Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-04-23
"40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR"

40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR

Lubi? zwi?z?e, barwne i sugestywne cytaty, trafne maksymy i z?ote my?li.

W komputerowym archiwum mam kilka tysi?cy takich wyra?e?. Nie zbieram ich dla siebie – wykorzystuj? na zaj?ciach ze studentami, w prezentacjach i na szkoleniach medialnych.

Oto 40 moich ulubionych cytatów w czterech kategoriach: 1. zarz?dzanie kryzysem, 2. komunikacja kryzysowa, 3. wyst?pienia publiczne i 4. szkolenia medialne.

Zarz?dzanie kryzysem

1. "Nie ma w?tpliwo?ci, ?e ziemia nasza nie jest dla anio?ów."

– Herbert George Wells

2. "Nie obra?aj si? na bieg zdarze?. One i tak tego nie zrozumiej?."

– Platon

3. "Zwyci?zc? jest si? tylko jeden dzie?."

– Ajschylos

4. "Lepiej kontrolowa? b??dy swoje ni? cudze."

– Demokryt

5. "Niebezpiecze?stwo jest pi?kn? rzecz?, je?li si? jej ?wiadomie poszukuje."

– Ernest Hemingway

6. "Wstrz?s jest to prze?ycie, od którego wariat mo?e wyzdrowie?, a cz?owiek normalny mo?e zwariowa?."

– Tadeusz Kotarbi?ski

7. "Tego samego g?upstwa nie powinno si? dwa razy robi?, bo wybór jest dostatecznie du?y."

– Bertrand Russell

8. "Nie gard? sob?, ?e przegra?e? bitw?. Trzeba znacznej si?y, by si? zap?dzi? a? tam, gdzie si? bitwy przegrywa."

– Henryk Elzenberg

9. "Je?eli potwór nie napawa Ci? przera?eniem, przestaje by? potworem."

– Jonathan Carroll

10. "Co nale?y zrobi? po upadku? To, co robi? dzieci: podnie?? si?."

– Aldous Huxley

Komunikacja kryzysowa

11. "Na papierze wszystkie plany s? jednakowo dobre, jednak rzeczywisto?? da?a dowód swej nieposkromionej pasji, z jak? rozwiewa papiery i drze plany na strz?py."

– José Saramago

12. "Ludzie ??daj? wolno?ci s?owa, by zrekompensowa? sobie wolno?? my?lenia, której unikaj?."

– Soren Kierkegaard

13. "S?owu nie wolno by? wi?kszym ni? jego tre?? poj?ciowa. Wolno mu by? mniejszym."

– Maria D?browska

14. "Skuteczna komunikacja to 20% tego, co wiesz i 80% tego, co czujesz na temat tego, co wiesz."

– Jim Rohn

15. "Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, ?e fikcja musi by? prawdopodobna. Prawda – nie."

– Mark Twain

16. "?atwo o zgodno?? w sprawach, które nas nie przejmuj?."

– Johan Spalding

17. "Zarówno najwy?sza, jak najni?sza forma krytyki jest pewnego rodzaju autobiografi?."

– Oscar Wilde

18. "Ten, kto Ci? obrazi? jest albo silniejszy, albo s?abszy od Ciebie. Je?eli s?abszy, oszcz?d? go, je?eli silniejszy, oszcz?d? siebie."

– Seneka M?odszy

19. "Nerwowa reakcja na krytyk? wcale nie k?adzie jej kresu; przeciwnie, rodzi w oceniaj?cym przekonanie, ?e ma racj? w tym, co mówi."

– Richard Carlson

20. "Zwi?z?o?? jest dusz? rozumu."

– William Szekspir

Wyst?pienia publiczne

21. "Jaka? ró?nica pomi?dzy s?aw?, za któr? si? p?aci, a s?aw?, na której si? zarabia!"

– Witold Gombrowicz

22. "Sekret nudzenia tkwi w ch?ci powiedzenia wszystkiego."

– Wolter

23. "Nawet je?li kto? mówi dobrze, je?li mówi za du?o, zawsze powie jakie? g?upstwo."

– Aleksander Dumas

24. "Dwie si?y pot??niej? w ?wiecie intelektu: precyzja i be?kot. Zadanie: nie nale?y dopu?ci? do narodzin hybrydy – precyzyjnego be?kotu."

– Stanis?aw Jerzy Lec

25. "Dowodem wysokiego wykszta?cenia jest umiej?tno?? mówienia o rzeczach najwi?kszych w sposób najprostszy."

– Ralph Waldo Emerson

26. "Prostota jest owocem dojrza?o?ci."

– Fryderyk Schiller

27. "Serce cz?owieka nie zna silniejszej nami?tno?ci ni? ??dza nak?onienia innych do w?asnych przekona?."

– Virginia Woolf

28. "Jednomy?lno?? jest rzecz? bardzo nudn? w rozmowie."

– Michel de Montaigne

29. "Co innego muzyka, która wywo?uje emocje, a co innego emocje, które pretenduj? do tytu?u muzyki."

– Julio Cortázar

30. "Lepiej jest nie odzywa? si? wcale i wyda? si? g?upim, ni? odezwa? si? i rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci."

– Mark Twain

Szkolenia medialne

31. "K?opot prasy polega na tym, ?e nic co normalne, nie jest interesuj?ce."

– Saul Bellow

32. "Cz?owiek, który nic nie czyta, jest bardziej o?wiecony, ni? cz?owiek, który nie czyta nic, poza gazetami."

– Thomas Jefferson

33. "Dziennikarz pisze dla zapomnienia, podczas gdy chcia?by pisa? dla pami?ci i czasu."

– Jorge Luis Borges

34. "Nie wierz? w bezstronne dziennikarstwo, nie wierz? w formalny obiektywizm. Dziennikarz nie mo?e by? oboj?tnym ?wiadkiem, powinien posiada? zdolno??, któr? w psychologii nazywa si? empati?… Tak zwane dziennikarstwo obiektywne jest niemo?liwe w sytuacjach konfliktów. Próby obiektywizmu w takich sytuacjach prowadz? do dezinformacji."

– Ryszard Kapu?ci?ski

35. "Je?li mówisz prawd?, nie musisz niczego pami?ta?."

– Mark Twain

36. "Nie pozwól, ?eby j?zyk wyprzedza? my?l."

– Antoni Czechow

37. "Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych – prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych."

– Jean Cocteau

38. "Wi?kszo?? nauczycieli traci czas na zadawanie pyta?, które maj? ujawni? to, czego ucze? nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara si? za pomoc? pyta? ujawni? to, co ucze? umie lub czego jest zdolny si? nauczy?."

– Albert Einstein

39. "Trening jest skuteczny tylko wtedy, gdy cz?owiek jest ?wiadomy swoich mo?liwo?ci, wie, ?e mo?e skoczy? wzwy? na 2 metry, zrobi? 153 pompki, zapami?ta? dwie strony tekstu w obcym j?zyku. Ka?dy nast?pny trening ma sens tylko, je?eli stanowi prób? pobicia rekordu z poprzedniego dnia: zdechn?, ale zrobi? 154 pompki..."

– Wiktor Suworow

40. "Perfekcj? osi?ga si? wtedy, gdy nie mo?na ju? nic odj??, a nie doda?."

– Antoine de Saint–Exupéry

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.60 MediaGapa - ocena artykułu: 4.60

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Gazeta Relacje Twitter Firma Reporter Public Gapa Komunikacja Reporterzy Internet PRACOWNICY Pressence Prawda Polska Dziennikarz Praktycy Google Wywiad Kaczy?ski Problem Rzecznik Relations Szef Informacja Dziennikarze Klient Media Tusk AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl