Bogus?aw Feliszek, 2014-06-05
"33 najlepsze cytaty o przywództwie"

33 najlepsze cytaty o przywództwie

Prawdziwy lider wie jak zwyci??a?, ale potrafi tak?e unika? sytuacji, w których grozi mu pora?ka.

Jeste? takim liderem?

Oto 33 moje ulubione cytaty o przywództwie:

1. Zaczynam od za?o?enia, ?e funkcj? przywództwa jest tworzenie kolejnych liderów, a nie kolejnych na?ladowców.

– Ralph Nader

2. ?atwiej sprzeciwi? si? na pocz?tku ni? na ko?cu.

– Leonardo da Vinci

3. Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chc? i??. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chc? i??, ale powinni tam by?.

– Rosalynn Carter

4. Dwa rodzaje ludzi niczego nie osi?gn?: ci, którzy wstaj? dopiero d?ugo po obudzeniu si? oraz ci, którzy si? budz? dopiero d?ugo po wstaniu.

– Eleanor Roosevelt

5. Wszyscy ludzie s? zwyczajnymi lud?mi – a ludzie nadzwyczajni to ci, którzy to rozumiej?.

– Gilbert Keith Chesterton

6. Domen? wiedzy jest mówi?, przywilejem m?dro?ci – s?ucha?.

– Oliver Wendel Holmes

7. Najpot??niejszy jest ten, kto panuje nad sob?.

– Lucjusz Seneka

8. Wielcy liderzy nie wykorzystuj? ludzi po to, aby sami mogli wygrywa?. Przewodz? ludziom, aby odnosi? wspólne zwyci?stwa.

– John C. Maxwell

9. Ludzie na ogó? daj? si? ?atwiej przekona? przez argumenty, na które sami wpadli, ni? przez te, które kto? im narzuci?.

– Blaise Pascal

10. Przywództwo polega na dzia?aniu, nie na zajmowaniu stanowiska.

– Dag Hammarskjöld

11. Jedynym sposobem wywarcia wp?ywu na drugiego cz?owieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je mo?e spe?ni?.

– Dale Carnegie

12. Cz?owiek, który chce dyrygowa? orkiestr? musi odwróci? si? od t?umu.

– Max Lucado

13. Wol? zawsze cz?owieka przekona?, ?e powinni?my i?? razem. Je?li mi si? uda, mam go z sob? na sta?e. Je?li go zmusz?, b?dzie ze mn?, dopóki b?dzie si? mnie ba?, pó?niej natychmiast mnie porzuci.

– Dwight Eisenhower

14. Je?eli istnieje jaki? jeden sekret sukcesu, to jest to umiej?tno?? przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równ? ?atwo?ci? jak z w?asnej.

– Henry Ford

15. Nasze ?ycie jest tym, co ze? uczyni? nasze my?li.

– Marek Aureliusz

16. Zazwyczaj ludzie przeceniaj? to, co mog? zrobi? w ci?gu roku, a nie doceniaj? tego, co mog? osi?gn?? w ci?gu dziesi?ciu lat.

– Jim Rohn

17. Je?eli pozwolicie, ?eby jaki? cz?owiek mówi? dostatecznie d?ugo, to znajdzie wyznawców.

– Robert Louis Stevenson

18. Kto si? zbli?a, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie. Kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby si? nigdy nie oddala?.

– Johann Wolfgang Goethe

19. Ró?nica mi?dzy cz?owiekiem sukcesu a reszt? tkwi nie w braku si?y, nie w braku wiedzy, lecz raczej w braku woli.

– Vince Lombardi

20. To, co znajduje si? za nami i to, co znajduje si? przed nami jest drobnostk? w porównaniu z tym, co jest w nas.

– Ralph Waldo Emerson

21. Przeszkoda poci?ga cz?owieka z charakterem, jako ?e pokonuj?c j? sam si? urzeczywistnia.

– Charles de Gaulle

22. Nie mog? poda? przepisu na sukces, ale mog? da? przepis na pora?k?: staraj si? zadowoli? wszystkich.

– Herbert Swope

23. Po?wi?caj tyle czasu na ulepszanie siebie, by? nie mia? go na krytyk? innych.

– Christian D. Larson

24. Ludzie b?d?cy w szcz??liwym po?o?eniu zawsze przypisuj? cnot? temu co ich takimi czyni.

– John Kenneth Galbraith

25. ?atwiej jest powiedzie?, ?e nie jestem odpowiedzialny ni? powiedzie?, ?e jestem nieodpowiedzialny.

– Stephen Covey

26. Nie do wiary, jak czasem trudno obróci? czyn w my?l!

– Karl Kraus

27. Nie mam specjalnego talentu. Jestem tylko ?arliwie ciekawy.

– Albert Einstein

28. Nigdy nie wydawaj rozkazu, którego nie mo?na wykona?.

– Douglas MacArthur

29. Ilekro? przekonasz si?, ?e jeste? po stronie wi?kszo?ci, nadchodzi czas na zmiany.

– Mark Twain

30. Cele, które nie s? zapisane, s? tylko ?yczeniami.

– Brian Tracy

31. Z jasnej wizji wy?oni? si? konkretne cele, które pozwol? rozpocz?? dzia?anie.

– Steve Grounds

32. Rozwa?, jak trudno jest zmieni? siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmieni? innych.

– Wolter

33. Odpowied? nigdy nie jest odpowiedzi?. To, co naprawd? interesuj?ce, jest tajemnic?.

– Ken Kesey

Jaki jest Twój ulubiony cytat o przywództwie? Napisz o tym w komentarzu.