Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-03-04
"Pinokio, czyli jak poprawi? ?yciorys"

Pinokio, czyli jak poprawi? ?yciorys

"Dobry ch?opak, pe?en zapa?u do nauki, pos?uszny, kochaj?cy ojca," mówi? jedni. "Zawadiaka, nicpo?, w?ócz?ga," twierdz? inni. On sam szczerze wyznaje: "W ?yciu 'pajaców' zawsze zdarza si? jakie? 'ale'". Tak móg?by zaczyna? si? ?yciorys Pinokia.

Stawiam obiad w ekskluzywnej restauracji, ?e nie pami?tasz kiedy ostatnio czytaj?c cudzy biogram pomy?la?e?, "No, no... to naprawd? niezwyk?e!"

Wyci?gnij z szuflady swój ?yciorys i przeczytaj go na g?os. Gdyby? by? dziennikarzem, chcia?by? przeprowadzi? z t? osob? wywiad? Czy jest w tym ?yciorysie co? wyj?tkowego, fascynuj?cego, zdumiewaj?cego?

Liczy si? osobowo??

Najlepsze biogramy eksponuj? osobowo??. S? tam informacje o zainteresowaniach, pasjach, tym co chc? jeszcze osi?gn?? w ?yciu, najwa?niejszych warto?ciach jakie wynie?li z domu, najlepszych poradach jakich kiedykolwiek udzielili im rodzice.

Dobrze zredagowany ?yciorys od pierwszej linijki mówi dziennikarzowi, klientowi, wyborcy kim jeste?, co robisz, jakie s? Twoje sukcesy, czego nauczy?y Ci? pora?ki, co jest dla Ciebie wa?ne i jakie masz marzenia. Rzeczowo??, inwencja i dystans do siebie maj? intrygowa? czytelnika. Dowcipny biogram ma by? zapowiedzi? dowcipnego wywiadu. Pogodne wprowadzenie przygotowuje wej?cie pogodnego mówcy.

Pinokio pochodzi z ubogiej rodziny snycerza D?eppetto, który wystruga? go z kawa?ka bardzo twardego drewna. Nigdy nie widzia? matki. Kierowany naturaln? ciekawo?ci? ?wiata wcze?nie opu?ci? ojca, za którym szybko zat?skni?. Sam przekona? si?, ?e niepos?uszni ch?opcy zawsze ponosz? kar? i nigdy im si? dobrze nie wiedzie. P?aka? ca?? noc, gdy dowiedzia? si? o ?mierci swej siostrzyczki "dzieweczki o b??kitnych w?osach."

Je?eli jeste? specjalist? w kilku dziedzinach, podziel biogram na akapity po?wi?cone ka?demu tematowi osobno. To u?atwi prac? dziennikarzom, organizatorom konferencji i innym osobom, które b?d? mog?y wybra? tylko te informacje, które s? im potrzebne.

Je?li zawodowo zajmujesz si? redagowaniem ?yciorysów swoich klientów, najlepszym sposobem wy?uskania ciekawych faktów z ich ?ycia jest zadanie im inspiruj?cych otwartych pyta?. Tak w?a?nie post?puj? rasowi dziennikarze. Najlepsze odpowiedzi umie?? w biogramie. Na pocz?tek mo?esz zacz?? od takich pyta?:

1. Kto jest Twoim osobistym bohaterem? Dlaczego?

2. Które wydarzenie z dzieci?stwa wywar?o najwi?kszy wp?yw na Twoje ?ycie?

3. Gdyby? mia? wykonywa? inny zawód czym chcia?by? si? zaj???

4. Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem i co Ci si? w nim/niej najbardziej podoba?

5. Jak? ?yciow? rad? swojej Mamy cenisz najbardziej?

6. Co chcia?by? jeszcze osi?gn?? w ?yciu?

7. Gdyby? móg? sp?dzi? tydzie? w dowolnym zak?tku kuli ziemskiej, gdzie by to by?o?

8. Jak? najdziwniejsz? rzecz trzymasz w szufladzie biurka? (Nawet je?li nie napiszesz tego w biogramie, mo?e to by? inspiracj? do innych ciekawych pyta? i odpowiedzi.)

9. Czy masz w domu jakie? zwierz?? Je?li tak, opowiedz o nim.

10. Jaki najwi?kszy b??d pope?ni?e? w ?yciu i czego Ci? to nauczy?o?

11. Jakie najbardziej niezwyk?e miejsce odwiedzi?e??

12. Jaka jest najbardziej szalona rzecz jak? zrobi?e? w ?yciu?

6 faktów z ?ycia Pinokia

1. Co go wyró?nia? Jakie warto?ci s? dla niego najwa?niejsze w ?yciu?

Pinokio by? niepocieszony, gdy jego nos wyd?u?a? si? za ka?dym razem, kiedy puszczaj?c wodze fantazji zmienia? prawd?. Sympatyczny urwis sam przyznaje: "Jestem wprawdzie pajacem pe?nym wszelkich wad, ale nigdy nie da?em si? wci?gn?? w jakie? brudne sprawki i nigdy nie pomaga?em ?ajdakom." Uczciwo?? da?a mu wolno??, kiedy odmówi? wspó?pracy z chytrymi kunami.

2. Jakie umiej?tno?ci pomog?y mu wyj?? obronn? r?k? z ?yciowych opresji?

Pinokio jest doskona?ym i wytrwa?ym p?ywakiem. Ca?? noc p?ywa? w morzu szukaj?c ojca, którego po?kn?? kilometrowy rekin. Szukali si? nawzajem przez ponad dwa lata. Znale?li si? we wn?trzu wielkiego jak trzypi?trowa kamienica rekina i tylko dzi?ki nadzwyczajnym umiej?tno?ciom p?ywackim Pinokia i pomocy zaprzyja?nionego Tu?czyka odzyskali swobod?.

Kiedy zrozumia? prawdziw? warto?? pracy przez blisko pó? roku wstawa? codziennie o ?wicie, aby zarobi? na garnuszek mleka dla starego ojca. W pi?kne dni zabiera? go na przeja?d?k? wózkiem, który sam zrobi?. Dobr? wol?, sprytem i pracowito?ci? nie tylko zapewni? wygodne ?ycie swojemu ojcu, ale zdecydowa? tak?e przeznaczy? zaoszcz?dzone pieni?dze na chleb dla dobrej Wró?ki, gdy dowiedzia? si?, ?e le?y chora w szpitalu.

3. Co sprawia?o mu najwi?ksz? rado?? kiedy by? dzieckiem i jak to wykorzysta? w ?yciu?

Ju? we wczesnym dzieci?stwie Pinokio ujawni? niezwyk?y talent do ta?ca i fechtunku. W cyrku, do którego trafi? przebrany za osio?ka, gdy? jak mówi "z os?ami chodzi? do szko?y", w trzy miesi?ce nauczy? si? ta?czy? walca i polk?, skaka? przez kó?ka i przebija? g?ow? papierowe obr?cze. "Gwiazda ta?ca – wy?mienity talent" – g?osi? afisz, a na widowni by?y t?umy.

4. Jakie cechu charakteru pomog?y mu w trudnych chwilach?

Niezwyk?? odwag? Pinokio pokaza? w czasie samotnej nocnej w?drówki przez las na Pole Cudów, gdzie chcia? dobrze zainwestowa? oszcz?dno?ci. Jego dzieci?ca naiwno?? niemal nie kosztowa?a go ?ycie, gdy w Krainie G?upków wpad? w sid?a dwóch ob?udnych z?oczy?ców Lisa i Kota, "?le wychowanych ludzi, którzy mieli brzydki na?óg wieszania ch?opców na ga??ziach." Sam przyznaje, ?e z wielu ?yciowych opresji wybawia?a go tajemnicza Wró?ka o b??kitnych w?osach, o której cz?sto mówi? jak o w?asnej matce. Gdy ?ycie by?o twarde jak drewno mówi?, ?e chcia?by urodzi? si? raz jeszcze.

5. Jak sp?dza wolny czas?

Pinokio lubi sztuk?. Zami?owanie do teatru sk?oni?o go nawet do sprzeda?y elementarza, aby kupi? bilet na przedstawienie. Wprawdzie nie zawsze kierowa? si? rozs?dkiem, ale zawsze by? w swoich intencjach szczery. To on – cho? na chwil? pogodzi? Arlekina i Pulcinella.

6. Co mówi? o nim najbli?si?

Ojciec Pinokia D?eppetto przyzna?, i? zawsze ufa?, ?e po wielu przygodach pe?en ?ycia i fantazji Pinokio zawieszony do tej pory pomi?dzy bajk?, a rzeczywisto?ci? trapiony przez wszelkiego rodzaju z?e przygody w ko?cu znajdzie swoje w?a?ciwe miejsce w ?yciu.

Jestem pewien, ?e wymy?lisz z ?atwo?ci? inne proste pytania, które pomog? napisa? ciekawy i oryginalny ?yciorys. Ch?tnie go przeczytam. Z przyjemno?ci? przeczytam te? Twój nowy biogram. Mo?e to b?dzie inspiracja do poprawy mojego.

PS. A mo?e napiszesz swój biogram w formie wiersza?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Wywiad Firma Rzecznik Klient Relations Media Tusk Gazeta PRACOWNICY Informacja Reporter Szef Praktycy Relacje Twitter Agencje Problem Prawda Polska Dziennikarz Public Google Gapa Komunikacja Dziennikarze Reporterzy Internet Pressence Klienci Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl