Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-03-15
"Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?"

Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?

Ka?dy kto chce skutecznie komunikowa? si? z mediami powinien przej?? szkolenie medialne. Dotyczy to nie tylko osób, które regularnie kontaktuj? si? z reporterami, na przyk?ad rzecznicy prasowi i specjali?ci PR, ale równie? najwa?niejszych osób w firmie, na przyk?ad cz?onkowie zarz?du i kierownicy dzia?ów.

Kiedy firma ma co? wa?nego do przekazania opinii publicznej, media chc? to us?ysze? od najwa?niejszej osoby, na przyk?ad prezesa zarz?du.

Firmy, instytucje i organizacje, które powa?nie traktuj? wspó?prac? z mediami wiedz?, ?e pracownicy, którzy maj? za sob? pierwsze szkolenie medialne potrzebuj? regularnych warsztatów i treningów, na których doskonal? umiej?tno?ci medialne.

Oto 10 odpowiedzi na cz?sto zadawane nam pytania o szkoleniach medialnych:

1. Na czym polega szkolenie medialne?

Ju? dawno przesta?em t?umaczy?, ?e prowadz? szkolenia i treningi medialne – przekona?em si?, ?e to niejasne wyja?nienie. Dlatego mówi?, ?e pomagam ludziom unika? k?opotów w kontaktach z mediami.

Taka robocza definicja rozwiewa wiele w?tpliwo?ci. Czasem nawet us?ysz? komplement, ?e to trudna praca :-) Wi?cej...

2. Jakie s? mity o szkoleniach medialnych?

W telewizyjnych serialach kryminalnych mo?na us?ysze? bardzo popularn? porad? medialn?: "Wszystko co od tej chwili powiesz mo?e by? u?yte przeciwko Tobie". Po takim dictum podejrzany zwykle nabiera wody w usta.

Jako szef firmy czy praktyk PR nie jeste? w tak luksusowej sytuacji. Nie mo?esz zepsu? wywiadu. I wcale nie musisz. Wi?cej...

3. Jak rozpozna? fa?szywego trenera medialnego?

Cz?sto spotykam si? z pytaniem, które firmy prowadz?ce szkolenia medialne s? dla mnie najgro?niejszymi konkurentami. Moja odpowied? od lat jest taka sama – najgro?niejsi s? trenerzy medialni, którzy udzielaj? fatalnych porad.

Dlaczego? Bo psuj? rynek i reputacj? prawdziwych trenerów medialnych. Klienci, którzy raz skorzystali z ich us?ug, zra?aj? si? do wszystkich ludzi z tej bran?y. Wi?cej...

4. Jakie s? elementy szkolenia medialnego?

Szkolenie medialne to skomplikowana uk?adanka. Je?li ma by? skuteczne, wszystkie elementy musz? idealnie do siebie pasowa?.

Skuteczne szkolenia medialne nie s? tanie. Musz? by? dobrze przygotowane, sprawnie przeprowadzone i obiektywnie ocenione. Wi?cej...

5. Jak Twitter pomaga w szkoleniach medialnych?

Jednym z najwi?kszych wyzwa? dla uczestników naszych szkole? medialnych jest wyja?nienie czym si? zawodowo zajmuj? – w maksymalnie 10 sekund.

10 sekund. Tyle ?rednio trwa wypowied? w telewizyjnym lub radiowym programie informacyjnym. Skoro reporter wykorzysta tylko kilka sekund, nie ma powodu mówi? d?u?ej – tylko tak mo?na zapewni? sobie kontrol? nad przekazem dla mediów. Wi?cej...

6. Jakie s? korzy?ci ze szkolenia medialnego?

Dla osoby bez do?wiadczenia w udzielaniu wywiadów pierwsza rozmowa z reporterem mo?e by? bardzo trudna. Widok mikrofonu lub kamery oraz obecno?? w obcym miejscu (na przyk?ad telewizyjne studio) mo?e wywo?a? du?y stres.

Rozwi?zania nie trzeba szuka? w ksi??kach o lotach kosmicznych. Wystarcz? ?wiczenia w realistycznych warunkach. Wi?cej...

7. Czy szkolenie medialne pomaga w ?yciu prywatnym, na przyk?ad w ma??e?stwie?

Wielu uczestników naszych szkole? uwa?a, ?e tak. Cz?sto zapowiadaj?, ?e zamierzaj? wypróbowa? w domu techniki komunikacji, które poznaj? w praktyce na szkoleniu.

?eby nie by?o nieporozumie? – niektórych technik komunikacji medialnej nie mo?na wykorzysta? w ?yciu osobistym. Na przyk?ad, nie mo?esz powiedzie? ?onie, ?e nie jeste? dostatecznie kompetentny, aby odpowiedzie? na jej wa?ne pytanie, ale ch?tnie podasz nazwisko i numer telefonu lepiej poinformowanej osoby :-) Wi?cej...

8. Ile kosztuje szkolenie medialne?

Koszt inwestycji w szkolenie medialne to dylemat nie tylko dla kupuj?cego, ale tak?e dla sprzedaj?cego. ?adna agencja PR prowadz?ca szkolenia medialne nie chce oferowa? cen przekraczaj?cych mo?liwo?ci finansowych zainteresowanych, ale nikt nie mo?e sobie pozwoli? na ?wiadczenie us?ug poni?ej w?asnych kosztów.

Dla potencjalnego klienta nawet najlepsze szkolenie na ?wiecie nie przedstawia ?adnej warto?ci je?eli nie mo?e sobie na nie pozwoli?. Wi?cej...

9. Jak przekona? szefa do szkolenia medialnego?

Medialne przygotowanie szefów firm jest dzi? wa?ne jak nigdy, gdy? to w?a?nie oni musz? t?umaczy? ró?nym grupom otoczenia (w tym tak?e mediom) motywy podejmowania takich a nie innych decyzji oraz przyczyny takich a nie innych reakcji.

Wszyscy wiemy, ?e kluczowe decyzje zapadaj? na samym szczycie. Delegowanie do rozmowy z dziennikarzem kogo? poni?ej szczebla zarz?du cz?sto jest uwa?ane za lekcewa?enie, g?upot? lub prób? ukrycia prawdy. Wi?cej...

10. Jaka jest oferta szkole? medialnych na polskim rynku?

Na rynku jest wiele ofert szkole? medialnych – lepszych i gorszych, krótszych i d?u?szych, dro?szych i ta?szych.

Firmy, organizacje i instytucje, które potrafi? skutecznie si? komunikowa? maj? ni?sze koszty dzia?ania, ?atwiej przeprowadzaj? zmiany, szybciej zdobywaj? nowe rynki, skuteczniej chroni? swoj? reputacj? w sytuacji kryzysowej i przyci?gaj? wi?cej utalentowanych pracowników, bo maj? opini?, ?e dobrze si? w nich pracuje. Wi?cej...

Je?li masz pytanie o szkoleniach medialnych, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Reporter Polska Klienci Klient Media Relacje Problem Rzecznik Praktycy Pressence Dziennikarz Prawda Dziennikarze Agencje Internet Firma Tusk Szef Relations Google PRACOWNICY Public Reporterzy Twitter Kaczy?ski Gapa Wywiad Informacja KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl