Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-09-06
"Ku medialnej plotce"

Ku medialnej plotce

Plotka to stara jak ?wiat technika komunikacji, dzi?ki której - jak mówi Robin Dunbar - j?zyk podlega ci?g?ej ewolucji.

Plotka jako krótki, anonimowy i niepotwierdzony przekaz o prawdopodobnym zdarzeniu przekazywany z ust do ust zast?pi?a iskanie w?ród naczelnych kiedy w grupach ponad 150 osób bezpo?redni fizyczny kontakt zajmowa? zbyt du?o czasu i trudu (tzw. liczba Dunbara 150). Kontakt werbalny w takich spo?eczno?ciach okaza? si? bardziej wygodny i praktyczny.

Jean-Noel Kapferer twierdzi, ?e plotka by?a pierwszym masowym medium w dziejach ludzko?ci.

Plotka zawsze jest w centrum wydarze? i jest przekazywana, by jej wierzy? a nie - jak legenda - dostarcza? rozrywki. W odró?nieniu od pog?oski i legendy plotka ma zwykle krótki ?ywot. Legenda bierze si?? z tre?ci, plotka z mo?liwo?ci szybkiego rozpowszechniania.

W tradycyjnej wiejskiej spo?eczno?ci plotka s?u?y?a opisywaniu i porównywaniu spo?ecznego statusu, kontroli zachowania i norm moralnych oraz pi?tnowaniu nagannych praktyk.

Uprzemys?owienie, urbanizacja i rozwój zdepersonalizowanych i emocjonalnie neutralnych relacji zmieni?y spo?eczny model struktury komunikowania si? ludzi. Anonimowo?? miejskiej spo?eczno?ci i nowa organizacja przestrzeni wspó??ycia cz??ciowo zmieni?y te? styl plotkowania. Du?y wp?yw na te zmiany mia?y tradycyjne i nowe media.

Dzi?ki mediom ludzie odkryli nowe sposoby zaspokajania g?odu na plotki przez przekszta?cenie plotek lokalnych na krajowe lub nawet globalne, prawdziwych na wirtualne, wirtualnych na prawdziwe.

Plotka medialna przybra?a struktur? odmienn? od plotki przekazywanej z ust do ust w tym sensie, ?e:

1. plotka nie jest przetwarzana i rozpowszechniana przez plotkarzy, ale z miejsca trafia do szerokiej opinii publicznej.

2. autorzy plotek ze zwyk?ych obywateli awansuj? do rangi oficjalnych ?róde? informacji i wchodz? w struktur? produkuj?c? wiadomo?ci, dysponuj?c? silniejszymi narz?dziami obróbki i propagacji plotek (reporterzy, redaktorzy, wydawcy, itd.);

3. plotka przechodzi z komunikacji werbalnej do przekazu pisemnego i obrazów, a to oznacza, ?e mo?e bardziej skutecznie niszczy? cudz? reputacj?, ch?tniej jest przekazywana i d?u?ej funkcjonuje w publicznym obiegu,

4. osoba, której plotka dotyczy zamiast czu? stopniowo g?stniej?c? wokó? niej aur? plotki, natychmiast staje z ni? twarz? w twarz, gdy? sama jest cz??ci? medialnego ?rodowiska, w którym ?yj? plotki,

5. tworzenie i rozpowszechnianie plotek jest dzia?alno?ci? komercyjn? - plotki s? towarem: celebryci i media zarabiaj? na produkcji plotek.

Plotki i tradycyjne media

W ?wiecie, w którym s?siedzi i znajomi s? cz??ci? anonimowego t?umu, ludzie zwracaj? si? do ich najbli?szych substytutów - do celebrytów (aktorów, muzyków sportowców, gwiazd popkultury). Apetyt na plotki o celebrytach jest nie do zaspokojenia, gdy? medialna plotka to jedynie substytut tej prawdziwej a produkt zast?pczy nigdy nie zast?pi prawdziwego do?wiadczenia. Gor?cy kubek nie smakuje jak prawdziwy rosó?. Nawet najlepsza rozpuszczalna kawa nie ma aromatu przeci?tnego espresso.

Media w pewnym stopniu zosta?y skolonizowane przez plotki (portale, magazyny i dodatki plotkarskie, itp.) Z drugiej strony, wida?, ?e inwazja plotek zmusi?a media do uwzgl?dnienia w swoich regularnych przekazach informacji zawartych w plotkach. Pierwsza uleg?a temu trendowi prasa. Za ni? posz?a telewizja i Internet.

Medialne plotki o gwiazdach i celebrytach mieszaj? si? w codziennej komunikacji z tymi opowiadanymi sobie przez ludzi. Czy medialna plotka ró?ni si? od tej opowiadanej twarz? w twarz? Czy zmieni?o si? jej spo?eczne znaczenie i pojawi?y nowe funkcje?

Media masowe z ?atwo?ci? wch?on??y model plotki do swej technologicznej struktury - na przyk?ad, w TVN24 prawie non-stop rozmawia si? o ludziach nieobecnych w studio.

W dziennikach informacyjnych jest miejsce w?a?ciwie tylko dla "z?ych wiadomo?ci", gdy? pesymistyczne i negatywne informacje mog? by? oceniane przez odbiorców jako bardziej po?yteczne. Je?li jest dobrze, po co o tym mówi?? Jaka jest tego warto?? poznawcza?

Jako? tak jest, ?e sk?onni jeste?my wierzy?, ?e ?li ludzie nie s? zepsuci do szpiku ko?ci a dobrzy ludzie nie s? tacy idealni jak mo?na s?dzi?.

?atwiej teraz zrozumie? dlaczego negatywne informacje (a taka jest tre?? wi?kszo?ci plotek) wydaj? si? bardziej interesuj?ce od pozytywnych. Innymi s?owy - ludzie wol? porównywa? si? z tymi, którym powodzi si? gorzej, gdy? to podnosi ich samoocen? i poprawia samopoczucie.

Plotka daje nam chwil? oddechu i relaksu przed kolejn? porcj? dramatycznych wiadomo?ci. Im wi?kszy zalew negatywnych informacji, tym wi?ksze zapotrzebowanie na plotki.

Takie wykorzystywanie plotek przez media masowe przypomina mechanizm nazwany przez Ervinga Goffmana wtr?ceniem (footing). Jest to zachowanie polegaj?ce na rozlu?nieniu atmosfery i zmniejszeniu napi?cia przez wprowadzenie do rozmowy l?ejszego w?tku. Tym nowym elementem mo?e by? te? prawdziwa optymistyczna wiadomo??, ale redaktorzy i wydawcy z powodów podanych wy?ej wol? plotki.

Media masowe otwieraj?c szeroko drzwi plotkom zmieni?y granice wolno?ci s?owa i prawa do prywatno?ci. Je?eli dzielimy z francuskim socjologiem i filozofem kultury Jeanem Baudrillardem niepokój wywo?any przekszta?ceniem informacji w reklam?, tym bardziej powinien niepokoi? fakt, ?e serwisy informacyjne coraz bardziej przypominaj? parady plotek. Kiedy ogl?dam dzienniki w telewizji czuj? to napi?cie pomi?dzy rzetelnym dziennikarskim rzemios?em i blichtrem plotkarskiego ?wiata.

Plotki w telefonach komórkowych i sieciach spo?eczno?ciowych

Wynalazek i upowszechnienie telefonii komórkowej znacz?co rozwin?? zwyczaj plotkowania. M??czy?ni rozmawiaj? na te same tematy, co kobiety, ale ch?tniej o nich rozmawiaj? o sobie. Kobiety dziel? si? plotkami z innymi kobietami i cz?onkami rodziny, m??czy?ni plotkuj? z kolegami i kole?ankami z pracy i przyjació?mi.

W czasie plotkowania kobiety s? bardziej o?ywione od m??czyzn, wymieniaj? wi?cej szczegó?ów i cz??ciej zadaj? pytania.

Bardziej skomplikowana jest sprawa w serwisach spo?eczno?ciowych. Struktura autoprezentacji jest bardziej z?o?ona; sk?ada si? na ni? podanie prawdziwych nazwisk, cz?sto zdj??, osobistych profili oraz odsy?aczy do innych witryn WWW. Architektura sieci spo?eczno?ciowych opiera si? na modelu wzajemnych, publicznych odsy?aczy i nie zawsze daje u?ytkownikom gwarancj? prywatno?ci.

W rzeczywisto?ci sieci spo?eczno?ciowe s? tak zaprojektowane, ?eby u?ytkownicy ujawniali wiele prywatnych szczegó?ów bez zastanawiania si? nad konsekwencjami. Na Facebooku i MySpace domy?lnym ustawieniem profilu jest "widok publiczny", nie prywatny. Nie ma na nich rozró?nienia pomi?dzy znajomymi, przyjació?mi i bliskimi przyjació?mi. S? tylko znajomi ("friends"). To zatarcie rozgranicze? w ludzkich relacjach te? nie jest przypadkowe.

Sieci spo?eczno?ciowe to dzi? ogromne kopalnie plotek. By? mo?e to przejaw nowego trendu: ludzie nie chc? trzyma? informacji o sobie w sekrecie. Wr?cz przeciwnie, bardziej ich obchodzi ile osób przeczyta ich wpisy na blogach lub zajrzy na profile na Facebooku.

Przez wiele lat funkcjonowa?a w mediach taka uproszczona opinia, ?e ka?da publiczna osoba nie ma prawa do prywatno?ci. Z takiego my?lenia wywodz? si? plotki o celebrytach. W tradycyjnych mediach funkcjonowa?y pewne granice wyznaczone kodeksami etycznymi i profesjonalnymi standardami, na przyk?ad, nie mówimy o dzieciach polityków, nie pokazujemy ofiar gwa?tów. Komunikacja w Internecie jeszcze nie dopracowa?a si? takich norm.

Internet ma jednak jedn? przewag? nad pras?: b??dy mo?na szybko poprawi? a w drastycznych sytuacjach tre?? mo?e by? usuni?ta. Bloger, który udost?pnia na swojej witrynie obra?liwe i niedyskretne opinie mo?e by? zmuszony do ich usuni?cia. Ale racje maj? ci, którzy mówi?, ?e na blogach mo?na wi?cej ni? w tradycyjnym druku. Cyberprzestrze? czeka na swój prawdziwy, nie wirtualny kodeks etyczny.

Konkluzja

Nowe i tradycyjne technologie komunikacji zmieni?y struktur? i sposób funkcjonowania plotki poprzez natychmiastowe udost?pnienie opinii publicznej prywatnych informacji oraz zamian? s?owa na tekst, obraz i video. Tradycyjne media zwi?kszy?y popyt na plotki zamieniaj?c je na chodliwy towar, nowe media zwi?kszy?y poda? plotek.

Plotki w serwisach spo?eczno?ciowych zmieniaj? normy spo?eczne i sposób w jaki ludzie sami przekazuj? informacje o sobie: wymy?lanie i rozpuszczanie plotek o sobie jest jednym z przejawów tego trendu.

Wygl?da na to, ?e plotka mimo zmian nadal pomaga w uczeniu si? tego, co jest spo?ecznie dozwolone i kszta?towaniu wi?zi spo?ecznych. Istnieje jednak potrzeba stworzenia nowej etyki komunikacji w cyberprzestrzeni i tradycyjnych mediach, która uwzgl?dni prawo do wolno?ci wypowiedzi i zachowania prywatno?ci oraz lepiej b?dzie chroni? reputacj?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Pressence Gapa Twitter Komunikacja Public Praktycy Klient Relations Google Szef Kaczy?ski Prawda Media Firma Dziennikarz Wywiad Tusk Informacja Klienci Rzecznik Relacje Problem PRACOWNICY Agencje Gazeta Reporterzy Dziennikarze Internet PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl