Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Od?wie?ona definicja public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Gdyby? mia? kilkana?cie sekund, ?eby wyja?ni? nieznajomemu czym si? zajmujesz, co by? powiedzia?? Opowiedzia?by? o najciekawszej cz??ci swojej pracy czy poda?by? ksi??kow? definicj?? Dla nas – praktyków public relations – formu?owanie zwartych, mocnych i przekonuj?cych przekazów to chleb powszedni. Ta umiej?tno?? przydaje si? tak?e w rozmowach, których celem jest edukacja i zainteresowanie tym, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-03-07 | więcej »
"Firmowa twarz prezesa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Bill Gates. Richard Branson. Jan Kulczyk. Ka?dy da? twarz swojej firmie. S? osoby, które tak mocno personifikuj? swoj? organizacj?, ?e kiedy s?yszymy nazw? ich firmy, pierwsze co przywo?ujemy to ich twarz i nazwisko. Czasem twarz prezesa tworzy pozytywn? warto?? dzi?ki osobistym i ciep?ym wra?eniom kojarzonym z konkretn? osob?. Czasem jest odwrotnie – taki [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-02-19 | więcej »
"Jak dziennikarz mo?e sknoci? artyku?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czytasz artyku? i dziwisz si? jak bardzo to, co widzia?e? na w?asne oczy odbiega od tego, co ukaza?o si? w druku. To nie powinno si? zdarzy?, ale nie ?yjemy w idealnym ?wiecie. Ka?dy pope?nia b??dy. Reporterzy i redaktorzy te?. Reporter mo?e sknoci? artyku? na dziesi?? sposobów: 1. Udawa? *obiektywizm* bez dok?adnego poznania tematu. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-02-12 | więcej »
"W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Mam ?wie?utk? i mi?kk? szyneczk?. Ko?? dla pieseczka?" Wszystkie interesy opieraj? si? na relacjach – tak?e u rze?nika. W public relations liczy si? subtelna dyplomacja, delikatna perswazja i s?odkie kuszenie. Ale nie udawajmy ?wi?toszków. Fundamentem nowoczesnego PR jest za?o?enie, ?e praktycy public relations zarz?dzaj? relacjami, których inni nie dostrzegaj? lub nie potrafi? wykorzysta? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-01-27 | więcej »
"Co dziennikarze powinni wiedzie? o public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W filmie "Czego pragn? kobiety" Mel Gibson gra pracownika agencji reklamowej, który odkrywa w sobie dar odczytywania kobiecych my?li i przewrotnie wykorzystuje ten wyj?tkowy talent. Co to ma wspólnego z PR? W zesz?ym roku by?em zapraszany jako bloger na zamkni?te spotkania z dziennikarzami. W dyskusjach z bloguj?cymi reporterami dowiedzia?em si? co dzi? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-01-16 | Komentarze [1] więcej »
"45 pyta? zadawanych przez media po próbie samobójczej prokuratora"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pytania najcz??ciej zadawane przez dziennikarzy po próbie samobójczej prokuratora wojskowego w Poznaniu: 1. Co si? sta?o? 2. Jaka by?a przyczyna? 3. Jakie wnioski? Te trzy ogólne pytania mog? s?u?y? jako drogowskazy pokazuj?ce kierunki szczegó?owych pyta? dotycz?cych tego kryzysu: 1. Co si? wydarzy?o? 2. Kiedy to si? sta?o? 3. Gdzie to si? sta?o? 4. Kim jest poszkodowany? 5. Kiedy otrzyma? pomoc? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-01-09 | Komentarze [1] więcej »
"Smycz i mop, czyli strategia po godzinach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

John Lennon uj?? to znakomicie: "?ycie to co?, co dzieje si? obok nas, gdy jeste?my zaj?ci uk?adaniem innych planów." ?ycie nie czeka na nowy plan PR, porad? eksperta komunikacji kryzysowej lub 100 stron scenariusza konkursu na najlepszego pracownika. Nie zatrzymuje si? kiedy analizujesz trendy, zmieniasz schemat organizacyjny firmy lub prowadzisz rozmow? rekrutacyjn?. ?ycie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-01-06 | Komentarze [1] więcej »
"Grzegorz Lato - Media Gapa 2011"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Grzegorz Lato - Media Gapa 2011 1. miejsce: Grzegorz Lato, prezes PZPN, za wypowied?: "Nie jestem przyspawany do sto?ka prezesa PZPN." Przegl?d Sportowy, 30.11.2011. 2. miejsce: Micha? Boni, jako szef Komitetu Sta?ego Rady Ministrów, za wypowied?: "Nikt nikomu niczego nie zabiera." o reformie emerytalnej. Wprost24, 11.01.2011. 3. miejsce: Katarzyna Piekarska, pos?anka SLD, za wypowied?: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-12-31 | więcej »
"30-sekundowy prezent pod choink?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Gdybym sprezentowa? Ci pod choink? jednorazow? emisj? 30-sekundowej reklamy w krajowej telewizji, wiedzia?by? co powiedzie?? Pomys? z reklam? nie jest wcale taki nieprawdopodobny. Firmy regularnie wydaj? setki tysi?cy – i nawet miliony – z?otych na produkcj? i emisj? reklam. Wiele z nich nie trafia w sedno. Zawsze kiedy opowiadasz jak?? histori?, musisz zna? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-12-11 | więcej »
"20 po?ytecznych wyra?e? w kontaktach z trudnymi lud?mi"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Sko?czy?em czyta? ksi??k? Susan F. Benjamin "Perfect Phrases for Dealing with Difficult People" (Idealne wyra?enia w kontaktach z trudnymi lud?mi). Oto wyra?enia, które – moim zdaniem – mog? przyda? si? w pracy praktyka PR. 1. Kiedy rozmawiasz z nieprzyjemnym wspó?pracownikiem: a. Mam nadziej?, ?e Ci? nie obrazi?em. b. Czy wydarzy?o si? co? o czym nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-12-04 | Komentarze [2] więcej »
"Od telefonu do reklamacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile razy zdarzy?o Ci si? próbowa? z?o?y? z gotowych elementów co? tak prostego, ?e "nawet dziecko zrobi to z zamkni?tymi oczami" i po kilku godzinach przekona? si?, ?e chyba jednak "czego? tu brakuje"? Na szcz??cie, firma oferuje klientom bezp?atn? pomoc telefoniczn?. To by?a ostatnia ogrodowa altanka w sklepie. Model z zesz?ego roku. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-11-07 | więcej »
"Agencja public relations – du?a czy ma?a?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Du?e firmy potrzebuj? du?ych agencji public relations. Zgoda? Nieprawda. Dwuosobowa firma PR nie jest w stanie dobrze reprezentowa? interesów ?wiatowej sieci supermarketów. W?a?ciciel sklepu spo?ywczego na osiedlu nie potrzebuje us?ug globalnej agencji public relations. Zgoda? Czy du?y znaczy z?y a ma?y pi?kny? Czy wspó?praca z du?? agencj? PR oznacza wysokie faktury? Czy ma?e [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-11-03 | więcej »
"30 sygna?ów, ?e pracujesz w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pracujesz w public relations, ale czasem masz co do tego w?tpliwo?ci? A mo?e odwrotnie – nie pracujesz w PR, ale czasami tak si? czujesz? Oto 30 sygna?ów, ?e pracujesz w public relations: 1. W??czasz komputer przed umyciem z?bów. 2. Dzie? zaczynasz od mocnej kawy i tak samo ko?czysz. 3. Po kawie (porannej i wieczornej) przez [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-10-25 | Komentarze [2] więcej »
"Je?li chcesz zmienia? ?wiat..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy mo?e zmienia? ?wiat (to podstawa public relations), ale nie ka?dy w to wierzy (bo nie ka?dy wie jak dzia?a PR). Aktywi?ci spo?eczni, dzia?acze ochrony ?rodowiska, obro?cy praw zwierz?t, lobby?ci wiedz?, ?e nawet najmniejsze zmiany mog? mie? ogromny wp?yw na nasze ?rodowisko i globaln? spo?eczno??. Wszystkie dzia?ania – od kupowanych towarów przez zamawiane [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-10-20 | więcej »
"Panie Prezydencie, mam pomys?!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W Pressence Public Relations stale szukamy nowych rozwi?za? jak pomóc bran?y PR i naszemu krajowi. Na pocz?tku pa?dziernika s? wybory do Sejmu i Senatu. Partie polityczne przedstawiaj? konkurencyjne programy wyborcze, politycy t?umacz? dlaczego s? lepsi od rywali, dziennikarze zadaj? w naszym imieniu (tak mówi?) dociekliwe pytania. Nikt nie chce wyt?umaczy? jak zmniejszy? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-09-18 | więcej »
"20 nie?miertelnych cytatów o kampaniach politycznych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Politycy krzycz? g?o?niej ni? zwykle, licytuj? si? w obietnicach i kupuj? nowe garnitury. Nie ma innej opcji – id? wybory. Kto wygra tym razem? Chcia?bym, ?eby lepszy, ale w demokracji jak w lotto nie decyduje jako??, ale arytmetyka, a ilo?? – nie tylko w polityce – bardzo musi si? napracowa? zanim przejdzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-09-03 | więcej »
"Przysz?o?? Apple bez Jobsa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy Steve Jobs zrezygnowa? w zesz?y czwartek z powodu choroby z kierowania firm? Apple od razu zacz??y si? spekulacje o jej przysz?o?ci. Wszyscy cenili Jobsa za zbudowanie firmy opartej na silnej kulturze, zatrudnianie bystrych ludzi i skuteczne wprowadzanie w ?ycie swoich wizji. W pi?tek przekaz do ?wiata by? mniej wi?cej taki: b?dzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-08-30 | więcej »
"Przed wizyt? dziennikarza w firmie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?li pracujesz w du?ej firmie, mo?e si? zdarzy?, ?e reporter z poczytnej i renomowanej gazety zadzwoni z zapytaniem czy mo?e odwiedzi? Ci? w biurze. Uwaga: to mo?e sko?czy? si? fatalnie. Celem takiej wizyty reportera nie jest zebranie informacji do konkretnego artyku?u, ale poznanie szefów firmy. Najcz??ciej b?dzie to dziennikarz ze znanej gazety lub [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-08-20 | więcej »
"Public relations na kozetce"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W zawodzie, w którym tak du?o zale?y od wolno?ci s?owa, nie brakuje harcowników, których ambicj? jest narzucenie praktykom public relations – nawet na poziomie tworzenia ogólnej koncepcji – maksymalnej liczby nakazów i zakazów. Od czasu do czasu wracaj? te? postulaty wprowadzenia oficjalnych certyfikatów uprawniaj?cych do wykonywania zawodu praktyka PR. Powód? Dzi? ka?dy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-08-12 | więcej »
"Trzy podchwytliwe zagadki dla nielotników"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przyczyny katastrofy prezydenckiego samolotu TU-154 M pod Smole?skiem 10 kwietnia 2010 to dla mnie po zapoznaniu si? z raportem komisji Jerzego Millera w dalszym ci?gu zagadka. Lubisz rozwi?zywa? zagadki? 1. Elf uk?ada? kufle. 2. Was it a cat I saw? 3. Si nummi immunis. Co ??czy te trzy zdania? J?zyk? Konstrukcja? Znaczenie? To palindromy – czytane od [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-08-03 | więcej »
"7 porad praktyka public relations dla dziennikarzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czasami – i nie s? to najmilsze chwile – praca praktyka public relations przypomina zaj?cie nawiedzonego telemarketera. Dziennikarze te? tego ciep?o nie wspominaj?. Jednak wielu praktyków public relations dobrze wykonuje swoj? prac?. Kontaktuj? si? tylko z reporterami, których mog? zainteresowa? proponowane tematy. Wcze?niej czytaj? ich artyku?y, ogl?daj? programy w telewizji i s?uchaj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-28 | więcej »
"Czego nauczy?em si? o perswazji w McDonaldsie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Rano przed spotkaniem z nowym klientem wpad?em na chwil? do McDonaldsa na ?niadanie. Jaki? m??czyzna zatrzyma? si? przy moim stoliku i zaproponowa? darmow? mro?on? herbat?, gdy? w kasie otrzyma? przez pomy?k? jedn? za du?o. Odpowiedzia?em, ?e nie pij? mro?onej herbaty na ?niadanie. "Nie musi by? pan taki pryncypialny," powiedzia?. "Pij? tylko kaw?," wyja?ni?em. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-25 | więcej »
"Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe "
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tek krótki quiz. Kto to powiedzia?? 1. "My?la?em, ?e pan mi r?k? poda, a pan mi tu jakie? dokumenty daje." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 2. "Niech pan mnie mo?e od razu przeprosi, bo inaczej, b?dzie mia? pan proces." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 3. "Je?dzicie, przecinacie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-21 | więcej »
"5 rzeczy jakich pracownicy oczekuj? od komunikacji wewn?trznej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Firmow? komunikacj? wewn?trzn? zajmuj? si? ponad 10 lat. Mam za sob? wiele ankiet, audytów i szkole? – dobrze wiem jak pracownicy wyobra?aj? sobie efektywn? komunikacj? mi?dzy sob? i z szefami. Ciekawe jak wiele rzeczy pojawia?o si? w audytach 10 i 5 lat temu i wraca tak?e teraz. Naprawd?, im wi?cej si? zmienia, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-18 | więcej »
"Przywódcy i oratorzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zwi?zek pomi?dzy przywództwem i krasomówstwem cz?sto widziany jest jako relacja pomi?dzy formalnym statusem i praktyczn? umiej?tno?ci?. Jeste? liderem, wi?c musisz umie? opowiada?! Ale opowie?? opowie?ci nierówna. Ja patrz? na to inaczej. Moim zdaniem, trzeba skupi? si? na zdefiniowaniu przywództwa, tego, gdzie jest ono potrzebne i w jakich warunkach mo?e si? ujawni?. Sk?d bior? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-14 | więcej »
"Trzy istotne rozró?nienia w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ludzie z ograniczon? lub ?ladow? umiej?tno?ci? analitycznego my?lenia (na przyk?ad, autorzy planów medialnych, szefowie marketingu i.... hmm... blogerzy) cz?sto wchodz? w trudne relacje z faktami. Niejednokrotnie myl? rzeczy, które wygl?daj? podobnie. Oto trzy przyk?ady, które sprawiaj? k?opoty osobom ze s?abo rozwini?tym zmys?em analitycznym. 1. Popularno?? jako dowód skuteczno?ci Kiedy czytam propagandowe informacje o mediach [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-11 | więcej »
"Zasada zachowania g?upoty"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jednym z najbardziej irytuj?cych aspektów czytania czegokolwiek napisanego przez wiekowych praktyków PR takich jak ja (?) jest tendencja do upi?kszania pierwszych lat public relations w Polsce. Przypomnia?em sobie o tej g?upiej s?abo?ci po obejrzeniu filmu Woody Allena "Midnight in Paris". Komedia romantyczna Woody Allena to delikatna opowie?? o tym, ?e to, co minione [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-07 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Twitter Dziennikarz Agencje Problem Internet PRACOWNICY Gapa Firma Gazeta Reporter Dziennikarze Klient Informacja Prawda Rzecznik Public Kaczy?ski Wywiad Pressence Szef Relacje Relations Google Reporterzy Klienci Polska Praktycy Media TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl