Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-11-15
"Równowaga s?owa, czyli ani za ma?o ani za du?o"

Równowaga s?owa, czyli ani za ma?o ani za du?o

Nie pozwól, ?eby w rozmowie z reporterem nadmiar szczegó?ów przys?oni? g?ówne przes?anie.

Nie namawiam do po?piechu i manipulacji faktami. Daleko mi do tego. Chodzi o wydobycie z przekazu samej esencji.

Zak?adam, ?e nigdy nie uczy?e? si? na pami?? wszystkich artyku?ów z porannych gazet i wiadomo?ci z radiowych i telewizyjnych serwisów. Czytelnicy, widzowie i s?uchacze te? nie b?d? starali si? zapami?ta? wszystkich s?ów.

Przygotowuj?c si? do rozmowy z dziennikarzem skup si? na trzech rzeczach:

1. Opracuj i prze?wicz trzy g?ówne komunikaty.

2. Ka?dy komunikat powinien by? niezale?ny w tre?ci od pozosta?ych.

3. Ka?dy komunikat nie powinien przekracza? 9 s?ów, których przekazanie nie mo?e zaj?? wi?cej ni? 9 sekund.

Jednym z najcz?stszych b??dów osób udzielaj?cych wywiadów jest podawanie reporterom zbyt wielu szczegó?ów. W wi?kszo?ci przypadków nadmiar detali rozmazuje tre?? g?ównego przes?ania - sedna tego, co chcesz powiedzie?.

Przyjmij, ?e reporterzy zignoruj? 97% Twoich s?ów i ka?dy s?uchacz pu?ci mimo uszu 97% tego, co powiesz. Skup si? na trzech procentach - tych kluczowych s?owach.

Nie mów za du?o

Reporterowi nie nale?y mówi? ani za ma?o ani za du?o. Gadulstwo jest ?ród?em wielu k?opotów:

1. Za du?o informacji. Je?eli masz do przekazania wi?cej ni? trzy informacje, to znak, ?e nie jeste? odpowiednio przygotowany - nie rozmawiaj z dziennikarzem. Reporter wybierze najwy?ej trzy najciekawsze fakty. Je?li dasz wi?cej, sam dokona wyboru wed?ug w?asnych kryteriów. Daj?c mu tak? swobod?, tracisz kontrol? nad wywiadem.

Przed rozmow? z reporterem wyobra? sobie jaki tytu? powinien mie? artyku?. Ten tytu? to Twój g?ówny komunikat. Dodaj dwie informacje uzupe?niaj?ce. Tytu? jest najwa?niejszy - to on ma zosta? w pami?ci dziennikarza i czytelnika.

2. Za du?o otwartych drzwi. Lubi? porównywa? wywiad ze spotkaniem w pokoju z wieloma drzwiami. Twoje zadanie polega na wskazaniu i otwarciu drzwi, które wiod? do Twego tematu. Odpowiadaj?c na ka?de nowe pytanie mo?esz otwiera? dowolne drzwi. Je?eli otworzysz zbyt wiele, powstanie przeci?g. Co wi?cej, za nast?pnymi drzwiami reporter mo?e znale?? temat, który wola?by? zachowa? wy??cznie dla siebie.

Otwieraj tylko te drzwi, które prowadz? do Twego tematu. Opowiadaj ciekawie, a reporter nie b?dzie pyta? co jest za innymi drzwiami.

?liskie ?cie?ki

Krótki, jasny i rzeczowy przekaz to za ma?o - musisz jeszcze wiedzie? jakich tematów unika?.

Obok wyboru trzech kluczowych komunikatów nie mniej wa?ne jest sporz?dzenie listy tematów, których nie chcesz porusza?. W rzeczy samej, uczestników naszych szkole? medialnych - po przygotowaniu g?ównego przes?ania - zach?cam do wypunktowania w?tków, których lepiej unika?.

Oto dwa powody:

1. W spornej sytuacji druga strona mo?e u?y? tych tematów do zaognienia konfliktu. Jakie to w?tki? Czy rzeczywi?cie mo?na sobie pozwoli? na ich zignorowanie? Co powiedzie? kiedy przeciwnik u?yje ich w publicznej debacie? Przygotuj odpowiedzi na te pytania przed spotkaniem z reporterem.

2. Ka?dy ekspert posiadaj?cy g??bok? wiedz? na wybrany temat wie o jakim? b??dnym (szkodliwym?) stereotypie - wie po prostu, ?e ludzie (i reporterzy) w pewnej kwestii si? myl?. Je?eli ten fakt mia?by pojawi? si? w artykule, wyja?nij dziennikarzowi przed rozpocz?ciem wywiadu na czym polega b??d i jaka jest prawda. Dzi?ki temu unikniesz powielania w artykule b??dnej opinii.

Nie mów za ma?o

Nie mo?esz powiedzie? reporterowi za du?o i nie mo?esz powiedzie? za ma?o.

S? takie okoliczno?ci kiedy nie masz ochoty powiedzie? ani s?owa. Nie chce Ci si? nawet wydusi? z siebie: "Bez komentarza."

Reporterzy lubi? odwo?ywa? si? do prawa opinii publicznej do poznania faktów. S?u?enie naszemu zbiorowemu prawu do informacji czyni z dziennikarstwa warto?ciowy zawód. Fa?szywe jednak jest mniemanie, ?e "ludzie zawsze maj? prawo wiedzie?".

Na przyk?ad, je?eli reprezentujesz spó?k? notowan? na gie?dzie, nie wolno Ci przekaza? dziennikarzowi informacji przed udost?pnieniem jej inwestorom i opinii publicznej. Nie musisz ujawnia? szczegó?ów o stanie zdrowia lub prywatnych danych o pracownikach. Niektóre informacje nale?? do grupy poufnych. Jeszcze inne nie powinny po prostu reportera interesowa?.

Kiedy w gr? wchodzi zdrowie lub bezpiecze?stwo nale?y liczy? si? z oczekiwaniem (??daniem?) wyczerpuj?cych odpowiedzi na wszystkie pytania reportera. Wtedy lepiej przekaza? informacje z w?asnej inicjatywy. Nale?y powiedzie? wszystko co wiesz na t? chwil?, bo ludzie po prostu uwa?aj?, ?e to im si? nale?y.

Pami?taj, ?e im g??bsze prze?wiadczenie, ?e ludzie musz? co? wiedzie?, tym wi?ksz? cen? przyjdzie zap?aci? za milczenie lub utrudnianie dost?pu do informacji. Je?li mimo wszystko nie mo?esz czego? odpowiedzie?, zawsze podaj powód odmowy.

Konkluzja

Je?li powiesz reporterowi s?owo za ma?o, zawsze mo?esz potem je doda?. Kiedy powiesz s?owo za du?o, nie mo?esz go ju? cofn??.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Kaczy?ski Relacje Komunikacja Informacja Szef Dziennikarz Media Reporterzy Agencje Tusk Relations PRACOWNICY Prawda Twitter Klienci Google Reporter Pressence Problem Polska Rzecznik Internet Public Dziennikarze Klient Wywiad Firma Gapa GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl