami klientów, pracowników, opinii publicznej, decydentów, liderów opinii, itp. Jak oceniaj? sytuacj?? Czego si? obawiaj?? Czego od Ciebie oczekuj??

Po drugie, poka?, ?e panujesz nad sytuacj?.

Mów jasno i rzeczowo co robisz, ?eby rozwi?za? problem. W ?adnym wypadku nie wpadaj w panik?.

Je?li jeste? teraz w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz pomocy lub chcesz si? lepiej przygotowa? do zarz?dzania komunikacj? kryzysow?, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Firma Informacja Twitter Reporterzy Relacje Gapa Szef Wywiad Relations Rzecznik Kaczy?ski Prawda Praktycy Gazeta Reporter Tusk Klienci Komunikacja Polska Pressence Media Public PRACOWNICY Problem Internet Klient Google Dziennikarz Dziennikarze AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
4. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
5. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
6. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl