Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-12-17
"Na czym polega szkolenie medialne"

Na czym polega szkolenie medialne

"Na czym polega szkolenie medialne?" To pytanie powraca jak bumerang.

Ju? dawno przesta?em t?umaczy?, ?e prowadz? szkolenia i treningi medialne - przekona?em si?, ?e to niejasne wyja?nienie. Dlatego t?umacz?, ?e pomagam ludziom unika? k?opotów w kontakcie z mediami.

Taka robocza definicja rozwiewa wiele w?tpliwo?ci. Czasem nawet us?ysz? komplement, ?e to trudna praca :-)

Trening medialny daje najlepsze rezultaty zanim pojawi? si? pierwsze zwiastuny kryzysu. Trening - nawet najkrótszy - jest obowi?zkowy po wybuchu kryzysu. Ale jest to zwykle bolesne do?wiadczenie wzmacniane przez ?wiadomo?? kryzysu pukaj?cego do drzwi.

Regularny trening medialny pozwoli Ci wyj?? obronn? r?k? z ka?dego starcia z dziennikarzami.

Szkolenie medialne polega na wyt?umaczeniu kilku podstawowych prawd i obaleniu stereotypów.

Doskonale rozumiem niech?? niektórych osób do mediów informacyjnych. Ta niech?? po cz??ci wynika z braku zrozumienia imperatywów rz?dz?cych w redakcyjnych newsroomach. To media - a nie szefowie firm - mówi? co jest informacj?.

Wbrew potocznej wiedzy, tylko nieliczni dziennikarze pragn? zak?opota? lub zdyskredytowa? rozmówc?. Zwykle bardziej interesuje ich temat ni? osoba, z któr? rozmawiaj? - o ile oczywi?cie nie jest to g?ówny bohater tematu.

Reporterzy lubi? zadawa? pytania sonduj?ce - chc? upewni? si? czy czego? nie przegapi?. B?d? wi?c przygotowany na pytania bardzo ogólne i naiwne jak i te ?wiadcz?ce o dobrej znajomo?ci tematu.

Przygotowanie do rozmowy z dziennikarzem zaczyna si? od zrozumienia czym jest "wiadomo??". Definicja wiadomo?ci jest bardzo mglista. Wiadomo?ci? jest wszystko co - zdaniem newsroomu - interesuje w tej chwili czytelników, a nie to, co o tym s?dzi osoba, która udziela wywiadu.

Co jest informacj?? Dziennikarze dziel? informacje na pi?? kategorii: konflikt, zagro?enie, skandal, indywidualizm i wyj?tkowo?? (oryginalna, dziwaczna, ?wie?a wersja historii "cz?owieka, który pogryz? psa").

Wybór wiadomo?ci (a wi?c tak?e ich definicja) zmienia si? z dnia na dzie?, czasem z godziny na godzin?, zale?nie od tego, co si? dzieje. Tylko najwa?niejsze tematy trafi? na ?amy gazety. Kryterium jest nie tylko ich wa?no?? i atrakcyjno?? dla czytelników, ale tak?e ilo?? miejsca na szpalcie lub czasu na antenie. Samo udzielenie wywiadu to jeszcze nie przepustka na redakcyjn? stron?.

Dla mediów elektronicznych racj? stanu jest rozrywka. Informacja sta?a si? cz??ci? showbiznesu. Kariery reporterów radiowych i telewizyjnych zale?? od wyników s?uchalno?ci/ogl?dalno?ci. Dlatego audycje radiowe i telewizyjne stawiaj? na tempo, zabaw?, kontrowersj?, zdecydowane pogl?dy i krótki czas trwania. Do?wiadczeni go?cie audycji umiej?tnie przechodz? od krótkiej odpowiedzi na pytanie reportera do swojego g?ównego przekazu.

Media za?arcie konkuruj?. Szefowie newsroomów codziennie mobilizuj? dziennikarzy do zdobywania tematów na wy??czno?? i szukania oryginalnych i ?wie?ych uj?? starych tematów. Reporterzy poluj? na chwytliwe i kontrowersyjne wypowiedzi. Czasem mo?e to mie? ma?y zwi?zek z najwa?niejsz? my?l? Twojego wywiadu. Dlatego na przyk?ad, unikaj niewybrednych ?artów, je?eli nie chcesz ich us?ysze? w g?ównym wydaniu dziennika.

Nale?y uwa?nie podchodzi? do tzw. reporta?y uczestnicz?cych, w których reporter staje si? integraln? cz??ci? akcji. Do?wiadczenia reportera i jego uprzedzenia staj? si? wa?nym elementem opowie?ci. Wielu reporterów szuka osób, które maj? potwierdzi? za?o?on? z góry tez?. To jeszcze jeden powód dlaczego warto wzi?? udzia? w szkoleniu medialnym.

Dobre szkolenie medialne to du?o ?wicze?. I jeszcze wi?cej praktyki.

Sesja treningowa sk?ada si? z dwóch cz??ci. Pierwsza to opracowanie podstawowego przekazu. Co chc? powiedzie?? Jakich u?y? s?ów? Jakich argumentów? W jakiej kolejno?ci? Drugi etap to praktyka, czyli ?wiczenie. W bezpiecznym ?rodowisku grupy treningowej ?wiczysz zachowanie w sytuacjach, w których mo?esz znale?? si? w kontakcie z prawdziwym dziennikarzem w prawdziwym studiu. Na przyk?ad, je?li spodziewasz si? wywiadu telewizyjnego, b?dziesz ?wiczy? zachowanie si? przed kamer?.

Nie ma dwóch identycznych szkole? medialnych. To, co pomaga jednemu klientowi wcale nie musi by? po?yteczne dla drugiego. Lata praktyki pozwoli?y mi przygotowa? zestaw praktycznych ?wicze? i dialogów, które mog? dopasowa? do potrzeb, poziomu i nawet nastroju klienta.

Inne trafne pytanie: "Kto korzysta ze szkole? medialnych?" Po pierwsze, cz?onkowie Twojego zarz?du - to oni reprezentuj? organizacj? na zewn?trz, to oni daj? jej twarz i osobowo??. Po szkoleniu b?d? wiedzie? jak przygotowa? to, co chc? powiedzie? klientom, konsumentom, liderom opinii, inwestorom, itd.; nabior? wi?kszej pewno?ci siebie, która pozwoli lepiej komunikowa? si? z ka?d? grup? otoczenia w dowolnym ?rodowisku; poznaj? specyfik? mediów, ich ograniczenia i potrzeby dziennikarzy - i dzi?ki temu unikn? niepotrzebnych stresów.

Jakie korzy?ci odnosi organizacja? Przekazuje spójne komunikaty i jest lepiej rozumiana przez pracowników i otoczenie zewn?trzne. Jest postrzegana jako lider bran?y i opinii w konkretnej sprawie. Kreuje spójny, logiczny i zrozumia?y wizerunek marki.

Zatrudnienie zewn?trznego trenera medialnego przynosi tak?e wiele innych korzy?ci. Poprawia Twój wizerunek i warto?? firmy w oczach prze?o?onych, daje ?wie?e i obiektywne spojrzenie na potrzeby w komunikacji i pozwala o nich szczerze powiedzie? szefowi (kto dzisiaj chce straci? prac??).

Konkluzja

Gra z mediami jest zbyt powa?na, ?eby mo?na sobie pozwoli? na przegran?. W najgorszym wypadku tracisz reputacj?. W najlepszym nara?asz na szwank szans? zbudowania warto?ciowych relacji z mediami. Reporterzy ustalaj? zasady tej gry, ale szkolenie medialne pomaga wykorzysta? j? dla w?asnych korzy?ci.

Pomaganie ludziom unikania k?opotów w mediach - to chyba najlepsza definicja udanego szkolenia medialnego. Taka jest jego misja i sedno.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Szef Praktycy Gazeta Twitter Wywiad Kaczy?ski Google Firma Polska Dziennikarz Tusk Reporterzy Klient Komunikacja Agencje Pressence Gapa Klienci Problem Public Dziennikarze Relacje Informacja Reporter Rzecznik Media Internet Prawda RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
10. Druga szansa w mediach
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl