Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"20 najcz??ciej czytanych artyku?ów o PR w 2012"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

To by? pracowity rok dla mnie jako blogera. Obliczy?em, ?e opublikowa?em w tym roku na moich blogach 157 premierowych artyku?ów - najwi?cej o komunikacji kryzysowej, mediach spo?eczno?ciowych, relacjach z mediami oraz prezentacjach i wyst?pieniach publicznych. Oprócz tego bloga prowadz? jeszcze cztery blogi tematyczne: 1. 112 PR o zarz?dzaniu kryzysem i komunikacj? kryzysow?, 2. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-31 | więcej »
"Ewa Kopacz – Media Gapa 2012"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ewa Kopacz otrzyma?a tytu? "Media Gapa 2012" za wypowied?: "Ja nie mam problemu ze s?owem przepraszam." Marsza?ek Sejmu wypowiedzia?a te s?owa na briefingu po informacji Naczelnej Prokuratury Wojskowej, ?e cia?o Anny Walentynowicz zosta?o zamienione z cia?em innej ofiary katastrofy lotniczej pod Smole?skiem. 26.09.2012. Drugie miejsce przypad?o rzecznikowi rz?du Paw?owi Grasiowi za zdanie: "Nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-27 | więcej »
"5 powodów dlaczego nie warto ze mn? wspó?pracowa?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

My?lisz o zatrudnieniu konsultanta PR? Je?li odpowiesz twierdz?co na co najmniej jedno z pi?ciu pyta?, oszcz?d? sobie zachodu i pieni?dzy – jeszcze mnie nie potrzebujesz. Zatrudnienie eksperta PR jest inwestycj? i jak ka?da inwestycja musi by? dok?adnie przemy?lane i zaplanowane – trzeba okre?li? czas, ?rodki, cele i sposób pomiaru sukcesu. Zbyt wczesne skorzystanie z [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-19 | więcej »
"Grudzie? – najlepszy miesi?c na PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy miesi?c roku jest dobry na PR, ale grudzie? jest najlepszy. Dlaczego? Bo konkurencja go lekcewa?y. Wi?kszo?? firm ko?czy kampanie public relations w listopadzie – w grudniu rz?dz? promocje, reklama i marketing bezpo?redni. PR wraca w drugiej po?owie stycznia Nowego Roku. Warto skorzysta? z tej ?wi?tecznej luki na PR jak? zostawia Ci konkurencja, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-01 | więcej »
"Dlaczego politycy powinni mie? zakaz PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Politycy powinni zapomnie? o PR i budowaniu swego wizerunku. Wiem, ?e to brzmi dziwnie na blogu o public relations. Uwa?am jednak, ?e wizerunek, reputacja i PR to ostatnie rzeczy, którymi powinni zajmowa? si? dzi? politycy. W erze mediów spo?eczno?ciowych i serwisów informacyjnych nadawanych 24 godziny na dob? politycy koncentruj? si? prawie wy??cznie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-11-26 | więcej »
"Ukryte koszty wewn?trznego PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przeczyta?em kilka artyku?ów o firmach rezygnuj?cych ze wspó?pracy z agencjami PR na rzecz w?asnych wewn?trznych dzia?ów public relations. To nie jest dobry trend. Jako daleki od obiektywizmu i osobi?cie zainteresowany w?a?ciciel agencji PR chcia?bym pokaza? negatywne skutki takich decyzji, szczególnie dla nowych i ma?o znanych firm. Zacznijmy od kosztów i pracowników Agencji PR przybywa [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-11-21 | więcej »
"Kwestionariusz PRousta - Arkadiusz Szczepa?ski"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kwestionariusz PRousta pokazuje zainteresowania, pogl?dy, priorytety i warto?ci praktyka public relations. Na pytania odpowiada Arkadiusz Szczepa?ski: 1. Co Ciebie najbardziej odró?nia od innych praktyków public relations? Umiej?tno?? dostrzegania oraz wykorzystywania wszystkich sprzyjaj?cych okoliczno?ci. 2. Jaka jest Twoja najs?absza strona jako praktyka public relations? My?l? cz?sto po niemiecku – praktycznie odwracam zdania :-) 3. Co Ciebie najbardziej interesuje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-10-27 | więcej »
"Pies, który nie szczeka, czyli ochrona reputacji w mediach spo?eczno?ciowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Policjant do Sherlocka Holmesa: "Czy jest co? co dotyczy wydarzenia z nocy na co chcia?by pan zwróci? moj? uwag??" Sherlock Holmes: "Tak, dziwne zdarzenie z psem." Policjant: "Ale pies nic nie zrobi?!" Sherlock Holmes: "Tak! To jest w?a?nie dziwne." Wiele organizacji zabiera si? do serwisów spo?eczno?ciowych jak pies do je?a: "Zabieramy g?os i ryzykujemy wystawienie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-10-23 | więcej »
"Kiedy nie chcesz by? w ?wietle reflektorów..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Skok ze spadochronem z "kraw?dzi kosmosu". Premiera oryginalnego produktu. Praktyczny wynalazek. Zdecydowana poprawa standardu us?ugi. Przed?u?enie bezwarunkowej gwarancji. Cenna akcja spo?eczna. Cztery bramki strzelone w wa?nym meczu. S? chwile kiedy chcesz znale?? si? w ?wietle reflektorów. Ale bywa te? inaczej... Wp?ywowa organizacja gospodarcza pisze list otwarty do premiera, w którym sugeruje, ?e nowe rz?dowe [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-10-18 | więcej »
"Chcesz zosta? rozchwytywanym ekspertem medialnym?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy widzisz swoich konkurentów wyg?aszaj?cych do kamery m?dre opinie na temat, który znasz na wylot, masz ochot? rzuci? czym? twardym w ekran telewizora? Dlaczego reporter nie zadzwoni? do Ciebie? Przecie? wiesz wi?cej na ten temat, prawda? To oczywiste. Je?li tylko masz ochot?, nic nie stoi na przeszkodzie, ?eby? zosta? rozchwytywanym ekspertem medialnym. Je?eli reporter [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-09-30 | więcej »
"Nie jestem osob?, która kupczy..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W mediach ?atwo wpa?? w pu?apk? zaprzecze?. Nawet proste zaprzeczenie utrwala tre?? zarzutu przez jego powtórzenie. Negatyw utrwala podstawow? tre?? przekazu. Zaprzeczenie w odpowiedzi jest te? sygna?em przej?cia do defensywy. Pozytywna odpowied? pokazuje kim jeste? i za czym si? opowiadasz. By? mo?e nie tego oczekuje reporter, ale nikt nie mo?e zmusi? Ciebie do [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-09-15 | więcej »
"30 praktycznych artyku?ów o public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ziarnko do ziarnka... Nie chc? si? chwali? - cho? mo?e masz inne zdanie - ale przez 10 lat napisa?em blisko tysi?c artyku?ów o public relations. Wi?kszo?? mia?a premier? w biuletynie Pressence Newsletter. Oto 30 przyk?adowych tekstów o PR w 10 kategoriach tematycznych: I. Public relations 1. My?l o public relations jak Clausewitz 2. Agencja public relations [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-08-19 | więcej »
"Jak ko?czy si? zamiatanie problemów pod dywan..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Co? niepokoj?cego wydarzy?o si? w Twojej firmie. Szczegó?y zna tylko ?cis?e kierownictwo – nikt wi?cej. Szefowie zebrali si? w sali konferencyjnej, ?eby omówi? strategi? dzia?ania. Zaprosili prawnika, ale pomin?li konsultanta public relations i eksperta zarz?dzania kryzysem. W dyskusji cz?sto mo?na by?o us?ysze?: "Trzeba o tym powiedzie? pracownikom.", "Nale?y poinformowa? media i opini? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-08-13 | więcej »
"5 stylów zarz?dzania konfliktem z mediami"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy si? spierasz z dziennikarzem zachowujesz si? jak sowa, rekin, ?ó?w czy lis? A mo?e jak pluszowy mi?? Ka?dy z nas ma swój ulubiony styl zarz?dzania konfliktem. O tym jaki jest to styl decyduj? wyró?niki temperamentu, osobowo??, rodzina, ?rodowisko i miejsce pracy. W modelu Thomasa-Kilmanna wyró?niamy pi?? g?ównych stylów zarz?dzania konfliktem: 1. wspó?pracuj?cy, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-07-31 | więcej »
"Dwie wymówki szefa przed szkoleniem medialnym"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jedno z najcz?stszych pyta? jakie s?ysz? od rzeczników prasowych brzmi: "Jak przekona? szefa do szkolenia medialnego? Potrzebuje go do wywiadów w mediach, ale sam uwa?a si? za pierwszorz?dnego mówc?." Medialne przygotowanie szefów firm jest dzi? wa?ne jak nigdy, gdy? to w?a?nie oni musz? t?umaczy? ró?nym grupom otoczenia (w tym tak?e mediom) motywy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-07-13 | więcej »
"Kwestionariusz PRousta - Monika Kaczmarek-?liwi?ska"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kwestionariusz PRousta pokazuje zainteresowania, pogl?dy, priorytety i warto?ci praktyka public relations. Na pytania odpowiada Monika Kaczmarek-?liwi?ska: 1. Co Ciebie najbardziej odró?nia od innych praktyków public relations? Du?y szacunek dla wiedzy i takie ??czenie wiedzy z praktyk?, aby wiedza wp?ywa?a na lepsz? praktyk?, a ta z kolei przek?ada?a si? na tworzenie nowego obszaru wiedzy i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-07-07 | Komentarze [2] więcej »
"List otwarty do nowego klienta PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Drogi kliencie PR! Mam nadziej?, ?e zgodzisz si? ze mn?, ?e kreatywne pomys?y maj? swoj? warto??. Dobrze. Ale jak wyceni? wy?mienity pomys?? Jak oceni? warto?? czego? co urodzi?o si? w g?owie praktyka PR w czasie porannego pi?ciominutowego prysznica? (Czy to w?a?nie nie w tym miejscu i o tej porze rodz? si? genialne rozwi?zania?) Agencje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-07-04 | więcej »
"Prawy sierpowy czyli jak wygra? publiczn? debat?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Uwielbiam publiczne debaty. Jestem naprawd? dobry. Nie wierzysz? Zapytaj moich znajomych. Potrafi? wygra? w ka?dej dyskusji z ka?dym przeciwnikiem na ka?dy temat. Dziennikarze dobrze o tym wiedz? i obchodz? mnie szerokim ?ukiem. W dowód uznania ju? mnie nawet nie zapraszaj? do studia. Po co? Wiadomo, ?e jestem nie do pokonania. Te? mo?esz taki [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-06-24 | więcej »
"Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zgoda, ?e czasem moje tytu?y s? troch? sensacyjne, ale tym razem ani na jot? nie przesadzam. Opisz? najlepsze jakie znam ?wiczenie pomagaj?ce tworzy? pomys?y oryginalnych kampanii PR i rozwi?zania problemów. Wiem, ?e to brzmi jak reklama z poradnika dla dorastaj?cych nastolatków, ale najlepiej sam os?d?. ?adnych sztuczek. Dobierz grup? ró?nych osób – kiedy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-06-12 | więcej »
"Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Do czasu pojawienia si? mediów spo?eczno?ciowych mówili?my o niej "z?ota godzina". Tak opisywali?my okres od wybuchu kryzysu do pierwszej informacji w mediach. Informacja o nowym kryzysie czeka?a do najnowszego dziennika – czasem nawet godzin?. W erze Twittera i Facebooka informacje – dobre i z?e – rozchodz? si? lotem b?yskawicy. "Dlatego plany zarz?dzania kryzysem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-05-30 | więcej »
"Eksperci PR od siedmiu bole?ci"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Opowiem niezwyk?? histori?. Jeste? producentem produktu X. Nagle (telefon dzwoni o 6:03) dowiadujesz si?, ?e Twój produkt jest ??czony ze ?mierci? kilku osób – wszystkie u?ywa?y tego samego produktu. Szybko zwo?ujesz sztab kryzysowy, dok?adnie analizujecie spraw?, ale nie znajdujesz ?adnego zwi?zku. W mediach pojawiaj? si? doniesienia o kolejnych zgonach. Krajowe dzienniki informuj? na [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-05-17 | więcej »
"Dlaczego jestem coraz bardziej rozwi?z?y online"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeste? konserwatywny, przyjazny, otwarty czy rozwi?z?y? U?ytkownicy mediów spo?eczno?ciowych nawi?zuj? znajomo?ci w Internecie wed?ug jednego z czterech stylów: 1. Konserwatywny: Kontaktujesz si? online tylko z osobami, które znasz w prawdziwym ?yciu – ?adnych przypadkowych znajomo?ci. Czasem s? to tylko te osoby, które znasz bardzo dobrze, lubisz i szanujesz. 2. Przyjazny: Dyskutujesz online z osobami, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-05-09 | więcej »
"Test ofiary losu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeste? zm?czony ci?g?ymi zmianami? Nie rozumiesz sensu reformy emerytalnej? Zastanawia?e? si? jak unikn?? osobistej odpowiedzialno?ci i wykorzysta? rz?d do p?acenia Ci za wszystkie niepowodzenia? Nie tra? nadziei! Ty te? mo?esz by? ofiar? z?o?liwego losu. Mo?esz bez wyrzutów sumienia zarobi? na poczuciu winy u innych. Tylko pomy?l - ju? nigdy nie b?dziesz musia? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-05-01 | więcej »
"40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Lubi? zwi?z?e, barwne i sugestywne cytaty, trafne maksymy i z?ote my?li. W komputerowym archiwum mam kilka tysi?cy takich wyra?e?. Nie zbieram ich dla siebie – wykorzystuj? na zaj?ciach ze studentami, w prezentacjach i na szkoleniach medialnych. Oto 40 moich ulubionych cytatów w czterech kategoriach: 1. zarz?dzanie kryzysem, 2. komunikacja kryzysowa, 3. wyst?pienia publiczne [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-04-23 | więcej »
"Uwa?aj na "ekspertów" szkole? medialnych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Cz?sto spotykam si? z pytaniem, które firmy prowadz?ce szkolenia medialne s? dla mnie najgro?niejszymi konkurentami. Moja odpowied? od lat jest taka sama – najgro?niejsi s? trenerzy medialni, którzy udzielaj? fatalnych porad. Dlaczego? Bo psuj? rynek i reputacj? prawdziwych trenerów medialnych. Klienci, którzy raz skorzystali z ich us?ug, zra?aj? si? do wszystkich ludzi [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-04-05 | Komentarze [2] więcej »
"Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kwestionariusz PRousta pokazuje zainteresowania, pogl?dy, priorytety i warto?ci praktyka public relations. Na pytania odpowiada Anna Miotk: 1. Co Ciebie najbardziej odró?nia od innych praktyków public relations? Analityczny umys?. 2. Jaka jest Twoja najs?absza strona jako praktyka public relations? Introwersja. 3. Co Ciebie najbardziej interesuje w zawodzie praktyka public relations? Badania, badania i jeszcze raz badania... 4. Jakiego s?owa w [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-03-22 | więcej »
"10 tematów do debaty o polskim public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wyobra?my sobie przez chwil?, ?e s? jakie? tematy, co do których polscy praktycy public relations mog? doj?? do porozumienia. Za?ó?my, ?e mo?liwa jest Wielka Bran?owa Debata – taki "okr?g?y stó? PR". Spotkanie jest transmitowane w g?ównych kana?ach telewizji w czasie najwy?szej ogl?dalno?ci. Dyskusj? moderuj? najbardziej niezale?ni i obiektywni dziennikarze... Albo jeszcze lepiej – [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-03-15 | Komentarze [2] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Wywiad Public Praktycy Reporter Szef Gazeta Agencje Informacja Prawda Klienci Problem Internet Twitter Reporterzy Relations Polska Google PRACOWNICY Media Dziennikarze Relacje Dziennikarz Gapa Kaczy?ski Komunikacja Klient Pressence Tusk Firma RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl