Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-10-13
"Pi?? medialnych potrzeb"

Pi?? medialnych potrzeb

Media s? w stanie kszta?towa? opini? publiczn? i zmienia? jej nastawienie. Ale czy gwiazdy popkultury obrzucaj?ce si? wymy?lnymi wyzwiskami w czasie najwi?kszej ogl?dalno?ci maj? tak ogromn? si?? kszta?towania opinii publicznej, jej postaw i zachowa??

Czy media s? tylko zwierciad?em ?wiata? Czy mo?e wierzymy, ?e maj? te? moc radykalnego wp?ywu na nasze my?li, warto?ci, przekonania, nastawienia i zachowania? I jak to si? ma do misji TVP?

To podstawowe pytanie dla wszystkich, którzy pragn? zrozumie? media i umiej?tnie je wykorzysta? dla w?asnych korzy?ci.

Odwo?uj?c si? do stosowanej tak?e w marketingu teorii potrzeb Mas?owa mo?na wyró?ni? pi?? podstawowych potrzeb wobec mediów.

1. Potrzeba wiedzy i zrozumienia.

Media pomagaj? odnale?? sens w szybko zmieniaj?cym si? i coraz bardziej skomplikowanym ?wiecie. Ka?dy chce lepiej rozumie? swoje bezpo?rednie otoczenie.

Media dostarczaj? inspiracji, motywacji i edukacji.

2. Potrzeba refleksji, uznania, mi?o?ci i przyja?ni.

By? mo?e uwa?asz, ?e media jedynie wzmacniaj? negatywne stereotypy i utrwalaj? obiegowe opinie. Ale media w swojej pierwotnej postaci takiej jak rze?ba, malarstwo i sztuka pomagaj? dostrzega? i docenia? pi?kno. Zaspokajaj? nasze potrzeby estetyczne i emocjonalne.

Mimo sk?onno?ci do przesady i uproszcze? media zbli?aj? ludzi do siebie i zaspokajaj? potrzeb? mi?o?ci i przyja?ni.

3. Potrzeba warto?ci i szacunku.

Media znakomicie pomagaj? w samodoskonaleniu. "Pressence Newsletter" na przyk?ad, s?u?y dzieleniu si? wiedz? i do?wiadczeniem w public relations. Jego celem jest tak?e dostarczenie pomys?ów, inspiracji i motywacji.

Media wzmacniaj? nasze poczucie pewno?ci siebie i wiary we w?asne si?y. Podnosz? status i poziom spo?ecznej debaty.

4. Potrzeba przynale?no?ci.

Teoria potrzeb Mas?owa pokazuje, ?e ka?dy z nas ma ogromn? potrzeb? przynale?no?ci i bycia w grupie. Ta potrzeba mo?e by? zaspokojona na wielu poziomach - w rodzinie, w?ród przyjació?, w lokalnej spo?eczno?ci lub nawet poprzez czucie si? cz?onkiem narodu!

Media zbli?aj? nas do siebie i daj? poczucie bycia w grupie.

5. Potrzeba ucieczki od rutyny codziennego dnia.

Nie trzeba by? bankowcem, ?eby zauwa?y?, ?e wszyscy coraz bardziej si? zad?u?amy i pracujemy wi?cej, ?eby sp?aci? raty. Ro?nie presja na wyniki w pracy i wyd?u?a si? czas sp?dzany poza domem.

Czujemy, ?e mamy coraz mniej czasu i jeste?my mniej cierpliwi. ?wiat staje si? coraz bardziej zat?oczony i konkurencyjny. Marzymy o prostszym i ?atwiejszym ?yciu.

Media daj? nam ulg? od napi?? codziennych obowi?zków i dla wielu s? jedyn? rozrywk?.

Mo?esz traktowa? to jako eskapizm lub fantazjowanie, ale media naprawd? daj? okazj? do wyzwolenia si? cho? na chwil? z kieratu fizycznego ?wiata i wej?cia do innej rzeczywisto?ci.

Spójrzmy chocia?by na rosn?c? popularno?? programów poradniczych z instrukcjami jak wyremontowa? dom, zagospodarowa? ogród, smacznie gotowa?, gdzie pojecha? na egzotyczne wakacje, bez potrzeby ruszenia si? z naszej ulubionej kanapy!

Media pomagaj? nam zrozumie? ?wiat. Wybieraj? i interpretuj? informacje, wydarzenia i obrazy w "krótkich segmentach czasu". Nasze postrzeganie rzeczywisto?ci jest kszta?towane przez komunikaty i obrazy przekazywane przez pras?, telewizj?, radio i Internet.

Konkluzja

?wiat pokazywany przez media, a w szczególno?ci przez telewizj?, nie jest ?wiatem prawdziwym, ale jego medialn? interpretacj?. Ta interpretacja oczywi?cie kszta?tuje nasze warto?ci, opinie, nastawienia i zachowania, ale tylko w takim stopniu w jakim sami odró?niamy obraz w telewizyjnym okienku od widoku przez prawdziwe okno.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klient Problem Reporterzy Kaczy?ski Szef Gazeta Informacja Google Agencje Komunikacja Internet Twitter Relacje Relations Pressence Klienci Praktycy Media Public Dziennikarze PRACOWNICY Wywiad Gapa Dziennikarz Prawda Reporter Polska Tusk Firma RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl