Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-12-07
"Co mówi u?cisk d?oni"

Co mówi u?cisk d?oni

Kiedy moja siostra kupowa?a pierwszy samochód odwiedzili?my cztery salony i rozmawiali?my z czterema sprzedawcami. Wychodz?c z ostatniego salonu zapyta?em j?, który sprzedawca zrobi? na niej najlepsze wra?enie. Wcze?niej na kartce papieru napisa?em - tak, ?eby tego nie widzia?a - cyfr? 3.

"Trzeci by? najbardziej sympatyczny," powiedzia?a. U?miechn??a si? kiedy pokaza?em jej cyfr? na kartce.

Zapyta?em siostr? dlaczego wskaza?a akurat trzeciego. "Nie mam poj?cia. Po prostu, wygl?da? na niezwykle mi?ego."

"Zauwa?y?a? jak poda? Ci d?o? na powitanie?"

Potrz?sn??a przecz?co g?ow?. "Nie. Nie zwróci?am uwagi."

Jako jedyny z tej czwórki trzeci sprzedawca poda? d?o? lekko skierowan? do góry - pozostali trzymali j? ustawion? w dó?.

Sztuka powitania

W dawnych czasach szeroko otwarta d?o? nios?a przyjazny przekaz: "Patrz, nie mam ?adnej broni, nic Ci nie grozi, mam pokojowe zamiary." Dzi? podajemy sobie d?o? na powitanie i po?egnanie, wymieniamy u?ciski w czasie gratulacji, sk?adania wyrazów wspó?czucia, kiedy chcemy podzi?kowa? - zawsze kiedy czujemy potrzeb? blisko?ci lub krótkiego spo?ecznie akceptowanego fizycznego kontaktu z inn? osob?.

W sztuce podawania d?oni licz? si? trzy elementy:

1. sposób wyci?gni?cia d?oni,

2. si?a u?cisku d?oni,

3. d?ugo?? u?cisku d?oni.

Na pocz?tek dwie uwagi. Pierwsza - wszyscy autorzy najwa?niejszych ksi??ek o j?zyku cia?a - na przyk?ad, Desmond Morris, Sami Molcho czy Allan i Barbara Pease - zgadzaj? si?, ?e u?cisk d?oni nie ma nic wspólnego z charakterem - to tylko wyuczone zachowanie. Druga - kiedy wypracujemy swój indywidualny sposób u?cisku jeste?my przekonani, ?e to optymalny i jedyny styl podawania d?oni.

1. Sposób wyci?gni?cia d?oni

W naszej kulturze przyjmuje si?, ?e osoba o wy?szym statusie - nauczyciel lub osoba starsza - pierwsza wyci?ga d?o?. Kiedy obydwie osoby reprezentuj? podobn? pozycj? spo?eczn? (wiek, zawód, standard ?ycia) wyci?gni?cie d?oni pokazuje zdecydowanie i pewno?? siebie. Politycy ustawiaj?c si? do zdj?? powitalnych chc? zawsze znale?? si? po lewej stronie zdj?cia, bo to pozwala im pokaza? ca?? praw? d?o? w mocnym u?cisku.

Kiedy podajesz d?o? mo?esz to zrobi? na trzy sposoby:

1. D?o? skierowana w dó? (Przekaz niewerbalny - "Mam Ci co? do zaproponowania").

Je?eli przy powitaniu czujesz jak Twój rozmówca zmusza Ci? do obrócenia d?oni do góry, to na pewno masz do czynienia z decydentem. Allan Pease, autor "Signals: How to Use Body Language for Power, Success and Love" najlepszej ksi??ki o j?zyku cia?a - obliczy?, ?e 64% ameryka?skich kierowników wy?szego szczebla w?a?nie w tej sposób podaje d?o? - dotyczy to m??czyzn i kobiet.

Czujesz si? silny, my?lisz "Ca?y ?wiat Le?y u Moich Stóp" i automatycznie ustawiasz d?o? w dó?. Osoba, z któr? si? witasz jest zmuszona unie?? d?o? do góry; taki gest wymusza na drugiej osobie uleg?o?? - niezbyt mi?e uczucie.

Jaki przekaz? "Zale?y mi na kontroli. Chc? wydawa? polecenia. Oczekuj? pos?usze?stwa. Chc? by? wys?uchany." Jak si? zachowa?? Pytaj, s?uchaj, nie przerywaj.

2. D?o? ustawiona pionowo (Przekaz niewerbalny - "Zapraszam do wspó?pracy").

Najcz??ciej spotkanym gestem jest wyci?gni?cie pionowej d?oni przed siebie; taki ruch jest zaproszeniem do kooperacji: "Chc? wspó?pracowa? z Tob?."

3. D?o? skierowana w gór? (Przekaz niewerbalny - "Jestem do Twoich us?ug").

Sprzedawcy cz?sto stosuj? ten styl powitania subtelnie pokazuj?c drugiej osobie, ?e s? gotowi dostosowa? si? do jej oczekiwa?. "Ty tu rz?dzisz."

Czy to znaczy, ?e powitanie z d?oni? "do góry" ustawia Ci? w pozycji sugeruj?cej uleg?o??? Bynajmniej. Inicjuj?c takie powitanie pokazujesz klientowi: "Witam i zapraszam. Ch?tnie pos?ucham co mog? dla Ciebie zrobi?." Klient z miejsca si? rozlu?nia, czuje, ?e kontroluje sytuacj? - bo pami?ta, ?e u?cisk kiedy jego d?o? jest skierowana w dó? zazwyczaj daje mu poczucie przewagi - i jest gotowy na bardziej otwart? i szczer? rozmow?.

Nie wierzysz? Wybierz dwie osoby w biurze. Z jedn? przywitaj si? trzymaj?c d?o? "w dó?" - z drug? "w gór?". Inne wra?enie, prawda?

Aby jeszcze bardziej uwydatni? przekaz "Jestem do Twoich us?ug, bo to Ty jeste? moim klientem i od Ciebie wszystko zale?y" wyci?gnij d?o? pionowo i po u?cisku skieruj j? delikatnie do góry.

2. Si?a u?cisku d?oni

Moc u?cisku d?oni nie ma nic wspólnego z bezpo?rednio?ci?, szczero?ci? i si?? charakteru. Ojcowie ucz? synów, ?eby ?ciskali na powitanie d?o? mocno i pewnie. Sami z siebie nigdy by tego nie robili. Takiego m?skiego u?cisku musz? si? nauczy?.

Z drugiej strony - jak czujesz si? kiedy kto? wita si? tak, ?e masz wra?enie kontaktu ze ?ni?t? ryb?? Najch?tniej szybko w?o?y?by? r?k? do kieszeni, ?eby sprawdzi? czy nie przyklei?a si? ?adna mokra ?uska. Brrr... ?ni?ta ryba ?le si? kojarzy :-(

Wi?kszo?? odczytuje taki u?cisk d?oni jako znak s?abo?ci, boja?ni i braku zdecydowania. Zero energii. Tylko dmuchn??, ?eby si? przewróci?. Allan Pease t?umaczy, ?e ludzie stosuj? "?ni?t? ryb?" nie?wiadomie i rumieni? si? z za?enowania dopiero po zwróceniu im uwagi.

Ale uwaga. Ostro?nie z pochopnymi wnioskami. Kiedy poczuj? w d?oni "?ni?t? ryb?" pierwsza informacja, której potrzebuj? jest taka: "Jaki jest Twój zawód? lub "Jakie masz hobby?"

Mo?liwe, ?e jest to chirurg, dentysta lub artysta, który "pracuje" r?kami. Pracownicy serwisów technicznych te? maj? delikatne u?ciski d?oni. Mój znajomy, który w ka?dy weekend gra w golfa ma najdelikatniejszy u?cisk w po?udniowo-zachodniej Polsce - jego d?onie to jego "sportowe narz?dzia".

Warto pami?ta?, ?e zbyt silny u?cisk d?oni mo?e by? uznany za zachowanie niestosowne. To tak jakby na spotkaniu biznesowym kto? obcy podszed? do Ciebie i mocno wy?ciska? tylko dlatego, ?e czuje do Ciebie sympati? :-)

3. D?ugo?? u?cisku d?oni

Im d?u?ej trzymasz d?o? przy powitaniu, tym mocniejsze robisz wra?enie. Je?li kogo? lubisz naturalnie wyd?u?asz u?cisk, prawda? Je?eli po wywiadzie dziennikarz d?u?ej trzyma Twoj? d?o? ni? przy powitaniu, mo?esz przypuszcza?, ?e wywar?e? pozytywne wra?enie.

Podwójny i d?ugi u?cisk d?oni, w którym mi?dzy swoje dwie d?onie wk?adasz d?o? witanej osoby ma podwójne znaczenie - zale?y od tego kto si? wita i kto jest witany.

Osoba, która inicjuje taki u?cisk chce wywrze? wra?enie otwarto?ci ciep?a. "Zaufaj mi. Jestem Twoim najlepszym przyjacielem."

Problem polega na tym, ?e ludzie obdarzeni takim u?ciskiem odbieraj? zupe?nie odmienny komunikat. Staj? si? podejrzliwi. "No dobrze. O co chodzi? Czego chcesz?"

Ale i tutaj s? wyj?tki. Politycy, ministrowie, ksi??a z upodobaniem korzystaj? z takiej metody wymiany u?cisków akceptuj?c ten poziom za?y?o?ci. Pewien lekarz opowiada? mi, ?e na szkoleniu uczono go tego u?cisku jak wyra?aj?cego wy?szy poziom empatii. Kiedy klient tym u?ciskiem ?egna si? po pierwszym spotkaniu mo?esz mie? nadzieje, ?e nabra? do Ciebie wi?kszego zaufania - to dobry znak na przysz?o??.

By? mo?e zauwa?y?e? te?, ?e konsumpcja alkoholu sprzyja zwi?kszeniu liczby potrz??ni?? d?oni. Id? na przyj?cie. Wychodz?c policz liczb? potrz??ni?? d?oni. Im bardziej lubisz si? z gospodarzem, tym wi?cej u?cisków wymienicie.

Partnerski u?cisk d?oni

Jak si? zachowa? kiedy nie chcesz okaza? uleg?o?ci i jednocze?nie chcesz utrzyma? partnersk? relacj?? Wybory s? dwa. Pierwszy najprostszy polega na zignorowaniu manewru. Sztuczka rozszyfrowana nie jest ju? sztuczk?. Wiem, ?e chcesz zdoby? przewag?. Nic z tego. Zapomnij.

Drugie rozwi?zanie wymaga delikatnego przekr?cenia d?oni drugiej osoby. Kiedy demonstruj? to ?wiczenie na szkoleniach uczestnicy rzadko dostrzegaj? ten drobny ruch cia?a i potem w czasie instrukta?u ?wicz?cy ?miej? si? jak ?atwo - i prawie niezauwa?alnie - mog? wp?ywa? na odczucia przy podawaniu r?k. "Przyszli?my na szkolenie medialne, na którym nauczyli?my si? jak wp?ywa? na nastawienie dziennikarza przez podanie mu r?ki. I co lepsze... to dzia?a!" Co trzeba zrobi??

Kiedy kto? podaje Ci d?o? skierowan? w dó?, zbli? si? do niego nieznacznie przesuwaj?c ci??ar cia?a na lew? stop? i rozlu?nij prawe rami?; nie puszczaj d?oni i przekr?? lekko swój nadgarstek w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara a? kraw?dzie obydwu d?oni znajd? si? pionowo do ziemi. Przekaz jest prosty: "Nie pozwol? si? zdominowa? i nie chc? dominowa? nad Tob?. Jeste?my sobie równi."

Dodatkowa uwaga. Zbli?aj?c si? nieznacznie do partnera popatrz czy zrobi? krok do ty?u. Je?eli nie ruszy si? ani milimetr czeka Ci? ci??ka przeprawa, na przyk?ad w negocjacjach. Je?li natomiast troch? si? cofnie, to znak, ?e czuje si? zaniepokojony naruszeniem jego strefy intymnej i zmian? sposobu trzymania d?oni.

Konkluzja

Dziel? si? tymi poradami nie po to, aby uczy? manipulacji lud?mi. Manipulacja to droga donik?d - w interesach i ?yciu prywatnym. Mówi? to, aby u?atwi? rozpoznawa? manipulacj?, zwi?kszy? ?wiadomo?? tego, co si? z nami dzieje w pozornie niewinnym momencie podawania komu? d?oni i podpowiedzie? jak si? w takiej sytuacji zachowa?.

Moje spostrze?enia nie maj? ambicji badania naukowego - pochodz? z codziennych do?wiadcze? i lektury. Sprawd? czy Twoje b?d? podobne. Przekonasz si?, ?e podawanie d?oni w ró?nych sytuacjach biznesowych i towarzyskich jest kulturowo zbie?ne, ale obserwacja drobnych ró?nic i ich wp?ywu na relacje mi?dzyludzkie mo?e prowadzi? do w?asnych fascynuj?cych odkry?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.36 MediaGapa - ocena artykułu: 4.36

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze Klienci Kaczy?ski Polska Relations PRACOWNICY Komunikacja Klient Problem Twitter Praktycy Pressence Agencje Reporterzy Informacja Reporter Relacje Google Gazeta Firma Szef Dziennikarz Public Gapa Prawda Media Internet Tusk Rzecznik WywiadStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl