Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-12-02
"Jaki bud?et na public relations"

Jaki bud?et na public relations

Ile wydawa? na public relations w przysz?ym roku? ?eby by?o ciekawie za?ó?my, ?e szef nie jest zadowolony z obecnych wyników PR.

Prawdopodobnie wydajesz za ma?o i na pewno wspó?pracujesz z niew?a?ciw? agencj? public relations.

Je?eli nie wiesz ile wyda? na PR, przeczytaj krótk? ankiet?, która pomo?e lepiej zaplanowa? inwestycje na promocj? wizerunku i reputacji.

1. Jak opiszesz swoj? firm??

A. Ma?a firma.

B. Firma ?redniej wielko?ci.

C. Du?a firma, która w atrium nad gabinetem prezesa mo?e pomie?ci? trzy ma?e firmy.

2. Jak opiszesz kondycj? finansow? firmy?

A. Interesy id? dobrze.

B. Dajemy sobie rad?, ale by?o ju? lepiej.

C. Z trudno?ci? wi??emy koniec z ko?cem. Znajomi dziwi? si? dlaczego jeszcze to ci?gn?.

3. Jaki jest stosunek zarz?du firmy do public relations?

A. Szczerze interesuje si? tym, co robi dzia? PR.

B. Zajmuje si? PR tylko kiedy jest taka potrzeba.

C. Zajmuje si? wy??cznie kontaktami z klientami (gr? w golfa).

4. Jaki jest wizerunek prezesa firmy w mediach?

A. Znakomicie wypada w mediach i zawsze powie w wywiadzie co? ciekawego.

B. Dziennikarze go lubi?, ale czasem wyra?a si? niejasno i mówi bez przekonania.

C. Jest ca?kowicie poch?oni?ty gr? w golfa i nie ma czasu na wywiady dla mediów.

5. Jaka jest pozycja Twojej firmy na rynku?

A. Lider bran?y na ustabilizowanym rynku.

B. Firma, której ambicj? jest zdobycie pozycji rynkowego lidera.

C. Firma próbuje stworzy? co? nowego i nie musi porównywa? si? z liderem bran?y.

6. Gdyby kto? oceni? Twój produkt lub us?ug?, jak? ocen? by wystawi??

A. 5 gwiazdek (na pi?? mo?liwych).

B. 3 gwiazdki.

C. Nie pozwoliliby?my mu przetestowa? produktu lub us?ugi, ale skierowaliby?my go na nasz? firmow? witryn? WWW, gdzie jest REWELACYJNA prezentacja tego produktu lub us?ugi.

7. Jaki jest stosunek szefa firmy do blogowania?

A. Prowadzi znakomity blog ch?tnie czytany przez klientów i dziennikarzy.

B. Prowadzi blog, ale nie dba o jego rozwój i promocj?.

C. Uwa?a, ?e blogi to przemijaj?ca moda i gazety wkrótce odzyskaj? dominuj?c? pozycj?.

8. Jak cz?sto firma ma co? naprawd? ciekawego i wyj?tkowego do zakomunikowania?

A. Co kilka dni.

B. Raz w miesi?cu.

C. Co? ciekawego? Czy mo?esz wyja?ni? jak rozumie? s?owo "ciekawego"?

9. Jak firma wykorzystuje Twittera?

A. Codziennie umieszcza na Twitterze informacje, komentarze i odsy?acze do ciekawych tre?ci.

B. Umieszcza na Twitterze informacje, komentarze i odsy?acze do ciekawych tre?ci raz w tygodniu.

C. Co to jest Twitter?

Podsumowanie

Za ka?d? odpowied? A dodaj sobie 10 punktów, za B masz 0 punktów, za C odejmij 10 punktów.

Po podliczeniu punktów mo?esz oceni? ile musisz zainwestowa? w PR. Je?li dziewi?? razy wybra?e? A, masz 90 punktów - jeste? ma?? firm?, która powinna wydawa? na PR 4,000 PLN miesi?cznie plus 90%. Innymi s?owy, Twój optymalny miesi?czny bud?et na PR wynosi 7,600 PLN netto.

Je?eli wybra?e? A na pierwsze pytanie i C na wszystkie pozosta?e, masz wynik minus 70. To znaczy, ?e powiniene? wydawa? miesi?cznie 1,200 PLN, czyli 4000 - 2800 (70% z 4,000). To nie jest suma, któr? nale?y proponowa? agencji za efektywn? obs?ug? PR.

Je?li wybra?e? za ka?dym razem B, jeste? ?redniej wielko?ci firm?, która panuje nad sytuacj?. W takim przypadku na PR nale?y wydawa? 5% przychodów.

Je?eli za ka?dym razem zdecydowa?e? si? na odpowied? C, wkrótce firma skurczy si? z du?ej do ?redniej. Prawdopodobnie rozgl?dasz si? ju? za now? prac? i przypuszczam, ?e planowanie wydatków na PR nie jest Twoim priorytetem.

Je?eli jednak - jakim? dziwnym trafem - my?lisz o bud?ecie na przysz?y rok, powiniene? wiedzie?, ?e Twoja firma nie dba o public relations i z tego powodu PR nie pomo?e jej rozwi?za? problemów (szef ca?kowicie poch?oni?ty jest golfem, wi?c Ty - zamiast planowaniem bud?etu PR - zajmij si? rozmowami kwalifikacyjnymi w sprawie nowej pracy).

Zale?y mi na podkre?leniu (czasem w sposób humorystyczny) dwóch punktów:

1. s? pewne minimalne kwoty, które nale?y regularnie inwestowa? w public relations,

2. poziom inwestycji w PR powinien zale?e? od przychodów firmy i umiej?tno?ci pe?nego wykorzystania tego, co dzi?ki PR mo?na osi?gn??.

Rzecznicy prasowi, którzy nie maj? czasu dla dziennikarzy, przestarza?e produkty i kulej?ca firma nie s? ukochanymi dzie?mi PR. Upadaj?ca firma mo?e liczy? na znakomite public relations je?eli zarz?d ma pomys? na wyj?cie z kryzysu i w pe?ni anga?uje si? w realizacj? planu PR, bo wierzy, ?e public relations jest kluczem do sukcesu.

Niektórzy praktycy PR s?dz?, ?e ?rednie firmy z przeci?tnymi produktami musz? wi?cej inwestowa? w public relations. Tak. Ale w takim przypadku przed przedstawieniem bud?etu PR nale?y pokaza? zarz?dowi (i dyrektorowi finansowemu) ca?y potencja? public relations i przekona? do celowo?ci inwestycji w PR.

Je?eli zarz?d uwierzy w skuteczno?? inwestowania w PR, dostaniesz ka?d? z?otówk?, o któr? poprosisz. Je?li firma wykorzystuje wszystkie mo?liwo?ci public relations i widzi rezultaty, nikt nie podwa?a potrzeby inwestowania jeszcze wi?kszych ?rodków w PR.

Powodzenia w planowaniu bud?etu na PR!

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Praktycy Kaczy?ski Rzecznik Dziennikarze Relations Komunikacja Firma Szef Tusk Gazeta Informacja Twitter Wywiad Media Dziennikarz Google Klienci Public Reporterzy Agencje Gapa Klient Relacje Polska Reporter Problem Prawda Pressence PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl