Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-07-26
"4 najcz?stsze kryzysy w komunikacji w ka?dej firmie"

4 najcz?stsze kryzysy w komunikacji w ka?dej firmie

Szef firmy, który potrafi przewidzie? co mo?e si? nie uda? lub kto zawiedzie i przygotuje plan dzia?ania w tej sytuacji jest sto razy lepszy od tego, który takiego planu nie ma.

Ka?dy prezes, dyrektor lub kierownik wcze?niej czy pó?niej spotka si? z jednym z czterech kryzysów w komunikacji. Mo?e to by? kryzys wewn?trzny (na przyk?ad z grup? pracowników) lub zewn?trzny (na przyk?ad z mediami).

Jednym z najlepszych sposobów przygotowania si? do zarz?dzania kryzysem jest rozpoznanie wszystkich potencjalnych zagro?e?.

Oto cztery najcz?stsze kryzysy w komunikacji:

1. Nieudany pomys?

Powiedzmy, ?e firma zdecydowa?a zmieni? opakowanie produktu na bardziej przyjazne dla ?rodowiska. Niestety, nowe opakowanie przecieka i nie mo?na ustali? dlaczego. Informacja o problemie pojawia si? w mediach spo?eczno?ciowych. Temat podchwytuje telewizja.

O czym warto pami?ta?. Nie szukaj na tym etapie winnych. Znajd? ?ród?o problemu i mów co robisz, ?eby go rozwi?za?. Nie usprawiedliwiaj si? szlachetnymi intencjami (chcieli?my pokaza? trosk? o ?rodowisko) i nie przepraszaj. Ludzi nie interesuj? s?owa, tylko efekty tego, co robisz.

Niestety bywa tak, ?e co? co dobrze wygl?da na papierze nie zawsze sprawdza si? w praktyce. Inne przyk?ady to zmiany organizacyjne, nowe procedury lub modernizacja parku maszynowego. W ka?dym przypadku trzeba zacz?? od ustalenia ?ród?a k?opotu. Drugim krokiem jest uspokojenie nastrojów i regularna komunikacja post?pów w rozwi?zaniu problemu.

2. Nieporozumienie.

Czasem dobry pomys? jest naprawd? dobrym i wzorowo zrealizowanym pomys?em, ale z jakiego? dziwnego powodu ?le si? o nim mówi.

Na przyk?ad firma produkuj?ca s?odycze wprowadza na rynek czekolad? z nisk? zawarto?ci? cukru. Anonimowy u?ytkownik Twittera publikuje zdj?cie nowej czekolady na pó?ce w sklepie z komentarzem: "To si? nie nadaje do jedzenia. Jaka? podróbka. Prawdziwa czekolada musi by? s?odka." Pod wpisem ro?nie liczba komentarzy w tym samym tonie.

Po kilku dniach ma?o skutecznej obrony z mediach spo?eczno?ciowych firma dochodzi do wniosku, ?e wyja?nienie nieporozumienia zajmie jej wi?cej czasu i wymaga du?o wi?kszych ?rodków.

Dzisiaj mo?na by? skrytykowanym w Internecie nie tylko za to, co si? mówi, ale tak?e za milczenie. Przyk?adem mo?e by? brak publicznej krytyki celebryty (aktora, sportowca, dziennikarza lub podró?nika) za kontrowersyjn? wypowied? w mediach o Twojej bran?y lub grupie ludzi, w?ród których masz wielu klientów. Znane marki s? coraz cz??ciej celem ataku za brak jasnego stanowiska w wa?nych spo?ecznie sprawach.

Nie lekcewa? nawet pozornie niewinnych punktów zapalnych. Obserwuj co si? dzieje, dmuchaj na zimne i b?d? gotowy do reakcji zanim problem wymknie si? spod kontroli i zamieni w kryzys.

3. Smutna wiadomo??

Smutna wiadomo?? dotyczy przykrego zdarzenia poza Twoj? kontrol?. Umiera kto? z kierownictwa firmy. Wa?ny klient nagle og?asza bankructwo. Tr?ba powietrzna niszczy cz??? hali produkcyjnej.

To s? przyk?ady zdarze?, które mog? mie? du?y wp?yw na dzia?alno?? firmy. Nikt nie mo?e jej wini?, ale wszyscy b?d? uwa?nie obserwowa? co robi i jakie ma priorytety.

Najwa?niejsze w takiej sytuacji jest zachowanie spokoju i opieka nad poszkodowanymi i rodzinami ofiar. Zbierz jak najszybciej wiarygodne informacje o szkodach i podejmij decyzje na podstawie tego, co wiesz na pewno. Nie wstyd? si? swoich uczu?, ale nie daj im sob? rz?dzi?. Poka?, ?e ludzie s? dla Ciebie najwa?niejsi.

4. Z?a wiadomo??

Z?a wiadomo?? dotyczy zdarzenia, które nie zawsze zale?y od firmy, ale media mówi?, ?e firma mog?a zrobi? wi?cej, ?eby mu zapobiec (dlaczego nikt o tym wcze?niej nie pomy?la??) lub bardziej ograniczy? szkody (wystarczy?o tylko...).

Oto przyk?ady takich sytuacji:

a. Wzrost cen surowców zmusza firm? do podniesienia cen swoich produktów. Jak i kiedy przekazano t? informacj? klientom?

b. Ograniczenie produkcji, zwolnienia pracowników, reorganizacja. Jakie inne rozwi?zania by?y brane pod uwag??

c. Zamkni?cie fabryki w ma?ym mie?cie. Jakie s? rekompensaty dla zwolnionych pracowników? Co firma zrobi?a, ?eby mogli znale?? now? prac??

W ka?dej z tych sytuacji informacje musz? by? podawane w kontek?cie pokazuj?cym jak firma minimalizuje negatywne skutki swoich decyzji. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e wi?kszo?? tych zagro?e? mo?na przewidzie? i w?a?ciwie si? do nich przygotowa?.

Opracuj plan komunikacji kryzysowej, prze?wicz przed kamer? kluczowe przekazy i zdefiniuj grupy najwa?niejszych interesariuszy. Wybierz osoby odpowiedzialne za komunikacj? z tymi grupami (kto, kiedy i jak).

Konkluzja

Przygotowanie si? do komunikacji w tych czterech sytuacjach to tylko pocz?tek. Wa?ne, ?eby rozpoznawa? wszystkie potencjalne zagro?enia zanim zamieni? si? w kryzys a je?li to si? nie uda, umie? w?a?ciwie zareagowa?.

Je?li potrzebujesz pomocy w przygotowaniu si? do komunikacji kryzysowej, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Dziennikarz Dziennikarze Rzecznik Google Tusk Relacje Prawda Twitter Firma Relations Pressence PRACOWNICY Internet Informacja Praktycy Komunikacja Klient Gapa Media Gazeta Wywiad Szef Public Problem Reporter Polska Klienci Reporterzy Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Druga szansa w mediach
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl