Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-11-12
"Informacja prasowa z pikantnym cytatem"

Informacja prasowa z pikantnym cytatem

Dziennikarze lubi? ostre, odwa?ne i soczyste cytaty. Niestety, wypowied? przedstawiciela organizacji jest najbardziej zaniedbywanym elementem wi?kszo?ci informacji prasowych.

Co gorsza, cytowane s?owa cz?sto nie zosta?y wypowiedziane przez osob?, której s? przypisane. Ich autorem jest praktyk PR, a szef firmy tylko je zatwierdza. Dziennikarze to czuj? i rzadko je wykorzystuj?.

Cytat - jak pikantna przek?ska lub aromatyczna przyprawa niezmieniaj?ca smaku g?ównego dania - musi by? dodawany z wyczuciem i umiarem.

Za?ó?my, ?e zajmujesz si? promocj? us?ug po?rednika finansowego. Firma osi?ga wyniki lepsze od konkurencji, ale pobiera te? wy?sze mar?e. Co robisz?

W pierwszym zdaniu informacji prasowej umieszczasz cytat guru inwestorów gie?dowych Warrena Buffetta: "Cena jest tym, co dajesz. Warto?? jest tym, co dostajesz." Po takim wprowadzeniu mo?esz opisa? korzy?ci z korzystania z us?ug Twego klienta.

Miejsce cytatu

Cytaty z zasady nie pojawiaj? si? w pierwszym akapicie. Maj? miejsce zarezerwowane w ko?cowym fragmencie informacji. Je?eli jednak konkretna wypowied? (stanowisko, o?wiadczenie, komunikat) odzwierciedla pogl?d ca?ej organizacji (a nie konkretnej osoby), jej tre?? pojawia si? w tytule i otwieraj?cym akapicie w mowie zale?nej.

Cytaty trafiaj? do informacji, gdy? dodaj? im:

1. Wi?cej ?ycia. Atrakcyjny cytat o?ywia informacj? i mo?e by? kluczowym czynnikiem decyduj?cym o publikacji. Dodatkowo dziennikarz pokazuje czytelnikom (i swemu szefowi), ?e mia? bezpo?redni dost?p do wa?nej osoby podczas, gdy w rzeczywisto?ci nawet nie zna jej numeru telefonu. "Ryzyko by?o du?e. Mieli?my du?o szcz??cia, ale szcz??cie sprzyja lepszym - wyja?nia prezes X."

2. Wi?cej wiarygodno?ci. Ludzie obdarz? Ci? wi?kszym zaufaniem je?eli na poparcie swej opinii zyskasz zgod? na wykorzystanie s?ów osoby ciesz?cej si? autorytetem. Dziennikarz ch?tniej skorzysta z wypowiedzi pochodz?cej z elitarnego i trudno dost?pnego ?ród?a. "Nie znam lepszego produktu - zapewnia profesor Y."

3. Wi?cej dystansu. Pseudo-cytaty pozwalaj? organizacji utrzyma? pozory obiektywizmu wobec swoich "rewolucyjnych" produktów, "unikatowych" us?ug i "prze?omowych" premier bez obra?ania dziennikarskiego obowi?zku zachowania obiektywizmu. Wszystkie superlatywy, wymy?lne porównania, karko?omne hiperbole, ewidentne przekazy reklamowe zwykle pojawiaj? si? w cudzys?owie i ktokolwiek je wykorzystuje nie mo?e by? pos?dzony - bior?c rzecz dos?ownie - o uto?samianie si? z tre?ci? cytowanej wypowiedzi. "To prze?om w leczeniu tej gro?nej choroby - t?umaczy dyrektor Z."

Odrzucone cytaty

Co sprawia, ?e redakcje odrzucaj? cytaty?

Powodów mo?e by? wiele:

1. Modne s?owa "klucze", na przyk?ad "restrukturyzacja", "przekroczy? Rubikon", "unikatowy".

2. Wykorzystanie cytatu do wype?nienia ca?ego akapitu, czyli w?o?enie w usta cytowanej osoby wszystkiego co chcemy powiedzie? zamiast wybranie najbardziej smakowitego k?ska.

3. Za?o?enie, ?e "samochwalenie si?" w cytacie jest bardziej akceptowane ni? w tek?cie.

4. Przygotowanie, pisanie i "redagowanie" informacji przez kilka dzia?ów, z których ka?dy chce doda? co? o sobie. "Powinni?my zacz?? od czego? mi?ego...", "Mo?e doda? wi?cej liczb...", "Wysi?ek marketingu te? jest wa?ny..." itd.

5. Akronimy [skrótowce] w krótkim zdaniu zaciemniaj?ce jego sens.

Si?a cytatu

Jak zwi?kszy? "si?? ra?enia" cytatu w informacji prasowej?

1. Przypomnij sobie misj? organizacji. Zastanów si? w jaki sposób przekaz - temat informacji prasowej - powi?zany jest z misj?.

2. Wybierz osob?, która najbardziej nadaje si? do udzielenia wypowiedzi.

3. Ustal cel informacji prasowej. Czy ludzie maj? dzwoni? po wi?cej szczegó?ów? Czy ma potwierdzi? eksperck? wiedz?? Przygotuj cytat, który wzmocni podstawowy cel informacji.

4. Pami?taj o korzy?ciach. Mówi?c o korzy?ciach z produktu/us?ugi wzbudzasz u potencjalnych klientów naturalne zainteresowanie tematem wypowiedzi.

5. My?l strategicznie. ??cz?c wydarzenie/produkt/us?ug? z misj? organizacji automatycznie podnosisz rang? wypowiedzi/cytatu.

?ród?a cytatów

Gdzie mo?esz znale?? smakowite cytaty?

W Internecie roi si? od stron z popularnymi cytatami, s?ynnymi aforyzmami, m?drymi maksymami. S? witryny dla mi?o?ników staro?ytno?ci i... snów.

Na niektórych stronach WWW dzia?aj? listy i fora dyskusyjne, na których mo?na wymienia? si? cytatami i prosi? o pomoc w znalezieniu ?ród?a/autora wypowiedzi. Wszystkie strony maj? wewn?trzne wyszukiwarki, do których wpisuje si? szukane has?o. Ciekawych wypowiedzi mo?na te? szuka? wed?ug s?ynnych nazwisk - Szekspir, Fredro czy polscy pi?karze :-)

5 uwag technicznych

1. Pisz jasno i prosto.

2. U?ywaj aktywnych s?ów - czasowniki dodaj? wypowiedzi tempa i energii.

3. Pami?taj o kluczowych s?owach i wyra?eniach. Je?eli nie wiesz co chodzi, przed opracowaniem cytatu porozmawiaj z kim? kto zna si? na pozycjonowaniu informacji prasowych w wyszukiwarkach internetowych (SEO).

4. Unikaj niejasnych okre?le?.

5. Nie buduj d?ugich zda? - krótkie i zwi?z?e zdania lepiej zapadaj? w pami??.

Po zako?czeniu pracy nad cytatem zawsze pro? o zatwierdzenie go przez osob?, na któr? si? powo?ujesz. Nawet kiedy jest to jak najbardziej autentyczny cytat zanotowany i nagrany w czasie rozmowy.

Konkluzja

Ludzie mediów lubi? mocne, odwa?ne i soczyste cytaty. Dodawaj je ze smakiem do informacji prasowych i zwi?ksz szans? ich publikacji.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Google Rzecznik Reporterzy Problem Twitter Klient Polska Internet Komunikacja Dziennikarze Relations Pressence Kaczy?ski Szef Relacje Informacja Wywiad Firma Reporter Gazeta Public Media Praktycy Dziennikarz Klienci Tusk Gapa PRACOWNICY PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl