Bogus?aw Feliszek, 2010-11-25
"Wyobra? sobie swoj? firm?"

Wyobra? sobie swoj? firm?

Dopinasz bud?et PR na promocj? w przysz?ym roku? No to wyobra? sobie tak? scen?... milion lat temu.

Dwóch zaro?ni?tych osobników ubranych w zwierz?ce skóry. U stóp kamienne siekiery i maczugi.

Obydwaj przygl?daj? si? okr?g?emu kawa?kowi kamienia o ?rednicy jednego metra.

"Co to takiego?" pyta jeden z nich (nazwijmy go Janek) w lokalnym narzeczu.

"Pierwsze ko?o..." odpowiada jego kompan (nazwijmy go Staszek).

"Nigdy tego przedtem nie widzia?em..." mówi Janek. "Ja te?" odpowiada zdumiony Staszek. "To nowo??. Czy to si? mo?e przyj???"

"Nieee... To si? nie przyjmie... Ludzie lubi? ci??k? prac?, Stachu..."

Po chwili wracaj? do swoich zaj??. W jaskini jest ciemno i zimno...

Na szcz??cie Janek i Staszek nie byli liderami opinii w tamtym czasie.

Ale tak?e w naszych czasach nie dostrzega si? wielu nowych wspania?ych mo?liwo?ci.

KILKA WIELKICH PRZEPOWIEDNI...

Oto kilka ?miesznie dzi? brzmi?cych przepowiedni wypowiedzianych w swoim czasie bardzo powa?nie.

1. "Kto zechce s?ucha? mówi?cych aktorów?" Harry Warner, producent hollywoodzki w 1921.

2. "Ten samochód nie wart funta k?aków," Ernest Breech, Vice Prezes Ford Motors, po otrzymaniu propozycji produkcji Garbusa po zako?czeniu II wojny ?wiatowej.

3. "Wszystko co by?o do wynalezienia ju? wynaleziono," w raporcie Ameryka?skiego Urz?du Patentowego dla prezydenta Williama McKinleya w 1899.

W chwili wyg?aszania tych my?li autorzy byli ?wi?cie przekonani o ich prawdziwo?ci i byli gotowi broni? ich do upad?ego. Byli przecie? ekspertami w swoich dziedzinach.

OGRANICZENI W?ASNYM MY?LENIEM

Cz?sto w naszej pracy praktyków public relations i ?yciu osobistym kierujemy si? my?leniem, które podpowiada "tego nie mo?na zmieni? i na poparcie tej tezy mam mnóstwo argumentów":

1. "Tego nie mo?na ju? poprawi?..."

2. "Ten pomys? nie ma szans na powodzenie. Próbowali?my go 10 lat temu..."

3. "Gdybym móg?, to mo?e bym spróbowa?, ale nie mog?, wi?c nie spróbuj?..."

Kiedy Krzysztof Kolumb planowa? rejs dooko?a ?wiata, Bill Gates mówi? o komputerze na ka?dym biurku i ja zak?ada?em w Opolu w?asn? agencj? PR zawsze byli ludzie, którzy pukali si? w czo?o sugeruj?c, ?e to nie mo?e si? uda?.

Ka?dy innowator i wynalazca musi mie? si?? przebicia si? ze swoim pomys?em. Musi znale?? ludzi, którym udzieli si? jego entuzjazm.

Pierwsze ?wiczenie: ORYGINALNE MY?LENIE

Wszyscy w public relations musimy wyzwoli? si? ze schematów starego my?lenia.

Na pocz?tek ka?dy z nas musi stan?? przed lustrem i odwa?nie spojrze? prawdzie w oczy. Popatrzmy naszym ograniczeniom prosto w oczy i powiedzmy, "Czas na po?egnalny poca?unek... Byli?my razem wystarczaj?co d?ugo. Teraz czas na interesy."

Tylko kiedy sami stajemy twarz? w twarz z w?asn? prawd? mo?emy dokona? zmian. Czasem to boli. Ale to nie trwa d?ugo.

Prawda pozwala dokona? zmian na lepsze. I bardzo szybko zaczynamy odczuwa? korzy?ci z nowego spojrzenia na ?wiat.

Drugie ?wiczenie: TEST LUSTRA.

Spójrz jutro rano w lustro i zapytaj siebie:

"Czy ograniczam w jaki? sposób moje pole widzenia? Czy mog? spojrze? szerzej i dalej? Jak daleko mog? poszerzy? pole widzenia? Co musz? zrobi?, ?eby naprawd? zwi?kszy? mój potencja?? Co musimy zrobi? jako zespó?, ?eby zwi?kszy? nasz potencja?? Co mnie/nas powstrzymuje? Co mog? zrobi?, ?eby wyzwoli? si? z tych ogranicze??"

Trzecie ?wiczenie: CO NA KONIEC?

Wyobra? sobie swoj? firm? pod koniec dekady. 2119? Wyobra? sobie, ?e jest to najlepsza firma na ?wiecie. Najlepsi pracownicy, najwy?sze standardy, najbogatsi klienci... Dlaczego nie?

Wyobra? sobie pozytywny bilans roczny - nie jeste? nikomu nic winny i nikt nie jest Twoim d?u?nikiem. Wyobra? sobie pozytywny i dynamiczny plan zrównowa?onego rozwoju na kolejne lata. Czy? to nie jest fantastyczne marzenie?

Wszystko jest mo?liwe je?li odrzucisz wszystkie obecne ograniczenia - je?li odwa?ysz si? poszerzy? pole widzenia i dzia?ania.

Czwarte ?wiczenie: ZAPISZ MARZENIA NA PAPIERZE.

Je?li razem odwa?ymy si? przez chwil? pomy?le? i przela? na papier szerszy obraz naszego ?wiata public relations... Je?li powierzymy nasze marzenia kartce papieru...

"Moja wizja przysz?o?ci dotyczy................
To oznacza, ?e musz? .........................
To znaczy, ?e moja firma musi ......................
To znaczy, ?e moja rodzina musi ............................."

Podziel si? t? wizj? ze swoimi kolegami, przyjació?mi, rodzin?. Wprowadzaj j? w ?ycie. Spraw, ?eby sta?a si? cz??ci? wszystkiego co robisz.

W?a?nie teraz potrzebujemy w public relations nowego my?lenia opartego na prze?amywaniu starych schematów i poszerzaniu pola widzenia. Miej odwag? wymy?li? nowe ko?o.