Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-02-07
"6 b??dów niedo?wiadczonych rzeczników prasowych"

6 b??dów niedo?wiadczonych rzeczników prasowych

"Bez komentarza.", "Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.", "Nie chc? spekulowa?."

To trzy przyk?ady niefortunnych wyra?e? w wywiadzie dla mediów.

S? oczywi?cie sytuacje kiedy rzecznik prasowy nie chce czego? komentowa?, nie mo?e potwierdzi? i nie ma ochoty na spekulacje. Ale nie powinien u?ywa? tych schematycznych wyra?e?.

Widok kamer, mikrofonów i reflektorów mo?e wywo?a? ból g?owy u ka?dego, szczególnie w sytuacji kryzysowej. Dlatego wielu szefów firm, polityków i rzeczników prasowych decyduje si? na szkolenie medialne.

Niestety, nie wszyscy maj? dobre zdanie o szkoleniach medialnych. Mo?na na przyk?ad us?ysze?: "Po szkoleniu medialnym ludzie zachowuj? si? jak automaty – machinalnie powtarzaj? to, czego si? nauczyli. To jest sztuczne i nie robi dobrego wra?enia w mediach."

Rozmowy z reporterami – szczególnie w sytuacji kryzysowej – s? trudne i stresuj?ce. Niedo?wiadczeni rzecznicy prasowi zbyt cz?sto arbitralnie wykorzystuj? to, czego nauczyli si? na szkoleniu.

Oto 6 przyk?adów i porady jak unika? tych b??dów:

Scenariusz: wypadek w pracy.

Dwóch robotników odnios?o powa?ne obra?enia (maj? po?amane r?ce i nogi) po zawaleniu si? ?ciany na placu budowy apartamentowca. Zwi?zkowcy oskar?aj? firm? o lekcewa?enie zasad bezpiecze?stwa pracy. Prawdopodobnie to oni zawiadomili o wypadku media.

Rzecznik prasowy spotyka si? na budowie z reporterem. Mimo intensywnego szkolenia medialnego pope?nia kilka b??dów:

1. Ucieczka od odpowiedzi

Typowa porada na szkoleniu medialnym: Kiedy reporter pyta: "Czy praca na waszych budowach jest niebezpieczna?", nie mo?esz si? do tego przyzna?. To, ?e zdarzy?o si? nieszcz??cie, nie znaczy, ?e wsz?dzie jest niebezpiecznie. Nie mo?esz te? zaprzeczy?, bo jednak do wypadku dosz?o. Skup si? w odpowiedzi na ogólnych zasadach bezpiecze?stwa na waszych budowach. Mów w?asnymi s?owami – nie powtarzaj tez z pyta? reportera.

Negatywny skutek: Rzecznicy prasowi bez trudu rozpoznaj? pytania z negatywn? tez?, ale nie wszyscy potrafi? zachowa? spokój. Wiedz?, ?e reporter zastawia pu?apk? i próbuj? wymiga? si? od jednoznacznej odpowiedzi. Reporterzy to widz? i zadaj? kolejne, bardziej dociekliwe pytania.

Lepsze rozwi?zanie: Na niewygodne i tendencyjne pytania najlepsze s? krótkie odpowiedzi. W ka?dej odpowiedzi musi by? jaki? konkret (fakt, liczba lub przyk?ad) – co? co wyja?nia sytuacj?.

Nawet je?li uda si? rzecznikowi wymiga? od odpowiedzi (nie powie nic konkretnego), czytelnicy, s?uchacze lub widzowie nie b?d? z tego zadowoleni – bez wzgl?du na ko?cowy efekt.

2. Wybór z?ego kluczowego komunikatu

Typowa porada na szkoleniu medialnym: Zamiast udzieli? pe?nej odpowiedzi szybko przejd? do jednego z kluczowych komunikatów.

Negatywny skutek: Zbyt cz?sto rzecznicy nawi?zuj? do kluczowego komunikatu, który w ?aden sposób nie ??czy si? z pytaniem reportera. Jest to niegrzeczne i szkodliwe. Reporter mo?e przerwa? tak? wypowied?.

Lepsze rozwi?zanie: Nie ma nic z?ego w dodaniu do odpowiedzi szerszego kontekstu, ale pod warunkiem, ?e rozwini?cie (nowe fakty i przyk?ady) nawi?zuje bezpo?rednio do pytania.

3. Powtarzanie w kó?ko kluczowych komunikatów

Typowa porada na szkoleniu medialnym: Reporter nie ma du?o czasu na dokumentacj? tematu i przygotowanie si? do wywiadu. Przygotuj list? aktualnych informacji i przeka? je w pierwszej minucie rozmowy. Je?eli to, co powiesz b?dzie wa?ne i ciekawe, reporter ch?tnie to wykorzysta.

Negatywny skutek: Powtarzanie s?owo w s?owo gotowych komunikatów denerwuje reportera. Wkurzony reporter mo?e o?mieszy? rzecznika pokazuj?c jak próbuje manipulowa? wywiadem.

Lepsze rozwi?zanie: Przygotuj w trzech punktach najwa?niejsze informacje jakie chcesz przekaza? w wywiadzie. Nie ucz si? odpowiedzi na pami??. I nie powtarzaj ich mechanicznie jak katarynka.

4. Chwila ciszy po odpowiedzi

Typowa porada na szkoleniu medialnym: Jedn? z ulubionych sztuczek reporterów jest wstrzymanie si? z kolejnym pytaniem i prowokowanie rozmówcy do wyd?u?ania odpowiedzi. Wi?kszo?? ludzi ?le znosi cisz? w wywiadzie i mówi wi?cej ni? trzeba. Po sko?czeniu odpowiedzi czekaj spokojnie na nast?pne pytanie.

Negatywny skutek: Odrobina ciszy jeszcze nikomu nie zaszkodzi?a, ale nie ma sensu po zako?czonej odpowiedzi wpatrywa? si? w reportera w milczeniu przez pó? minuty. To dziwnie wygl?da i wywo?uje niepotrzebne napi?cie.

Lepsze rozwi?zanie: Je?li reporter celowo wyd?u?a cisz? pomi?dzy jednym i drugim pytaniem, wykorzystaj ten czas na jeden ze swoich kluczowych komunikatów. Nie bój si? krótkiej pauzy i nie daj si? wci?gn?? w rywalizacj? kto d?u?ej wytrzyma bez s?owa.

5. Mówienie bez emocji

Typowa porada na szkoleniu medialnym: W przedstawionym scenariuszu firma zna przyczyn? wypadku. Pracownicy z?amali zasady bhp na budowie. Sami s? ofiarami swej bezmy?lno?ci, ale nie wypada o tym g?o?no mówi?. Warunkiem skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej jest kontakt emocjonalny ze s?uchaczami. Nie bój si? mówi? o swoich uczuciach.

Negatywny skutek: Aby nawi?za? lepszy kontakt emocjonalny, rzecznik prasowy po szkoleniu medialnym mówi czasem: "Przykro mi, ?e tak si? sta?o", "Przykro mi, ?e tak si? czuj?" lub "Przykro mi, ?e tak to jest odbierane." Mnie te? mo?e by? przykro – mimo ?e nie mam z t? spraw? nic wspólnego.

Lepsze rozwi?zanie: Warunkiem dobrego kontaktu emocjonalnego jest mówienie o swoich uczuciach oraz ich okazywanie. Nie mów tylko, ?e jest Ci smutno, ale przede wszystkim poka?, ?e jeste? smutny.

6. Mówienie o cudzych emocjach

Typowa porada na szkoleniu medialnym: W sytuacji kryzysowej najwa?niejsi s? poszkodowani i ich rodziny – bo to oni najbardziej wszystko prze?ywaj?. Klienci, partnerzy handlowi, liderzy opinii i decydenci s? na drugim miejscu.

Negatywny skutek: Rzecznicy prasowi b??dnie reaguj? na ludzkie emocje. Mówi? na przyk?ad: "Nie ma powodu do paniki". Chodzi oczywi?cie o wyciszenie emocji, ale kiedy ludzie si? boj? wo?anie o spokój niewiele pomo?e. Nie mo?na odbiera? ludziom prawa do strachu je?eli naprawd? tak si? czuj?.

Lepsze rozwi?zanie: Nie mów o tym jak si? czuj? inni ludzie – niech ka?dy mówi sam za siebie. Kiedy mówisz o swoich emocjach, zawsze masz racj?. Podobnie jest z poszkodowanymi w wypadku na budowie, ich rodzinami, klientami, partnerami handlowi, liderami opinii i decydentami.

Jakie inne b??dy pope?niaj? niedo?wiadczeni rzecznicy prasowi? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Rzecznik Media Tusk Komunikacja Polska Wywiad Szef Google Twitter Dziennikarz Praktycy Klient Reporterzy Internet Reporter Relations Prawda Kaczy?ski Gazeta Pressence Gapa Klienci Agencje Problem Firma Informacja Dziennikarze Relacje PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl