Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-09-09
"Jak warto rozmawia?"

Jak warto rozmawia?

Panuje przekonanie, ?e najbardziej boimy si? wyst?pie? publicznych. ?miem w to w?tpi? widz?c jak wiele osób bez widocznych oporów zabiera g?os w publicznych sprawach. Moim zdaniem, najbardziej boimy si? prawdziwej rozmowy.

Z konwersacj? mamy do czynienia kiedy dwoje lub wi?cej ludzi rozmawia otwarcie i szczerze, s?ucha siebie uwa?nie i osi?ga wzajemne zrozumienie. Zrozumienie nie musi oznacza? porozumienia. Nic z?ego si? nie dzieje kiedy na koniec rozmówcy zgadzaj? si?, ?e si? nie zgadzaj?. Porozumienie jest mi?e, ale mo?na bez niego ?y?. Celem konwersacji nie jest wymuszenie na drugiej osobie zmiany pogl?dów, ale poszukiwanie i odnajdywanie wzajemnego zrozumienia.

Pierwszym etapem konwersacji jest zrozumienie stylu my?lenia drugiej osoby. Drugim - przedstawienie swoich my?li w taki sposób, aby ta osoba je zrozumia?a. Prawdziwa rozmowa jest bezpo?rednia, naznaczona szacunkiem, pozbawiona oceniania i obwiniania. Zajmuj?ca konwersacja jest metod? nawi?zywania relacji.

Rozmowa to wymiana my?li

Wi?kszo?? z nas boi si? prawdziwej rozmowy. Uwa?ne s?uchanie drugiej osoby mo?e wywo?a? w g?owie zam?t, sk?oni? do nieprzyjemnej refleksji lub popsu? dobre samopoczucie. Czasem dochodzimy do wniosku, ?e wcze?niej byli?my w b??dzie. Poznajemy cudze opinie na nasz temat. Druga osoba po us?yszeniu naszej opinii o niej mo?e poczu? si? dotkni?ta, ura?ona, rozczarowana. To mo?e rozbudzi? u niej z?o??, w?ciek?o??, agresj?.

Obawiamy si? konfliktu, gdy? kojarzy nam si? z zagro?eniem. Nie chcemy by? odrzuceni, zranieni czy zak?opotani. My?l o konflikcie pobudza nas do walki lub ucieczki. Obydwa ta stany wytr?caj? nas z mi?ego i koj?cego stanu bezpiecznej równowagi. W efekcie, robimy wszystko, aby nie dosz?o do szczerej i g??bokiej rozmowy.

Z drugiej strony wszyscy - w pracy i w domu - t?sknimy za rozmow?. Czasem mówimy: "Tak, wiem. Ju? tyle razy próbowa?em z nim porozmawia?, ale to nie ma sensu."

Pokazywanie komu? swego punktu widzenia nie jest konwersacj?. Oczywi?cie, to wa?ne, aby mówi? co si? my?li, ale to nie jest dialog. W rozmowie jeste?my gotowi odej?? na chwil? od naszych ocen i preferencji i skupi? si? na s?uchaniu. Tylko w ten sposób mo?emy doj?? do nowych konkluzji.

W rozmowie musi by? sprz??enie zwrotne. Tylko dzi?ki niemu czujemy, ?e mamy do czynienia z ?yw? i my?l?c? osob?. Akceptujemy j? tak? jaka jest naprawd?. Dostrzegamy w niej ró?nice dotycz?ce p?ci, religii, inteligencji, statusu materialnego, wieku, zawodu, wykszta?cenia, koloru oczu, itp. Osoba, z któr? rozmawiamy jest w pierwszej kolejno?ci cz?owiekiem. My - jako partner w wymianie my?li - jeste?my tak?e przede wszystkim cz?owiekiem.

Rozmowa bez uprzedze?

Jak cz?sto wyrabiamy sobie negatywne zdanie na temat drugiej osoby bez rozmowy z ni?? Jak cz?sto takie nieprzyjemne opinie staj? si? samospe?niaj?cymi si? przepowiedniami? Jak cz?sto odrzucamy oczywiste fakty tylko dlatego, ?e ju? wcze?niej wyrobili?my sobie okre?lone zdanie?

Wyj?cie poza swoje uprzedzenia umo?liwia lepsz? rozmow?. Od czasu do czasu kiedy spotykam ludzi, których nie lubi?, sam inicjuj? rozmow?. Wcale nie tak rzadko po takiej pogaw?dce zmieniam zdanie o tej osobie. Niech??, któr? odczuwa?em by?a we mnie, nie w niej. To, ?e wydawa?o mi si?, ?e te? mnie nie lubi by?o jedynie moj? projekcj? negatywnych uczu?.

Kiedy mamy k?opot w komunikacji z drug? osob? warto zapyta? siebie: "Jak przebiega ta rozmowa i jaki ma wp?yw na mojego rozmówc?? W jakim stopniu pozwalam, aby mia?a wp?yw na mnie?" Spójrz na to z boku i obserwuj. Czy tak to ma naprawd? wygl?da??

Nie ma nic zdro?nego w okazywaniu swoich uczu?, w tym niezadowolenia, irytacji, z?o?ci. Na przyk?ad, mo?esz powiedzie?: "Zdenerwowa?em si? kiedy to zrobi?e?." Przebieg zajmuj?cej rozmowy nie zawsze jest w pe?ni racjonalny. W ko?cu bior? w niej udzia? co najmniej dwie samodzielnie my?l?ce osoby. Prawdziwe konwersacje nie powinny by? ogo?ocone z uczu?. Emocje pomagaj? zrozumie? osobist? tre?? przekazu. Idzie o to, aby panowa? nad emocjami i ich wp?ywem na konwersacj?.

Konkluzja

Brak komunikacji wywo?uje pró?ni?. Ludzie wype?niaj? t? "czarn? dziur?" hipotezami, spekulacjami i oskar?eniami. Lepiej zatem rozmawia?. Nie obwiniaj tych, którzy nie chc? z Tob? rozmawia?. Nie pozwól, aby oceny innych ludzi przeszkadza?y Ci w pracy lub domu.

Twoja umiej?tno?? s?uchania i jasnego wyra?ania swoich my?li na pewno pozytywnie wp?ynie na relacje z otoczeniem.

Czy jest kto? o kim masz teraz nienajlepsze zdanie? Mo?e warto z nim lub ni? porozmawia?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.25 MediaGapa - ocena artykułu: 4.25

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Relations Klient Reporter Praktycy Firma Gazeta Prawda Problem Polska Agencje Tusk Kaczy?ski Relacje Dziennikarz Gapa Informacja Twitter Klienci Public Internet Rzecznik PRACOWNICY Google Dziennikarze Media Komunikacja Wywiad Pressence SzefStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Druga szansa w mediach
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl