Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-11-29
"Wojna atomowa, czyli siedem mitów zarz?dzania kryzysem"

Wojna atomowa, czyli siedem mitów zarz?dzania kryzysem

Najwi?ksze zniszczenia po wybuchu bomby j?drowej wywo?uje nie sama eksplozja, ale radioaktywny py?, który przemieszcza si? na ogromne odleg?o?ci i powoduje katastrofalne ska?enie terenu. Podobnie jest z kryzysem.

To nie pierwsze uderzenie jest najgro?niejsze - to nie ono zadecyduje o przysz?o?ci Twojej firmy, ale to, co zrobisz po "eksplozji" - je?eli oczywi?cie j? prze?yjesz.

Ka?da firma jest w?a?ciwie w stanie permanentnego "kryzysu" lub w miar? kontrolowanej zmiany. Czy zmiana sama z siebie jest kryzysem? Nieprawda. To mit.

Oto siedem mitów zarz?dzania kryzysem:

Mit 1: Kryzysy s? nieuchronne.

Fakt: Mimo najlepszej prewencji niektórych kryzysów nie mo?na unikn??. Ale tylko niektórych. Nawet je?eli pewne kryzysy s? nieuniknione, to jeszcze nie znaczy, ?e nic nie mo?na zrobi?. Kiedy przychodzi powód? mo?na siedzie? z za?o?onymi r?kami albo ratowa? ludzi i dobytek. Imperatyw dzia?ania jest taki: zrób wszystko co w Twej mocy, ?eby zapobiec kryzysowi, ale je?li to si? nie uda, pomagaj poszkodowanym. Zaniechanie takiego dzia?ania mo?e by? potem badane przez s?d, a na pewno b?dzie ocenione przez opini? publiczn? i media.

Ludzie, którzy rozumiej? ten moralny imperatyw s? w stanie stawi? czo?a tytanicznym wyzwaniom i paradoksalnej naturze budowania i destrukcji, ?ycia i ?mierci, porz?dku i chaosu. Prawdziwe zarz?dzanie kryzysem nie jest reaktywne i skierowane na usuwanie szkód, ale aktywne i interaktywne, ?wiadome potrzeby sta?ego uczenia si?.

Mit 2: Zarz?dzanie kryzysem opó?nia post?p i rozwój.

Fakt: Nie zgadzam si? z argumentami Aarona Wildavsky'ego, ?e nadmiar ?rodków bezpiecze?stwa opó?nia post?p. Oczywi?cie, ?e spo?ecze?stwo domagaj?ce si? rozwi?za? wykluczaj?cych jakiekolwiek ryzyko traci mo?liwo?? dzia?ania. Zero ryzyka to gwarancja samozag?ady.

Sedno w tym, ?eby szefowie znani z lekcewa?enia zasad bezpiecze?stwa nie mieli prawa podejmowania decyzji bez jakiegokolwiek nadzoru. Ich styl dzia?ania bez wzgl?du na zakres akcji prewencyjnych generuje kryzysy. Nikt nie uwa?a, ?e psychopaci powinni dostawa? zezwolenie na kupno i testowanie automatycznej broni.

Zabronienie niektórym kierownikom podejmowania niebezpiecznych dzia?a? nie jest krokiem przeciwko post?powi. Nierozró?nianie tego jest niezwykle niebezpieczne. Niedostrzeganie tych ró?nic jest jeszcze gorsze.

Mit 3. Zmiany w firmie wywo?uj? kryzysy.

Fakt: Firma, która si? nie zmienia i nie rozwija skazuje si? na zag?ad?. Organizacje, które rozumiej? istot? zmiany wiedz?, ?e: 1. nie mo?na uciec lub schowa? si? przed zmianami, 2. ka?da zmiana niesie niepewno??, 3. zmiany lepiej przygotowuj? firmy do nowych wyzwa?.

Do?wiadczenia budowane na bazie teorii chaosu pokazuj?, ?e prezesi, którzy na si?? utrzymywali status quo i lekcewa?yli sygna?y ostrzegawcze sami generowali kryzysy, podczas gdy szefowie elastycznie dostosowuj?cy si? do zmian w ?rodowisku biznesowym ?agodniej absorbowali uderzenie kryzysu.

Mit 4: Zarz?dzanie kryzysem nie ma nic wspólnego z prowadzeniem dzia?alno?ci biznesowej.

Fakt: Dzi? wszystkie interesy prowadzi si? w kryzysie lub jego cieniu. Szefami firm s? ludzie o ró?nych usposobieniach i temperamentach. S? zwolennicy rewolucyjnych zmian, ale bywaj? równie? tacy, którzy lubi? ciep?o stabilizacji. Wszystkim staram si? t?umaczy? jak wykorzysta? nieuchronne zmiany do poprawienia rynkowej pozycji firmy i wzmocnienia reputacji i jak ograniczy? szkody wywo?ane zaskakuj?cymi kryzysami. Nie mo?na tego zrobi? bez strategicznej analizy i diagnozy otoczenia.

Mit 5: Szefowie organizacji powinni mie? pe?n? kontrol? na wszystkim co dzieje si? w kryzysie.

Fakt: Kryzysu nie mo?na kontrolowa?, mo?na tylko nim zarz?dza? lub jak kto woli, dyrygowa?. W organizacjach dobrze przygotowanych do kryzysu najwa?niejsze funkcje zarz?dcze s? podzielone pomi?dzy cz?onków zarz?du (marketing, public relations, finanse, kadry, prawo, technika), którzy kieruj? swoimi zespo?ami.

Mit 6: Lepsza technologia wyeliminuje kryzysy.

Fakt: Nowoczesna technika wyeliminuje pewne kryzysy (lepiej nazywa? je wypadkami), ale wyprodukuje nowe b??dy. Zarz?dzanie kryzysem nie dotyczy w pierwszej kolejno?ci technologii i nie jest zwi?zane ze sprawami bezpiecze?stwa i higieny pracy (one maj? bardziej techniczn? specyfik?), ale wykracza poza nie. Przede wszystkim bli?ej jest skomplikowanych problemów politycznych, medycznych, prawnych, spo?ecznych, organizacyjnych, moralnych, etycznych, egzystencjalnych i naukowych.

Mit 7: Nie wiemy jak zapobiega? kryzysom.

Fakt: Nie wiemy wszystkiego o zarz?dzaniu kryzysem (i chyba nie dotyczy to tylko tej dziedziny), ale mamy bogat? wiedz? jak przygotowa? si? do kryzysu i ograniczy? jego szkodliwe skutki. Problemem nie jest dost?p do wiedzy i ekspertów czy ewentualne koszty, ale ch?? i dobra wola, ?eby t? wiedz? przyswoi?.

Konkluzja

Gdyby bomba atomowa (a tym bardziej wodorowa) spad?a na Twoj? firm?, nawet by? tego nie zauwa?y?. Ale nie licz na to. Bardziej prawdopodobne jest, ?e po wybuchu wojny nuklearnej (nikt w ni? nie wierzy) odczujesz fatalne skutki fali uderzeniowej i radioaktywnego ska?enia. A na to mo?na si? przygotowa?. Przygotowania mo?esz rozpocz?? od analizy siedmiu mitów o zarz?dzaniu kryzysem.

Nikt nie jest odporny. Kryzysy s? niezwykle demokratyczne - dotykaj? wszystkich. Niewa?ne kto staje im na drodze - du?a czy ma?a firma. Nikt nie wynalaz? szczepionki na kryzys.

Jedynym skutecznym lekarstwem jest przygotowanie strategicznego planu. Taki plan pokazuje na czym si? skupi?, jakie s? priorytety i cele. Organizacja, która ma taki plan nawet je?li zb??dzi, to tylko na chwil?, bo kompas, jakim jest ten plan, szybko poka?e w?a?ciw? drog?.

Peter Drucker powiedzia?: "Najefektywniejszym sposobem radzenia sobie ze zmian? jest jej tworzenie. [...] Organizacja, która tego nie rozumie nie przetrwa." Dobry szef widzi w kryzysowej zmianie szans? na popraw? i rozwój - nie gro?b? nuklearnej zag?ady.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Tusk Klienci Praktycy Gazeta Firma Public Dziennikarze Reporter Kaczy?ski Szef Klient Twitter Relacje Wywiad Komunikacja Problem Informacja PRACOWNICY Reporterzy Pressence Relations Internet Polska Google Dziennikarz Rzecznik Prawda Gapa Media AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl