Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-10-13
"Co robi? kiedy krytycy próbuj? zniszczy? Ci? s?owami"

Co robi? kiedy krytycy próbuj? zniszczy? Ci? s?owami

Ostre i szokuj?ce s?owa nie zabijaj? jak kule i bomby, ale mog? powa?nie rani?. Wiedz? o tym Twoi wrogowie, przeciwnicy i rywale. Wiedz? tak?e ci, którzy nie lubi? Twojej firmy lub instytucji.

Napastliwe i j?trz?ce s?owa w mediach i debacie publicznej maj? nie tylko rani?. Cz?sto s? narz?dziem wywarcia presji, zdobycia przewagi, zmuszenia do po??danego post?powania lub po prostu zwrócenia na siebie uwagi.

Odró?niajmy w komunikacji konstruktywn? krytyk? od destruktywnego ataku. W pierwszym przypadku chodzi o pomoc i wskazanie plusów i minusów. W drugim o poni?enie przeciwnika i zmuszenie do uleg?o?ci. To drugie mo?na osi?gn?? poprzez negatywn? stygmatyzacj? (naznaczenie i zaszufladkowanie) atakowanej osoby, firmy lub instytucji.

Celem stygmatyzacji jest nadanie komu? jakiej? cechy lub zestawu cech (zwykle opartych na negatywnym stereotypie i nieuzasadnionych uprzedzeniach) i przekonanie opinii publicznej, ?e to prawda. Chodzi wywo?anie mocnego skojarzenia z negatywn? warto?ci?, zachowaniem lub symbolem. W efekcie ludzie trac? zaufanie do tej osoby, firmy lub instytucji – na przyk?ad polityk traci poparcie, klienci przestaj? kupowa? produkty, partnerzy biznesowi rozwi?zuj? umowy.

Oto 5 najcz??ciej stosowanych metod stygmatyzowania przeciwników:

1. Warto?ci. Jedn? z najskuteczniejszych metod stygmatyzacji jest odwo?anie si? do wspólnych warto?ci (na przyk?ad uczciwo??, prawdomówno??, przyja??) i pokazanie, ?e ich nie szanujesz, na przyk?ad k?amiesz, kradniesz i zdradzasz przyjació?.

Dbasz o przyrod?? Troszczysz si? o zwierz?ta? Oszcz?dzasz wod?? Krytycy b?d? chcieli udowodni?, ?e niszczysz przyrod? (na przyk?ad wycinasz zdrowe drzewa w Puszczy Bia?owieskiej), nie lubisz zwierz?t (na przyk?ad nie masz w domu psa lub kota) i marnujesz wod? (na przyk?ad nie masz w domu licznika poboru wody).

2. Metafory. Dzi?ki metaforom i porównaniom mo?na wyja?ni? laikom (czyli wi?kszo?ci ludzi) skomplikowane problemy. Je?li krytycy zechc? pokaza?, ?e nie troszczysz si? o swoich pracowników, mog? odwo?a? si? do metafory giganta gn?bi?cego "prostego cz?owieka". Taki obraz ka?dy zrozumie i zapami?ta.

3. Dane statystyczne. Si?a danych statystycznych bierze si? z liczb a z liczbami si? nie dyskutuje. Niestety, za pomoc? danych statystycznych mo?na udowodni? prawie ka?d? tez?. Wystarczy pomin?? niewygodne szczegó?y, inaczej je przedstawi? i gotowe!

4. Rozwi?zania. Opozycja krytykuje rz?d. Rz?d krytykuje opozycj?. Obydwie strony przedstawiaj? ró?ne propozycje rozwi?zania problemu. Kto ma racj??

Klasycznym przyk?adem jest minimalna stawka za godzin? pracy. Kto nie chce zarabia? wi?cej? Kiedy pracodawcy maj? podnie?? minimalne wynagrodzenie, musz? znale?? na to pieni?dze. Jedynym wyj?ciem mo?e by? zmniejszenie zatrudnienia i obci?cie premii. A to oznacza mniej godzin z ni?szymi premiami po to, ?eby mie? ?rodki na wy?sz? stawk? godzinow?.

W debacie o wy?szych p?acach nie mówi si?, ?e podwy?ki nie zwi?kszaj? automatycznie zysków ze sprzeda?y, które pokry?yby nowe koszty. Je?li w?a?ciciel sklepu musi podnie?? ceny, ?eby mie? pieni?dze na wy?sze p?ace, mo?e straci? klientów, zmniejszy? zyski i mie? mniej pieni?dzy na pensje. Innymi s?owy, podwy?ki p?ac zmuszaj? pracodawców do wydawania pieni?dzy, których (jeszcze) nie maj?.

W dyskusji o podwy?kach p?ac trzeba znale?? s?abe punkty w "rozwi?zaniach" krytyków.

5. Opowie?ci. Ludzie uwielbiaj? historie. Zawsze tak by?o. Dlatego tak lubimy czyta? ksi??ki i ogl?da? filmy. Przypomnij sobie swoje szkolne lata. My?l?, ?e nie pami?tasz ocen z przedmiotów na ?wiadectwie maturalnym, ale na pewno zachowa?e? w pami?ci kilka historii o nauczycielach i rówie?nikach z klasy. Podobnie b?dzie ze studiami, rodzin? i dzie?mi.

Jak si? broni? przed negatywn? stygmatyzacj??

Po pierwsze, nie daj si? zap?dzi? w kozi róg. Mów jasno i wyra?nie kim jeste?, jakie masz warto?ci, dok?d zmierzasz i jak to chcesz osi?gn??. Buduj sie? pozytywnych skojarze? ze swoj? mark?. Przygotuj w?asny zestaw metafor, danych statystycznych i opowie?ci, które prawdziwie opisuj? co robisz i dlaczego to wa?ne. Zaproponuj rozwi?zania, które przekonaj? ludzi, ?e to, co robisz jest s?uszne i potrafisz to zrobi? zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Konkluzja

Wrogowie wykorzystaj? ka?dy sposób, ?eby Ci? pogn?bi? i poni?y? w oczach opinii publicznej. Odwo?aj? si? do negatywnych warto?ci, z którymi nie masz nic wspólnego i wmówi? ludziom, ?e jeste? z nich dumny. Wybior? dane statystyczne ?wiadcz?ce na Twoj? niekorzy??. Zaproponuj? rozwi?zania, która postawi? Ci? w sytuacji bez wyj?cia. Opowiedz? histori?, w której b?dziesz jedynym czarnym charakterem.

Je?li chcesz wiedzie? co robi? kiedy krytycy próbuj? Ci? zniszczy? s?owami, ch?tnie o tym porozmawiam. Mój telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Firma Public Gapa Reporter Praktycy Kaczy?ski Informacja Prawda Problem Dziennikarze Komunikacja Polska Dziennikarz Twitter PRACOWNICY Agencje Tusk Internet Relacje Klient Reporterzy Rzecznik Pressence Klienci Relations Gazeta Wywiad Google SzefStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl